Tällä tarkastellaan sitä, miten eri ikäluokilla muuttuu heidän maksamien työeläkemaksujen ja vastaavasti heidän saamien kuukausieläkkeiden kokonaissummien erotus verrattuna aiempaan järjestelmään.

Eläkeuudistuksen vaikutukset sukupolvittain: rahallinen kokonaisvaikutus

Miinusmerkit tarkoittavat, että eläkemaksusumman väheneminen ei riitä korvaamaan eläkkeiden yhteissumman pienenemistä, kun verrataan uudistettua ja aiempaa järjestelmää. Erotusta jää joko vähän (pieni miinus) tai paljon (suuri miinus). Enimmillään miinus-merkkinen muutos alentaa rahallista kokonaisvaikutusta runsaat kolme prosenttia. Plusmerkit puolestaan tarkoittavat, että eläkemaksusumman vähenemisen ja saatavien eläkkeiden yhteissumman muutoksen yhteisvaikutus lisää käytettävissä olevia tuloja joko vähän (pieni plus) tai paljon (iso plus).

Vaikutukset sukupolvittain vaihtelevat seuraavasti:

  • Vuosina 1950–1954 syntyneille rahallinen kokonaisvaikutus jää hieman positiivisen puolelle eläkkeiden kokonaissumman kasvun myötä.
  • Vuosina 1955–1959 syntyneille yhteissumman muutos on suurempi kuin eläkevakuutusmaksun muutos, joten lopputulos jää hieman negatiivisen puolelle.
  • 1960- ja 1970-luvulla syntyneille yhteissumman muutos on sen verran negatiivinen, ettei eläkevakuutusmaksun muutos riitä kompensoimaan sitä. Näin ollen rahallinen kokonaisvaikutus jää negatiiviseksi.
  • Vuosina 1980–1984 syntyneille eläkevakuutusmaksun muutos puolestaan on niin positiivinen asia, että se kompensoi yhteissumman negatiivisuuden. Yhteisvaikutus jää hieman positiivisen puolelle.
  • Vuosina 1985–1989 syntyneille rahallinen kokonaisvaikutus jää huomattavan positiiviseksi, vaikka yhteissumman muutos olikin hieman negatiivisen puolella. Eläkevakuutusmaksun muutos ennättää vaikuttaa heidän työurallaan niin pitkään, että se kompensoi yhteissumman negatiivisuuden.
  • Vuonna 1990 ja sen jälkeen syntyneille rahallinen kokonaisvaikutus jää huomattavasti positiiviseksi.

Sukupolvien sisällä on luonnollisesti paljon yksilöllistä vaihtelua. Jokaisen omaan eläkkeeseen vaikuttaa ikäluokasta riippumatta muun muassa se, mitä valintoja henkilö tekisi toisaalta aiempien säännösten ja toisaalta uudistettujen säännösten oloissa.

*** *** ***

Tässä esitetyt arviot eläkeuudistuksen vaikutuksista sukupolvittain pohjautuvat Eläketurvakeskuksen syksyllä 2014 julkaisemaan eläkeuudistuksen alustavaan vaikutusarvioon.

Sittemmin Eläketurvakeskus on julkaissut uudistuksesta myös hallituksen esitykseen perustuvan arvion, jota ei ole huomioitu näissä taulukoissa.