Esittelemme tällä sivulla tarkalla sijoitusluokkajaolla työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset, pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvot. Muiden eläkevakuuttajaryhmien, julkisalojen eläkevakuuttajien sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen, osalta pitkien tuottoajanjaksojen ryhmäkeskiarvot esitetään suppeammalla sijoitusluokkajaolla Tuottoyhteenvedot-sivullamme.

Sivujen esitettyjen kuvien taustalla oleva aineisto on saatavilla tällä, laajalla sijoitusluokkajaolla, vain seitsemältä suurimmalta työeläkesijoittajalta Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositedot -sivullamme.

Pienimpien työeläkesijoittajien osalta ei siis toistaiseksi pystytä näitä ryhmäkeskiarvoja esittämään. Työeläkeyhtiöiden osalta laskennassa ovat viisi suurinta työeläkeyhtiötä: Elo 1 , Veritas, Etera, Ilmarinen ja Varma. Näiden toimijoiden hallinnoimien työeläkevarojen osuus on noin 99,7 prosenttia kaikkien työeläkeyhtiöiden hallinnoimien työeläkevarojen kokonaismäärästä.

  • 1 Ryhmätuotoissa on mukana Elo 1.1.2014 alkaen ja tätä ennen Elon edeltäjät Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö.

Työeläkeyhtiöt

Työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset nimelliset tuottokeskiarvot on esitetty kokonaistasolla sekä pää- ja alasijoitusluokittain samalla jaottelulla kuin neljänneksittäin julkaistavissa tiedoissa.

Sijoitusten keskimääräiset ryhmäkohtaiset tuotot on laskettu eripituisilta ajanjaksoilta: 1, 3, 5 ja 10 vuotta. Vuosittaiset tuottoluvut ovat pääomapainotettuja tuottoja (MWR). Näistä vuosittaisista tuottoluvuista on geometrisella keskiarvo–laskennalla päästy pidempien aikaperiodien keskimääräisiin vuosittaisiin tuottolukuihin (TWR).

Havaintoja tuottokeskiarvoista vuosilta 2006-2015

Viiden suurimman eläkevakuuttajan sijoitustuottojen kehitys kokonaistasolla on ollut melko hyvä pidemmillä ajanjaksoilla, vaikka heikkojen sijoitusvuosien 2008 ja 2011 vaikutus näkyy viiden ja kymmenen vuoden ajanjaksoilla (2011-2015 ja 2006-2015).

Korkosijoitukset ovat tuottaneet melko tasaisesti vuosien 2006–2015 välillä. Tosin vuosi 2015 oli poikkeus, kun korkosijoitukset tuottivat hyvin maltilliset 0,5 prosenttia. Vuoden alussa kehittyneiden maiden valtionlainojen hinnat nousivat Euroopan keskuspankin käynnistettyä laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman. Vuoden edetessä hinnat kuitenkin hieman palautuivat, mikä söi alkuvuoden hyviä tuottoja valtionlainojen osalta. Pitkällä aikavälillä tuotot korkosijoituksista ovat kuitenkin olleet hyviä johtuen osittain keskuspankkien pitkään jatkuneesta elvyttävästä rahapolitiikasta, joka on painanut kehittyneiden maiden korkotasot ennätysalhaiselle tasolle, minkä seurauksen niiden hinnat ovat nousseet. Toisaalta vuoden 2008 syöksyn jälkeen sijoittajien riskinottohalukkuus on myös asteittain parantunut, mikä on vahvistanut riskialttiimpien korkosijoitusten, kuten yrityslainojen kysyntää ja tuonut näihin sijoittaneille tuottoja.

Osakesijoitusten kohdalla nähdään erittäin hyvin vuosien 2008 ja 2011 vaikutus; osakkeet ovat jakautuneet kahteen luokkaan. Pääomasijoitukset ja erityisesti noteeraamattomat osakkeet tuottavat hyvin, vaikka noteerattujen osakkeiden tuotot sukeltaisivatkin. Pörssikaupankäynnin kohteina noteerattujen osakkeiden arvot vaihtelevatkin voimakkaasti yleisen markkinakehityksen myötä. Noteerattujen osakkeiden vaikutus osakesijoitusten kokonaistuottoon on merkittävä, sillä kaikista eläkevakuutusyhtiöiden osakesijoituksista vuosina 2006–2015 on ollut noteerattuja osakkeita 78–93 prosenttia. Myös noteerattujen osakkeiden vaikutus kokonaistuottoihin on merkittävä, sillä kaikista eläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista vuosina 2006–2015 (pois lukien vuosi 2008) on noteerattujen osakkeiden osuus ollut 24–35 prosenttia. Vuonna 2008 osuus tippui finanssikriisin seurauksena 16 prosenttiin.

Kiinteistösijoitukset ovat tuoneet tasaisen tuoton ja turvanneet sijoitetun pääoman inflaatiolta. Lyhemmillä aikaperiodeilla, viimeisten viiden vuoden aikana, suorien kiinteistösijoitusten tuotot ovat jääneet jälkeen kiinteistösijoitusrahastojen ja yhteissijoitusten tuotoista. Pidemmällä aikaperiodilla, kymmenen vuoden aikana, suorien kiinteistösijoitusten tuotot ovat sen sijaan selvästi paremmat.

Muut sijoitukset koostuvat niin sanotuista vaihtoehtoisista sijoituksista. Näiden sijoitusten tuotot ovat valtaosin hedge-rahastosijoitusten tuomia tuottoja. Muiden sijoitusten alaluokkien, hyödyke- ja muiden sijoitusten, osalta tuottosarjoja on heikosti saatavilla. Tämä johtuu siitä, että näiden luokkien ryhmäkeskiarvoja ei ole saatavilla kaikilta vuosilta 2006-2015. Näin ollen keskiarvoja ei voi laskea ajanjaksoille, jotka sisältävät näitä puuttuvia vuosia.