Arbetspensionssektorn ansvarar för verkställandet av det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Arbetspensionsförsäkrarna sköter arbetspensionsförsäkringarna och placerar de influtna pensionstillgångarna för framtida pensioner. Tela är arbetspensionssektorns intresseorganisation.

Arbetspensionsförsäkrarna samlar in försäkringsavgifterna och arbetstagar- och företagaruppgifterna samt beviljar och betalar ut pensionerna. Deras pensionsbeslut kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och hos försäkringsdomstolen.

På grund av sina fonder är arbetspensionssektorn en relativt stor investerare och därigenom också en betydande aktör inom finansbranschen. Denna roll är reglerad. Pensionstillgångarna är avsedda för betalningen av de lagstadgade pensionerna. De måste därför placeras lönsamt och tryggt. I praktiken innebär det att placeringarna fördelas på olika sätt.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är samordnande organ för utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Därtill svarar PSC för produktionen av gemensamma tjänster och har en central roll som upprätthållare av registeruppgifterna inom arbetspensionssystemet.

Arbetspensionsskyddets verkställare

Verkställandet av arbetspensionsskyddet har decentraliserats. Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn konkurrerar sinsemellan dels med verksamhetens effektivitet och dels med betjäningen och placeringsavkastningen. Försäkringsavgifterna och pensionsförmånerna fastställs på administrativa grunder och det går inte att konkurrera med dem.

Arbetspensionsskyddet för den privata sektorn verkställs av:

  • arbetspensionsbolagen
  • pensionsstiftelserna
  • pensionskassorna
  • särskilda pensionsanstalter
    • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
    • Sjömanspensionskassan

Inom den offentliga sektorn verkställs arbetspensionsskyddet för såväl kommunerna, staten som församlingarna av Keva. Dessutom sköter Keva verkställigheten av pensionsskyddet för de anställda vid FPA. Statskontoret och Kyrkans centralfond ansvarar emellertid för finansieringen av statens och kyrkans pensioner samt för placeringsverksamheten. Pensionsbesluten beträffande Finlands Banks personal bereds av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, men Finlands Banks pensionsanstalt ansvarar för finansieringen och placeringsverksamheten.

Samarbetet mellan aktörerna är friktionsfritt. Det syns bl.a. i att den som ansöker om arbetspension endast behöver lämna in en pensionsansökan till den pensionsanstalt där merpaten av personens förvärvsinkomster varit försäkrade under den sista tiden i förvärvsarbete. Denna anstalt tar reda på de uppgifter som behövs för beviljandet av pension av eventuella andra pensionsförsäkrare, och personen behöver inte själv reda ut tidigare intjänad pension hos olika instanser.