21.11.2017

Pitääkö valuuttakurssien vaihteluista olla huolissaan työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnassa?

Valuuttamarkkinoilla on ollut viimeisen puolen vuoden aikana suuria liikkeitä. Etenkin kesällä rahoitusmarkkinoilla ja mediassa kohistiin euron voimakkaasta ja melko nopeasta vahvistumisesta dollariin nähden. Euro vahvistui dollaria vastaan noin 11 prosenttia huhtikuun alusta syyskuun loppuun. Syyskuun lopussa yhdellä eurolla sai noin 1,18 dollaria, kun huhtikuun alussa vastaava lukema oli noin 1,07. Euro puhkaisi elokuun lopussa väliaikaisesti 1,2 dollarin rajan, mikä on euron korkein noteeraus lähes kolmeen vuoteen.

Mitkä tekijät selittävät euron voimakasta vahvistumista?

Pääsyitä euron vahvistumiselle dollaria vastaan on kolme: politiikka, euroalueen talouskasvu ja talouskasvuun kytköksissä oleva rahapolitiikka.

Euroa on tukenut osaltaan se, että tämän vuotisissa euroalueella käydyissä vaaleissa eurovastaiset poliittiset liikkeet eivät saaneetkaan ennakoitua enempää kannatusta. Vastaavasti dollaria on heikentänyt epävarmuus siitä, onnistuuko Donald Trump ja hänen hallintonsa talouspoliittisissa uudistuksissa, joiden tarkoitus on vauhdittaa talouskasvua entisestään.

Euron vahvistumiseen on vaikuttanut myös Euroopan keskuspankin eli EKP:n suunnalta tulleet kommentit rahapolitiikan asteittaisesta kiristämisestä arvopaperien osto-ohjelman eli niin sanotun määrällisen elvytyksen osalta. Talouskasvun ja inflaation nopeutuessa rahapolitiikkaa voidaan nyt kiristää asteittain. Rahahanojen kiristäminen vähentää keskuspankkirahan tarjontaa, minkä vuoksi euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin nousee.

Samalla rahoitusmarkkinoilla toimivien odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin kiristämistoimenpiteisiin on alentunut, mikä on osaltaan heikentänyt dollarin arvoa. Toimijoiden odotukset olivat ennen dollarin heikentymistä päinvastaiset: markkinoilla odotettiin dollarin vahvistumista suhteessa euroon. Rahaa virtasi Yhdysvaltojen markkinoille valuuttatuoton toivossa. Kun odotuksiin petyttiin, rahahanat virtasivatkin pois dollarimarkkinoilta, mikä osaltaan heikensi dollaria suhteessa euroon.

Miten eläkevakuuttajien sijoitustoiminta ja maailmanmarkkinoiden valuuttakurssien liikkeet liittyvät toisiinsa?

Eläkevakuuttajat hajauttavat sijoituksiaan eri sijoitusluokkiin ja maantieteellisesti. Euroalueen ulkopuolisia sijoituksia oli kesäkuun lopussa noin 54 prosenttia. Maantieteellisestä hajautuksesta johtuen kaikkia sijoituskohteita ei noteerata euroissa vaan myös muissa valuutoissa, joista Yhdysvaltain dollari näyttelee pääosaa.

Eläkevakuuttajat hajauttavat sijoituksiaan eri sijoitusluokkiin ja maantieteellisesti.

Eläkevakuuttajien pääasiallinen meno- ja tulovirta koostuvat euroista. Eläkevakuuttajat joutuvat vaihtamaan euroja muiksi valuutoiksi sijoittaessaan ulkomaille ja jälleen euroiksi maksaakseen eläkevelvoitteet suomalaisille eläkkeensaajille euroina. Tällä hetkellä rahastoista ja niiden tuotoista joudutaan joka vuosi ottamaan yhä enemmän varoja eläkkeiden maksuun, koska eläkemaksutulo yksin ei riitä kattamaan kaikkia vuotuisia eläkemenoja.

Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat sijoitustoiminnan tuottoihin. Ajatellaan esimerkiksi osakesijoitusta, jonka tuotto on 5 prosenttia. Jos kuitenkin samaan aikaan dollari vahvistuu euroa vastaan 3 prosenttia, sijoituksen euromääräinen tuotto on enää 2 prosenttia. Vastaavasti dollarin heikentyminen euroa vastaan 3 prosentilla nostaisi kokonaistuoton 8 prosenttiin.

