20.05.2014

Työeläkeyhtiön tilinpäätöksen erityispiirteistä

Työeläkejärjestelmän luonne osana sosiaaliturvajärjestelmää ja lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan muusta yritystoiminnasta poikkeavat erityispiirteet näkyvät myös työeläkeyhtiöiden tilinpäätösten erityispiirteinä. Millaisia vastuita eläkeyhtiöillä on? Miten tulos muodostuu? Millaisin periaattein sijoituksia arvostetaan?

Yksityisalojen työeläkkeiden osalta jo maksussa olevista ja tulevista eläkevastuista noin neljäsosa on rahastoitu. Näistä vastuista muodostuu yhtiöiden taseeseen vakuutusmatemaattisin menetelmin laskettu vakuutettujen tulevista eläkeoikeuksista muodostuva vastuuvelka. Osittain rahastoidussa järjestelmässä taseessa näkyy siis noin neljännes kokonaisvastuusta. Loppuosa on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla ja kustannetaan jakojärjestelmällä. Jakojärjestelmän mukaisesti suuri osa työeläkeyhtiöiden saamasta vakuutusmaksutulosta käytetään kyseisenä vuonna maksettaviin eläkkeisiin.

Vastuuvelkaan sisältyy edellä mainittujen vastuiden lisäksi myös puskuriluonteisia eriä. Niistä merkittävimmät ovat sijoitustoiminnan tuloksen vaihteluita puskuroiva osittamaton lisävakuutusvastuu, vakuutusliikkeen tuloksen heilahteluja puskuroiva tasoitusmäärä sekä yhteisesti kustannettavia eläkkeenosia puskuroiva tasausvastuu.

Vakavaraisuudella kuvataan vastuuvelan ylittävää omaisuutta

Työeläkeyhtiöt kattavat vastuuvelkansa sijoitusvarallisuudellaan ja harjoittavat ennakkorahastoinnin mukanaan tuomaa tehtävää näiden varojen sijoittajana. Vastuuvelka on oltava katettuna siitä huolimatta, miten sijoitusten arvot heilahtelevat sijoitusmarkkinoiden heilahtelujen mukana. Tästä syystä yhtiöillä on oltava lain säätämällä tavalla omaisuutta vastuuvelkaa enemmän. Tätä vastuuvelan määrän ylittävää omaisuutta kutsutaan vakavaraisuuspääomaksi.

Vakavaraisuus kuvaa työeläkevakuutusyhtiön kykyä selviytyä vastuuvelkaan liittyvistä velvoitteista. Vakavaraisuuspääoma muodostuu pääasiassa sijoitusten arvostuseroista eli käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotuksesta, osittamattomasta lisävakuutusvastuusta sekä vuoden 2013 alusta lähtien tasoitusmäärästä.

Laskuperusteiden rooli näkyy tilikauden tuloksessa

Työeläkeyhtiön tuloslaskelmalla näkyvä tilikauden voitto määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa laskuperusteissa. Näin tuloksen muodostuminen eroaa merkittävästi siitä, miten se tavanomaisesti muissa yhtiöissä muodostuu. Käytännössä laskuperuste määrittää voiton omalle pääomalle lasketun korkotuoton suuruiseksi.

"Työeläkeyhtiöiden tehtävänä on eläketurvan toteuttaminen."

Laskuperusteiden mukaiseen kirjanpidolliseen tulokseen päästään pääosin tekemällä siirto vastuuvelkaan kuuluvaan osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen tai purkamalla ko. vastuuta. Tuloslaskelman tilikauden tulos ei siten kuvaa työeläkeyhtiön tilikauden todellista tulosta ja näyttäytyy varoihin nähden varsin merkityksettömältä.

Yksityisoikeudellisesta yhtiömuodosta huolimatta, työeläkeyhtiöt voivat siirtää varoja yhtiön ulkopuolelle vain vähäisessä määrin ja säädetysti. Työeläkeyhtiöiden tehtävänä ei ole voiton tuottaminen, vaan eläketurvan toteuttaminen siten, että tulevien eläkkeensaajien eläkkeet voidaan turvata.

Sijoitusvarojen arvostamisessa useita eri käytäntöjä

Eläkeyhtiöt laativat tällä hetkellä tilinpäätöksensä ns. hankintamenopohjaisen kirjanpidon mukaisesti, jolloin sijoitukset pääsääntöisesti arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että realisoitumattomat arvonmuutokset ei kaikilta osin kirjaudu tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tällöin virallisen kaavan mukaisen tuloslaskelman ja taseen informaatioarvo taloudellisen tilan kuvaajana ei ole paras mahdollinen.

Samanaikaisesti säännösten mukainen muu ulkoinen raportointi perustuu kuitenkin varojen käypään arvoon arvostamiseen. Sijoitukset arvostetaan käypiin arvoihin mm. sijoitustoiminnan raportoinnissa, vakavaraisuus- ja katelaskennassa sekä taloudellista tilaa kuvaavien tunnuslukujen laskennassa.

Käyvät arvot kirjanpitoon?

Työeläkelaitoksissa on ollut pyrkimyksenä siirtyä käyttämään käypiä arvoja myös kirjanpidossa. Tällöin julkaistavan tilinpäätösraportin läpinäkyvyys paranisi. Lisäksi oikean kuvan saaminen yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta helpottuisi, kun virallinen tilinpäätös tehtäisiin sijoitusvarojen osalta kokonaisuudessaan käyvin arvoin. Tämä olisi linjassa myös kansainvälisten tilinpäätössäädösten kanssa, joissa ollaan siirtymässä yhä enemmän kohti laajaa käypiin arvoihin perustuvaa sijoitusten arvostamista.

Käypiin arvoihin siirtymisen mahdollistavia verosääntelyn muutosedellytyksiä selvitetään tällä hetkellä valtionvarainministeriössä. Ennen kuin käypiin arvoihin päästään, työeläkeyhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta kiinnostuneen kannattaa tarkastella tuloslaskelman ja taseen sijaan tilinpäätöksessä annettavia liitetietoja.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kahdeksan miinus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.