03.09.2019

Miksi ihmiset uupuvat työssä? Asiantuntijat vastaavat

Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutui viime vuonna ennätysmäärä ihmisiä. Suomalaiset eivät selviä töissä muun muassa heikentyneen mielenterveyden vuoksi. Asiantuntijat suuntaisivat huomion työpaikoille ja osatyökykyisten tukemiseen.

Mielenterveysongelmat ovat naisilla ja nuorilla yleisimpiä työkyvyttömyyden syitä, miehillä edelleen tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

- Useissa länsimaissa on samoja trendejä näissä kysymyksissä. Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet muuallakin eikä Suomi ole näissä kysymyksissä erityinen, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen uutiskirjeessämme.

Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus on Suomessa aika tarkalleen eurooppalaista keskitasoa.

Digitalisaatio ja muutos kuormittavat

Lukuisissa työhyvinvointia mittaavissa tutkimuksissa on huomattu, että työn nopea muuttuminen ja digitalisoitumiskehitys on tuonut stressiä työntekijöille. Monen ikääntyvän työntekijän osaaminen vanhenee nopeasti ja uuden oppiminen on työlästä. Tähän auttaa työnantajien tarjoama koulutus ja muu osaamisen kehittäminen, jota tuetaan tarvittaessa kansallisin tukimekanismein.

- Yksi vaikuttamisen paikka on työpaikka. Tärkeintä olisi kehittää erilaisia malleja ja käytäntöjä, joilla voidaan saada esimerkiksi osatyökykyisiä paremmin integroitumaan työelämään. Uusimman tutkimuksen mukaan työpaikkatason tekijät voivat vaikuttaa erityisesti osa-aikaeläkkeisiin, sanoo Väänänen.

Väänäsen mukaan tarvitaan lisää tutkimusta siitä, millä tavoin työpaikka voisi parhaiten edistää työntekijän mielenterveyttä ja millaisia voisivat olla yleisesti toimivat ennaltaehkäisevät keinot.

Avainasemassa töiden organisointi

Professori Petri Böckermanin mukaan tutkimukset osoittavat, että hyvällä johtamisella ja työntekijän autonomian eli itsenäisyyden lisäämisellä on positiivista vaikutusta työtyytyväisyyteen. Böckerman on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija.

Autonomian lisääminen ei yksinään riitä.

- Työntekijöitä rassaavat pikemminkin tiukat deadlinet. Työ itsessään saattaa olla itsenäistä, mutta työtehtävät saattavat olla liian sidoksissa asioihin, joihin työntekijällä ei ole kontrollia. Tällaisia työpaineita voidaan lievittää rakentamalla parempia kollektiivisia ajanhallintarakenteita ja paremmalla töiden organisoinnilla, Väänänen sanoo.

Huomio osatyökykyisiin

Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla, eli 55 prosentilla, on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma Vates-säätiön mukaan. Ne eivät tee ihmisestä automaattisesti osatyökykyistä, mutta sairauteen voi liittyä jokin ruumiillisen tai henkisen toimintakyvyn rajoite.

Osatyökykyisten työttömyys on yksi työttömyyden ja työkyvyttömyyden rakenteellisia ongelmia. Rakenteelliseen ongelmaan ei löydy ratkaisua taloussuhdanteista, vaan siihen vaaditaan asenteiden ja säädösten kehittämistä.

Työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber analysoi osatyökykyisten asemaa uutiskirjeessämme

Huber kehottaa työnantajia parantamaan toimintamallejaan, jotta osatyökykyisten osaamispotentiaali saadaan hyödynnettyä. Monella osatyökykyisellä on korkea koulutustaso ja arvokasta osaamista, mutta heidän ainoa heikkous on se, että he eivät kykene olemaan toimistolla kahdeksaa tuntia päivässä tai että he tarvitsevat apuvälineitä esimerkiksi vamman vuoksi.

Huberin mielestä isommille yrityksille voisi asettaa osatyökykyisten työllistämisvelvoitteen.

Työkyvyttömyys ja työttömyys siirtyvät tutkimusten mukaan helposti sukupolvelta toiselle. Tämän vuoksi erityisesti nuoret pitäisi saada nopeasti tuen ja avun piiriin. Lähes viidesosa osatyökykyisistä on nuoria alle 35-vuotiaita.

- Olisi tärkeää löytää työpaikkoja myös sellaisille nuorille, joilla lähtökohtaisesti tiedetään olevan haasteita työssä. Kun perehdytys, esimiestyö, varhainen tuki ja työterveysyhteistyö toimivat, näillekin nuorille saadaan mahdollisuus tulla osaksi suomalaista työelämää ja kokemusta, että he ovat yhteiskuntakelpoisia. Olen huolissani näistä nuorista. Kannustan puhumaan työpaikoilla jaksamisesta ja ratkaisuista työn haasteisiin. Työyhteisön tuki on tärkeää, Huber kertoo.

Teksti muokattu jutusta, joka ilmestyi uutiskirjeessämme. Teksti: Outi Toivanen-Visti/Mustread

Lue lisää:

Miksi ihmiset tippuvat pois työelämästä - ja miten heidät saataisiin pysymään töissä?

Yrityksillä ja yhteiskunnalla on keinoja ottaa osatyökykyiset paremmin mukaan yhteiskuntaan