28.01.2015

Sijoittaminen on vaikuttamista

Maailmalla puhutaan tällä hetkellä paljon vaikuttavuussijoittamisesta. Suomessa termiin törmää vielä vähemmän. Kullakin sijoittajalla, kuten työeläkevakuuttajalla, on ensisijaisena tavoitteenaan mahdollisimman hyvä tuotto annetulla riskillä. Ei ole yhdentekevää miten tuo tuotto saavutetaan. Päinvastoin, on suuri merkitys millaisiin kohteisiin sijoitetaan ja millaisia vaikutuksia sijoituksilla on kohteisiinsa.

Vaikuttavuussijoittamisella (impact investing) tavoitellaan tuoton lisäksi positiivisia, yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kukin sijoittaja määrittelee omalla kohdallaan tavoitellun vaikutuksen ja tuoton. Vaikutus on tavoite, eikä esimerkiksi sivutuote. Myös tuotto on tavoite, eikä kyse ole avusta tai lahjasta. Tuotto on yleensä helpommin mitattavissa kuin vaikutus. Vaikutus on kuitenkin pystyttävä mittaamaan.

Kun porautuu asian ytimeen ja jättää vaikuttavuussijoittamiseen liittyvät määritelmät ja vaatimukset pois, jää jäljelle sijoittamiseen liittyvä perusominaisuus: kaikki sijoittaminen on jonkinasteista vaikuttamista. Näin on varsinkin silloin, kun sijoittaja on ammattimainen, pitkän sijoitushorisontin omaava institutionaalinen sijoittaja.

Pitkän aikavälin sijoittamista

Tuottoa tavoitellessaan sijoittaja valitsee sijoituskohteet, joihin liittyvä riski ja sijoituksesta odotettavissa oleva tuotto ovat sijoittajan kannalta sopivassa suhteessa toisiinsa nähden. Sijoituskohteen riskiin sisältyy kohteen toimintaan liittyvät riskit. Valitessaan sijoituskohteen, sijoittaja valitsee myös toiminnan, jonka katsoo edistävän sijoituskohteen kehitystä ja tuovan tuottoja omalle sijoitukselleen.

"Sijoitukset kohteisiin, joiden toiminta on kestävällä pohjalla."

Avoimessa ja valveutuneessa nykymaailmassa on sula mahdottomuus, että sijoitustoiminta perustuisi lyhyen aikavälin pikavoittojen sarjaan. Pitkällä aikavälillä toimiva ja hyviä tuottoja tavoitteleva sijoittaja perustaa sijoitustoimintansa sijoituskohteisiin, joiden toiminta on kestävällä pohjalla.

Pitkä sijoitushorisontti

Sijoittamisen pitkä horisontti tekee sijoittajan työn vaativaksi – on tehtävä töitä tämä hetken tuottojen saavuttamiseksi, mutta myös huomisen, joka on jopa vuosikymmenten mittainen. Mitä pidempi on sijoitushorisontti, sitä enemmän ajatukset suuntautuvat tulevaisuuteen – sen hallintaan ja sen luomiin vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.

  • Voidaanko nykyisillä sijoituspäätöksillä parantaa tulevia sijoitusmahdollisuuksia ja näistä saatavia tuottoja?
  • Millaisilla sijoituksilla tämä voisi onnistua?
  • Voidaanko hyväksyä joitakin tappioita tai huonompia tuottoja lyhyellä aikavälillä, jos nämä lyhyen aikavälin uhraukset mahdollistavat pidemmällä aikavälillä paremman tuottokehityksen?

Paremmat tuotot pitkällä aikavälillä voivat muodostua myös useamman sijoituksen yhteisvaikutuksena syntyneestä toimintaympäristön laajemmasta ja positiivisesta muuttumisesta.

Sijoittamalla voi vaikuttaa yhteiskuntien kehitykseen

Kun sijoittamisen kautta avautuvat vaikutusmahdollisuudet käytetään, ollaan osa prosessia, jonka seurauksena niin sijoituskohde kuin sen lähiympäristö kehittyvät. Sijoittajilla on mahdollisuus vaikuttaa niin maantieteellisesti lähellä olevien tai kaukaisempien yhteiskuntien tai niiden osa-alueiden kehitykseen.

Voidaan mahdollistaa esimerkiksi parempi ja kattavampi terveydenhuolto, koulutus tai liikenneverkosto. Yhtä hyvin voidaan auttaa siirtymään pahasti saastuneilla alueilla ympäristöystävällisempään energiaan. Samalla työllistetään ihmisiä ja luodaan uusia työpaikkoja. Taloudellisen toiminnan mahdollistaminen ja sen oikea kohdistaminen ovat elinehto laajamittaiselle ja kestävälle talouskasvulle.

Riskinottoa rajoitetaan

Sijoittajan haasteena ei ole vain sijoittamisen pitkä horisontti tai alati muuttuva maailma, vaan myös sijoitustoiminnan sääntely rajoitteineen. Harvalla sijoittajalla on mahdollisuus valita riskitasoaan. Varsinkin institutionaalisten sijoittajien riskinottoa rajoitetaan voimakkaastikin. Tämä on täysin ymmärrettävää. Suomen lakisääteiset eläkevarat ovat merkittävässä roolissa suomalaisten vanhuuden toimentulon turvaajina. Kun näitä varoja sijoitetaan, on sen tapahduttava siten, että pääomat säilyvät ja niille kertyy tuottoa. Riskejä on rajattava ja vakavaraisuuden on oltava riittävällä tasolla. Toiminnan on oltava tuottavaa ja turvaavaa.

Näiden reunaehtojen vallitessa kukin työeläkevakuuttaja tekee omat, itsenäiset sijoituspäätöksensä. Näiden sijoituspäätösten kautta työeläkevakuuttajat ovat omalta osaltaan mukana vaikuttamassa sijoituskohteidensa kehittymiseen ja tästä seuraavien positiivisten vaikutusten siirtymiseen sijoituskohdetta ympäröivään maailmaan.

Ratkaisuja riskien pienentämiseksi

Osa sijoituskohteista ei kuitenkaan ole riittävän turvaavia työeläkevakuuttajille, jolloin näihin isomman riskin kohteisiin, kuten aloittaviin yrityksiin, ei juurikaan voida sijoittaa. Jotta näihin kohteisiin voidaan sijoittaa, on löydettävä ratkaisuja, joilla niihin sisältyviä riskejä voidaan pienentää tai jakaa muiden tahojen kanssa.

Onkin oltava riittävästi erilaisia sijoittajia sekä sijoituskohteita ja -vaiheita. Kukin voi hoitaa oman osansa ja saada sitä vastaavan tuloksen. Tilanne muistuttaa rusinapullien leivontaa. Kaikille maistuisivat pullista vain rusinat ja niistäkin vain ne, jotka ovat päällimmäisinä. On kuitenkin ensin osallistuttava pullien valmistukseen, jotta voi nauttia oman osansa (muutakin kuin rusinoita) leivonnan lopputuloksesta. Onnistumisen kannalta onkin tärkeä hioa kuntoon leivonnan eri vaiheet ja löytää näihin sopivimmat tekijät.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on nolla plus yhdeksän?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.