Hyvä sijoitusvuosi entisten jatkoksi - Sijoitustuotot kasvattaneet työeläkevaroja

08.06.2015

Analyysitoimintojemme johtaja Reijo Vanne tarkastelee työeläkevakuuttajien sijoitusvuotta 2014. Sijoitusvarojen markkina-arvo vuoden lopussa oli 172,5 miljardia euroa, ja koko työeläkealan sijoituksille saatiin 7,4 prosentin tuotto. Kolmen viime vuoden aikana työeläkesijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin 6,8 prosenttia vuotta kohti yli kuluttajahintojen nousun.Vanteen artikkeli on julkaistu Työeläke-lehdessä 3/2015 osana Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014 -liitettä.

Reijo Vanne
”Keskimääräinen vuotuinen nimellistuotto on ollut 6,0 prosenttia ja reaalinen vuosituotto 4,2 prosenttia vuosina 1997-2014”, Reijo Vanne kirjoittaa.

Työeläkevarat suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat nousseet kolmessa vuodessa 69 prosentista 85 prosenttiin. Samaan ajanjaksoon on ajoittunut myös se, että työeläkevaroista on alettu ottaa eläkkeisiin enemmän kuin työssä olevien eläkemaksuista rahastoidaan.

Rahavirtojen kääntyminen väestön ikääntymisen myötä on alusta alkaen ollut yksi eläkerahastoinnin tarkoitus.

Sijoitusvarojen markkina-arvo oli 172,5 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Korkosijoituksia oli 71,0 miljardia (41,2 prosenttia), kiinteistösijoituksia 17,1 miljardia (9,9 prosenttia) ja muita sijoituksia 84,4 miljardia (48,9 prosenttia).

Korkosijoituksissa suurin sijoitusluokka oli julkisyhteisöjen ja yritysten joukkovelkakirjat, joita oli 58,9 miljardia. Niiden osuus oli 34,2 prosenttia kaikista varoista. Muissa sijoituksissa noteeratut sijoitukset olivat samansuuruinen sijoitusluokka.

Yksityisten alojen työeläkevakuuttajilla oli sijoitusvaroja 110,3 ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilla 62,2 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa.

Koko työeläkealan sijoituksille saatiin 7,4 prosentin tuotto vuonna 2014. Korkosijoitukset tuottivat 4,4 ja kiinteistösijoitukset 5,4 prosenttia. Muut sijoitukset, joista suurin osa oli noteerattuja osakkeita, tuottivat 10,7 prosenttia.

Yksityisten alojen sijoitusten keskituotto oli 6,8 ja julkisten alojen sijoitusten 8,5 prosenttia.

Tuotot ja riskit hyvässä järjestyksessä

Sijoitusluokkakohtaisia tuottolukuja on kerätty vuodesta 1998 alkaen. Kaikkien korkosijoitusten keskituotto on ollut 4,4 prosenttia vuodessa vuosina 1998–2014. Kiinteistösijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin 5,4 prosenttia vuodessa. Muut sijoitusten eli osakkeiden ja osaketyyppisten, mukaan lukien hedgerahastot, sijoitusten vuotuinen keskituotto on ollut 10,7 prosenttia.

Erityisesti osaketyyppisiin sijoituksiin sisältyy keskenään erilaisia sijoitusluokkia. Näiden alaluokkien pitkän aikavälin tuotoista on kerätty aineistoa erityisesti työeläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista, pisimmillään kymmeneltä viime vuodelta.

Kaikkien osakesijoitusten (hedgerahastoja lukuun ottamatta), vuotuinen keskituotto oli 7,9 prosenttia vuosina 2005–2014.

Noteeratut osakkeet tuottivat 7,1 prosenttia, noteeraamattomat osakkeet 18,2 prosenttia ja pääomasijoitukset 13,6 prosenttia.

Vuodet 1997–2014: huippuja ja pohjia

Työeläkesijoitusten nimellinen tuotto 1997-2014

Kahdeksastatoista vuodesta viisi on matalien tuottojen vuosia. (Kuva: Työeläke-lehden tilinpäätösliite)

Oheisessa kuviossa ovat työeläkesijoitusten tuottoprosentit vuosina 1997–2014. Yksityisaloilla tuottohakuinen sijoittaminen tehtiin mahdolliseksi sijoitussääntelyn muutoksella vuoden 1997 alussa.

Kuten kuviosta voimme havaita, kahdeksastatoista vuodesta viisi on matalien tuottojen vuosia. Toisaalta myös kaksinumeroisia positiivisia tuottoja on ollut viitenä vuonna.

Keskimääräinen vuotuinen nimellistuotto on ollut 6,0 prosenttia ja reaalinen vuosituotto 4,2 prosenttia koko ajanjaksolla. Vastaavat luvut viiden viime vuoden ajalta ovat 6,6 ja 4,5 prosenttia ja vastaavasti viimeiseltä kymmeneltä vuodelta 5,6 ja 3,6 prosenttia.

Matalimpiin usean vuoden keskituottoihin päätyy aloittamalla laskennan rahoitusmarkkinoiden kriisivuodesta 2008. Nimellinen vuosikeskituotto näiltä seitsemältä viime vuodelta on 4,1 ja reaalinen 2,2 prosenttia.

Kriisivuoden jälkeiset hyvät tuottovuodet eivät siis vielä ole riittäneet tasoittamaan sen ja vuoden 2011 matalia tuottoja, jos reaalisena pitkän aikavälin keskituottona pidetään 3,5 prosenttia vuodessa.