14.01.2015

Lisää ammatillista kuntoutusta!

Työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen yhteydessä selvitetään jatkossa aina myös hakijan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen.

Kun vuodenvaihteen jälkeen hakee työkyvyttömyyseläkettä, työeläkevakuuttaja selvittää hakemuksen saatuaan aina myös hakijan oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen. Lain muutoksen jälkeen ammatillisesta kuntoutuksesta annetaan myönteinen ennakkopäätös työeläkevakuuttajan aloitteesta, mikäli hakijalla on siihen oikeus.

Erillistä kielteistä päätöstä oikeuden epäämisestä ammatillisesta kuntoutuksesta ei erikseen tässä yhteydessä kuitenkaan anneta. Mikäli tarkoituksena on hakea vain ammatillista kuntoutusta, haetaan sitä siihen erikseen tarkoitetulla lomakkeella, kuten aiemminkin.

Vuoden vaihteen lainmuutokset on kirjattu työntekijän eläkelain 36 §:ään. Muutoksella on tarkoitus korostaa ammatillisen kuntoutuksen ensisijaisuutta aina suhteessa työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tämän vuoksi työkyvyttömyyseläkehakemuksiin on tehty joitain muutoksia. Uudet lomakkeet on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman pian vuoden vaihteen jälkeen. Vanhoja hakemuslomakkeita voi kuitenkin edelleen käyttää etuuksien hakemiseen uusien lomakkeiden julkaisuun saakka.

Jos työkyvyttömyyseläkehakemus hylätään, työeläkevakuuttajan on omasta aloitteestaan annettava ennakkopäätös hakijan oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, jos ammatillisen kuntoutuksen edellytykset täyttyvät (TyEL 36 §, YEL 33 §).

Mitä muutos tarkoittaa?

  • Työeläkevakuuttajan on ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen tekemistä varmistettava, että henkilön mahdollisuudet muuhun kuntoutukseen, kuten esim. lääkinnälliseen kuntoutukseen, on selvitetty.
  • Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa nykyisiä kuntoutukseen hakeutumisen käytäntöjä.
  • Muutoksella korostetaan työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien ensisijaisuutta suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun.
  • Tavoitteena on parantaa kuntoutuksen tarpeessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia hakeutua kuntoutukseen ja nopeuttaa tarvittaviin kuntoutustoimenpiteisiin ryhtymistä.

Kuntoutusmahdollisuuksia ei ole kuitenkaan tarpeen selvittää, jos;

  • Työntekijä ei terveydentilansa vuoksi ole kuntoutettavissa työelämään.
  • Työntekijän työkyky palautuu kuntoutustuen aikana ilman kuntoutustoimenpiteitä. Työkyvyttömyyseläkeasian käsittelyn yhteydessä ei vielä voida arvioida työntekijän työkyvyttömyyden uhkaa tai kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta.
  • Hakijalle myönnetään työkyvyttömyyseläke toistaiseksi.
  • Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisemista varten annetut tiedot eivät ole riittäviä kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Jos terveydentilaselvitykset ovat puutteellisia, hakijalta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja.

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta

Telalla on suositus työeläkevakuuttajille ammatillisen kuntoutuksen kustannusten korvaamisesta kuntoutujille. Tämä suositus on ajantasaistettu ja päivitetty sekä kirjoitusasultaan uusittu. Suositus on tullut voimaan vuoden vaihteesta 2015. Suosituksen sisältöön ja kustannusten korvattavuuteen ei uudistuksen myötä ole tullut suuria muutoksia.

"Päivitetty suositus tuli voimaan vuoden alusta."

Suurimpina muutoksina on niin kutsuttuihin normikorvauksiin tulevat muutokset. Normikorvauksella tarkoitetaan korvausta, jolla katetaan muun muassa lukukausimaksuja ja oppikirjojen sekä välttämättömien opintovälineiden ja muiden opiskeluun liittyvien varusteiden hankkimisesta sekä opinto-ohjelmaan sisältyvistä retki- ja opintomatkoista aiheutuvia kustannuksia.

Uudistetussa suosituksessa normikorvauksella on tarkoitus korvata joitain kulueriä, joita aikaisemmin korvattiin erikseen omina erinään. Tämän vuoksi normikorvauksiin on tulossa pieniä korotuksia toisen ja sitä seuraavien lukukausien korvauksien osalta.

Lisäksi uutena korvauksena on oma normikorvauksensa myös tietyin edellytyksin lyhyelle yhden lukuvuoden kestävälle opiskelulle. Samaan tapaan edelleen korvataan matkakustannuksista ja majoittumisesta aiheutuneita kustannuksia.

Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on yhdeksän miinus seitsemän?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.