Työeläkkeet tarvitsevat sijoitustuottoja

04.10.2012

Vieraskynä: Kansainvälisessä sijoitustoiminnassa on vaikea välttyä kokonaan veroparatiiseilta. Sijoittamisen etiikka pitää sovittaa yhteen työeläkelakien tuottovaatimusten kanssa.

Suo­ma­lais­ten työ­elä­ke­va­ro­jen si­joit­ta­mi­seen koh­dis­tuu mo­nia, kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia­kin vaa­ti­muk­sia. Si­joi­tuk­sil­ta edel­ly­te­tään ta­lou­del­lis­ta tuot­toa, mut­ta myös eet­tis­ten nä­kö­kul­mien odo­te­taan oh­jaa­van si­joi­tus­pää­tök­siä.

Kes­kus­te­lua eet­ti­syy­des­tä tar­vi­taan. On hy­vä kui­ten­kin näh­dä myös asian toi­nen puo­li: työ­elä­ke­va­ro­jen si­joit­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on mak­si­moi­da tuo­tot, joi­ta käy­te­tään suo­ma­lais­ten työ­eläk­kei­den mak­sa­mi­seen.

Työ­elä­ke­jär­jes­tel­män ta­lou­del­li­sel­la kes­tä­vyy­del­lä ja si­joi­tus­va­ro­jen tuo­toil­la on koh­ta­lo­nyh­teys. Osa työ­elä­ke­mak­suis­ta ra­has­toi­daan tu­le­vai­suut­ta var­ten. Väes­tön van­he­tes­sa si­joi­tus­tuot­to­ja tar­vi­taan eläk­kei­den ra­hoit­ta­mi­seen.

Si­joi­tuk­sil­le ta­voi­tel­laan mah­dol­li­sim­man hy­vää tuot­toa

Pit­kän ai­ka­vä­lin nyrk­ki­sään­tö on, et­tä jos si­joi­tus­ten kes­ki­mää­räi­nen vuo­si­tuot­to kas­vaa puo­li pro­sent­tiyk­sik­köä, työ­elä­ke­mak­sun ko­ro­tus­pai­ne ale­nee pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Yh­tä­lö toi­mii myös toi­sin päin. Jos si­joi­tus­tuo­tot ale­ne­vat pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä puo­li pro­sent­tiyk­sik­köä, mak­sua on nos­tet­ta­va pro­sent­ti­yk­si­kön ver­ran.

Lain­sää­dän­tö vel­voit­taa si­joit­ta­maan työ­elä­ke­va­rat tuot­ta­vas­ti ja tur­vaa­vas­ti. Si­joi­tuk­sil­le ta­voi­tel­laan mah­dol­li­sim­man hy­vää tuot­toa sal­li­tul­la ris­kil­lä.

Maail­man­ta­lou­den tur­bu­lens­seis­sa si­joi­tus­toi­min­ta on en­tis­tä haas­ta­vam­paa. Työ­elä­ke­va­ro­ja on si­joi­tet­tu yhä enem­män eu­ro­alueen ul­ko­puo­lel­le.

Työ­elä­ke­si­joi­tuk­set ha­jau­te­taan eri puo­lil­le maail­maa ja eri­lai­siin koh­tei­siin se­kä ris­kien­hal­lin­nan et­tä pa­rem­pien tuot­to­nä­ky­mien ta­kia. Ra­has­to­jen ja muun vä­lil­li­sen si­joit­ta­mi­sen osuus on tä­män vuok­si kas­va­nut voi­mak­kaas­ti. Ra­has­tois­sa jo­ku muu kuin si­joit­ta­ja it­se va­lit­see lo­pul­li­set si­joi­tus­koh­teet.

Mi­tä kau­kai­sem­pi si­joi­tus­koh­de on, si­tä enem­män ra­has­to­ja käy­te­tään suo­ran si­joit­ta­mi­sen si­jaan. Kus­tan­nus­te­hok­kain­ta on käyt­tää ra­has­to­ja ja ul­ko­puo­li­sia ra­has­ton­hoi­ta­jia. Ra­has­tot saat­ta­vat pi­tää ko­ti­paik­ka­naan myös niin sa­not­tu­ja ve­ro­pa­ra­tii­se­ja.