Valuuttakurssien liikkeillä on vaikutusta etenkin suomalaisten vientiyritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntään euroalueen ulkopuolella. Tällä taas on vaikutuksia yritysten liiketulokseen ja siten niiden markkina-arvoon. Markkina-arvojen muutokset näkyvät lopulta eläkevakuuttajien sijoitussalkkujen tuotoissa. Muutokset näkyvät myös suomalaisten yritysten työllistämistoimissa ja siten Suomen työllisyydessä. Tällä on vaikutusta eläkejärjestelmän maksutuloihin työllisyyden nousun tai laskun myötä.

Yksityisen puolen eläkevakuuttajien sijoitustoimintaan vaikuttaa vakavaraisuuslainsäädäntö. Valuuttariski on vakavaraisuussäännöksissä yksi riskiluokka. Valuuttariskin määrällä on vaikutusta vakavaraisuusrajan laskentaan. Vakavaraisuusraja kuvaa sitä vakavaraisuuspääoman määrää, joka eläkevakuuttajalla tulee olla vakuutus- ja sijoitusriskejä varten.

Kuinka eläkevakuuttajat ovat reagoineet valuuttakurssien muutoksiin?

Valuuttakurssien liikkeitä on lähes mahdotonta ennakoida. Tästä syntyy mahdollinen valuuttakurssiriski, jota voi kuitenkin pienentää suojautumalla johdannaissopimuksilla valuuttajoen liikkeitä vastaan. Tuottavuuden ja turvaavuuden näkökulmasta hajauttaminen euroalueen ulkopuolelle on järkevää.

Tilastojemme mukaan seitsemän suurimman eläkevakuuttajan avoin valuuttapositio sijoitusten markkina-arvosta vaihteli kolmannen kvartaalin lopussa 14,4 – 28,8 prosentin välillä. Jos avoin valuuttapositio vieraissa valuutoissa (muissa kuin euroissa) on esimerkiksi 14,4 prosenttia koko sijoitussalkun markkina-arvosta, on kaikista sijoituksista tällöin 14,4 prosenttia sellaisia, joita ei ole suojattu johdannaisilla. Siten ne altistuvat valuuttakurssien mahdollisille muutoksille.

Vastaavasti ensimmäisen kvartaalin lopussa luvut vaihtelivat 12,3 – 29,5 prosentin välillä. Eläkevakuuttajien avoimessa valuuttapositiossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia aikavälillä, jolloin euro vahvistui voimakkaasti dollaria vastaan. Avoin valuuttaposition luku pitää sisällään kaikki eri vieraat valuutat.

Huolissaan ei tarvitse olla. Eläkevakuuttajien sijoitustoiminta on hyvin pitkäjänteistä eikä yhden kvartaalin tai vuodenkaan aikajänteelle pidä antaa liian suurta painoarvoa. Toki heilahtelut valuuttamarkkinoilla joko laskevat tai nostavat neljänneksen sijoitustuottoa, mutta riittävän pitkällä aikavälillä tuottoerot eri valuuttojen arvojen vaihteluista tasaantuvat.

Kommentit(2)

23.11.2017  Kysymys  
Kysymys: Miksi ei eläkeikää ei nosteta samantien vaikkapa 80 tai 85 ikävuoteen nuorempien ikäluokkien osalta? Eläkemaksujen nousupaineet olisivat tuolloin muisto vain. Samalla turvattaisiin muhkeat eläkkeet niille jotka pääsevät maaliviivalle asti. Syntyisi myös mukavasti säästöä, kun osa väestöstä ei tuota korkeaa eläkeikää ehkä koskaan saavuttaisi. Useilla myös eläkkeelläoloaika jäisi suhteellisen lyhyeksi. Tosin täytyy huomioida että eläkkeiden taso olisi vastaavasti korkeampi.
27.11.2017  Telan viestintä  
Kiitos kommentista.

Elinajan piteneminen on tosiaan nostanut esiin kysymyksen työurien pituudesta ja eläkkeellä oloajasta sekä niiden välisestä suhteesta. Eläkeuudistuksessa eläkeikäraja on kytketty elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen. Tämän jälkeen jokaisella vuoden 1965 tai sen jälkeen syntyneellä ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Eläkeikäraja on kytketty elinajan kehitykseen siten, että työssä- ja eläkkeelläoloajan suhde säilyy vuoden 2025 tasolla myös tulevaisuudessa.

Lisää tietoa: http://www.elakeuudistus.fi/ajankohtaista/tyota-ja-elakeaikaa-sopivassa-suhteessa.html

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on seitsemän plus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.