Ny­kyi­sin maail­man­laa­jui­ses­ti toi­mi­van si­joit­ta­jan on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta täy­sin vält­tää ve­ro­pa­ra­tii­se­ja, jos si­joi­tuk­sia ul­ko­mail­le ha­lu­taan teh­dä ja ra­has­to­ja käyt­tää.

Si­joit­ta­ja mak­saa ve­rot tuo­tois­ta omaan ko­ti­maa­han­sa

Kan­sain­vä­lis­ten ra­has­to­jen asiak­kai­na on si­joit­ta­jia kym­me­nis­tä mais­ta, ja ra­has­to­jen va­ro­ja si­joi­te­taan kym­me­niin mai­hin. Näil­lä kai­kil­la on omat ve­ro­la­kin­sa.

Ve­ro­pa­ra­tii­sei­hin re­kis­te­röi­ty­jen yh­tiöi­den käyt­tä­mi­nen kan­sain­vä­li­ses­sä si­joi­tus­toi­min­nas­sa liit­tyy usein sii­hen, et­tei si­joi­tus­tuot­to­jen ha­lu­ta jou­tu­van ve­ro­la­ki­vii­da­kos­sa mo­nin­ker­tai­sen ve­ro­tuk­sen koh­teek­si. Ku­kin si­joit­ta­ja mak­saa ve­rot tuo­tois­ta omaan ko­ti­maa­han­sa. Suo­ma­lai­set työ­elä­ke­si­joit­ta­jat mak­sa­vat ve­ron­sa Suo­meen. Ul­ko­mail­le mak­set­ta­vat si­joi­tus­toi­min­nan ku­lut mi­ni­moi­daan, jot­ta mah­dol­li­sim­man suu­ri osa tuo­tois­ta saa­daan eläk­kei­den mak­suun.

Vaik­ka ve­ro­pa­ra­tii­seis­ta luo­vut­tai­siin, ve­rot mak­set­tai­siin kan­sain­vä­lis­ten ra­has­to­jen ko­ti­maa­han tai si­joi­tus­mai­hin, ul­ko­mail­le.

Suo­ma­lai­set työ­elä­ke­va­kuut­ta­jat ei­vät kier­rä ve­ro­ja, mut­ta ve­ro­pa­ra­tii­sit ovat ym­mär­ret­tä­väs­ti kan­sain­vä­li­nen huo­le­nai­he. Ve­ro­pa­ra­tii­sien alueil­la yh­tiö­ve­ro­tus on usein nol­la­ta­sol­la ja lä­pi­nä­ky­vyys on heik­koa. Vää­rin­käy­tös­ten ris­ki on suu­ri, jos tuot­to­ja voi­daan ha­kea sään­nös­ten ja val­von­nan puut­teen kus­tan­nuk­sel­la.

Ve­ro­va­ro­ja tar­vi­taan kai­kis­sa yh­teis­kun­nis­sa. Kan­sain­vä­li­sen si­joi­tus­toi­min­nan sään­te­lys­sä suo­ma­lai­nen työ­elä­ke­ala ei kui­ten­kaan ole rat­kai­si­jan roo­lis­sa. Po­liit­ti­seen on­gel­maan on puu­tut­ta­va kan­sain­vä­li­sen lain­sää­dän­nön ja ve­ro­käy­tän­tö­jen kaut­ta.

On nu­rin­ku­ris­ta, et­tä ve­ro­pa­ra­tii­sei­hin koh­dis­tu­neen kri­tii­kin voi­mis­tues­sa EU on esit­tä­mäs­sä lain­sää­dän­töä, jo­ka li­sää ve­ro­pa­ra­tii­sien hou­kut­te­le­vuut­ta.

Fi­nans­si­trans­ak­tio- eli ra­hoi­tus­mark­ki­na­ve­ro

Ko­mis­sio eh­dot­taa fi­nans­si­trans­ak­tio- eli ra­hoi­tus­mark­ki­na­ve­roa, jo­ka pe­rit­täi­siin eri ra­hoi­tus­inst­ru­men­teil­la – muun muas­sa joh­dan­nai­sil­la ja osak­keil­la – käy­dys­tä kau­pas­ta. Fi­nans­si­trans­ak­tioi­den ve­rot­ta­mi­nen on ym­mär­ret­tä­vä ta­voi­te ta­lous­krii­sis­sä ja toi­mi­si, jos ve­ro oli­si käy­tös­sä maail­man­laa­jui­ses­ti tai vä­hin­tään G20-mais­sa.

Kun ra­hoi­tus­mark­ki­na­ve­rol­la ei ole laa­jaa kan­na­tus­ta, sen käyt­töön­ot­toa on suun­ni­tel­tu pie­nem­mäl­lä EU-mai­den jou­kol­la. Ve­ro ai­heut­tai­si Suo­men työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäl­le sa­to­jen mil­joo­nien eu­ro­jen vuo­si­kus­tan­nuk­set ja oli­si omiaan siir­tä­mään fi­nans­si­mark­ki­nat ve­ron ulot­tu­mat­to­miin.

EU:ssa ei pi­täi­si sää­tää la­kia, jo­ka kan­nus­taa siir­tä­mään si­joi­tus­toi­min­taa hei­kom­min sää­del­tyi­hin ja val­vot­tui­hin mai­hin.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Si­joi­tus­toi­min­nan vas­tuul­li­suus on tär­keä ta­voi­te. Työ­elä­ke­va­kuut­ta­jil­la on alan omat vas­tuul­li­sen si­joit­ta­mi­sen pe­riaat­teet, ja asia on esil­lä jat­kos­sa­kin.

Kau­kais­ten si­joi­tus­koh­tei­den ja vä­lil­lis­ten si­joi­tus­ten yleis­ty­mi­nen nos­taa vas­tuul­li­suu­den en­tis­tä kes­kei­sem­pään ase­maan. Ym­pä­ris­tön, yh­teis­kun­nan ja hy­vän hal­lin­non huo­mioon ot­ta­mi­nen si­joi­tus­toi­min­nas­sa on myös osa ris­kien­hal­lin­taa.

Vas­tuul­li­suu­den ei pi­dä kui­ten­kaan mer­ki­tä huo­no­ja tuot­to­ja. Jos työ­elä­ke­va­ro­jen si­joit­ta­mis­ta ra­joi­tet­tai­siin esi­mer­kik­si tie­tyil­le alueil­le tai tiet­tyi­hin koh­tei­siin, suu­ren­net­tai­siin si­joi­tus­ris­ke­jä ja pie­nen­net­täi­siin mah­dol­li­suuk­sia par­hai­siin tuot­toi­hin. Vas­tuun­kan­ta­jik­si pää­tyi­si­vät lo­pul­ta suo­ma­lais­ten eläk­kei­den mak­sa­jat ja saa­jat, sil­lä tuot­to­jen hei­ken­ty­mi­nen li­sää pai­net­ta mak­su­jen nos­toon tai etuuk­sien leik­kaa­mi­seen.

Työ­elä­ke­va­rat on tar­koi­tet­tu elä­ke­tur­van kat­ta­mi­seen. Työ­elä­ke­va­kuut­ta­jien si­joi­tus­stra­te­giat ja -pää­tök­set op­ti­moi­daan tuot­to­jen saa­mi­sek­si ja suo­ma­lais­ten eläk­keen­saa­jien eduk­si. Kaik­ki ul­ko­mail­le mak­se­tut ve­rot ovat täs­tä pois.

Si­joi­tus­tuo­tot tu­lee käyt­tää sii­hen, mi­hin ne on tar­koi­tet­tu: työ­elä­ke­tur­van kus­tan­ta­mi­seen.

Lisätietoja:

Artikkelin on kirjoittanut edun­val­von­ta­joh­ta­jamme Minna Helle minna.helle(at)tela.fi

Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien vieraskynässä 4.10.2012