Suomalainen työeläkemalli on rakennettu meidän omista lähtökohdistamme meitä kaikkia varten ja se kattaa kaiken Suomessa tehtävän työn. Sen perusperiaatteista on siksi hyvä pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Näin huolehditaan kestävästi eri sukupolvista jatkossakin.

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit käydään tulevana keväänä. Päivänpolttavien asioiden taustalla Suomen ja koko Euroopan väestö vanhenee kovaa vauhtia, talouskehityksen tulevaisuus herättää kysymyksiä ja työllisyyden kasvun jatkamiseksi haetaan keinoja. Isot yhteiskuntapoliittiset päätökset vaikuttavat usein myös työeläkejärjestelmään ja eläkkeiden rahoitukseen. Suomalaisille työeläkevakuuttajille on uskottu inhimillisesti arvokas tehtävä eläkeajan toimeentulon takaajana.

Tulevia vaaleja varten olemme julkaisseet meille tärkeät teemat. Työeläkejärjestelmää kannattelevat kulmakivet ovat:

Tutustu kulmakiviimme tarkemmin kuvien alapuolelta.1. Kattavaa turvaa kaikille yhdessä

Meillä työeläkkeistä huolehditaan yhdessä. Kannamme sijoittamiseen, ikääntymiseen ja työkyvyttömyyteen liittyviä riskejä yhdessä. Työntekijä on vakuutettu myös perheen elättäjän kuoleman varalta.

Työeläkkeen lakisääteisyys, kattavuus ja pakollisuus takaavat sen, että kaikille kertyy eläketurvaa. Työeläkkeet rahoitetaan pääosin työssäkäyvien ja työnantajien maksamilla pakollisilla eläkemaksuilla ja niistä kerätyillä rahastoilla.
Kansan- ja takuueläkkeet tuovat eläketurvan, jos työeläke jää pieneksi. Ne rahoitetaan kokonaan veroilla, eikä niihin käytetä työeläkevaroja.

Työeläkettä kertyy kaikesta Suomessa tehdystä työstä, kaikille samojen periaatteiden mukaan. Eläkettä kertyy myös esimerkiksi opintojen, vanhempainvapaan ja työttömyyden ajalta. Työelämän muuttuessa on tärkeää huolehtia siitä,
että kaikenlainen työ kerryttää jatkossakin eläkettä.

2. Jokaisen omien ansioiden mukaan

Suomalainen eläkemalli perustuu siihen ajatukseen, että eläkeajan hyvinvointi rakentuu työn tekemisestä. Jokainen saa työeläkettä sen mukaan, mitä on itse työurallaan ansainnut. Henkilökohtainen työeläke takaa turvan kertymisen riippumatta esimerkiksi työpaikasta tai perhesuhteista.

Työeläkkeen yhteiskunnallinen tehtävä on estää köyhyyttä sekä turvata kohtuullinen toimeentulo suhteessa aiempaan palkkaan työelämästä poistumisen jälkeen.
Eläkettä kertyy kaikesta työstä koko työhistorian ajalta ja kaikille meille samojen periaatteiden mukaan, ilman ylärajaa. Erisuuruista työansioista kertyy siten myös erisuuruisia työeläkkeitä. Kansan- ja takuueläkkeen parantaminen on tehokkain keino pienituloisimmista eläkkeensaajista huolehtimiseksi.

Kertynyt työeläke kuuluu omaisuudensuojan piirin eli jo ansaitsemiamme työeläkkeitä ei voi takautuvasti leikata. Omaisuudensuojasta on tärkeä pitää kiinni myös tulevaisuudessa.

3. Vahva työllisyys rahoituksen perustana

Työeläkkeiden kertymisen ja rahoittamisen aikajänteet ovat poikkeuksellisen pitkiä, useiden vuosikymmenien mittaisia. Työeläkettä myös maksetaan tänään eläkkeelle jääville ihmisille keskimäärin parikymmentä vuotta. Siksi eläkkeiden rahoituksestakin on huolehdittava pitkäjänteisesti.

Työeläkejärjestelmämme on osittain rahastoiva. Siksi eläkkeiden rahoituksessa tarvitaan myös vahvaa taloutta ja hyvää työllisyyttä. Avuksi tähän tarvitsemme väestönkasvua: kansainvälistä työvoimaa ja nykyistä korkeampaa syntyvyyttä.

Myös ihmisten työkykyisyyden säilyttäminen ja parantaminen on tarpeen sekä nyt että tulevaisuudessa. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ovat olleet laskussa viime vuodet, erityisesti työeläkevakuuttajien tarjoaman ammatillinen kuntoutuksen ansiosta.

4. Toimiva euroalue eläkesijoittamisen tueksi

Työeläkevakuuttajat sijoittavat työeläkemaksun rahastoitavan osan kansainvälisille rahoitusmarkkinoille ja kotimaisiin kohteisiin. Eläkerahastoilla ja niiden sijoitusten tuotoilla katetaan osa maksettavista eläkkeistä. Niiden avulla nyt kerättävät eläkemaksut pystytään pitämään matalammalla tasolla, kuin ne ilman rahastointia olisivat.

Matalampi työeläkemaksun taso tarkoittaa työntekijälle enemmän palkasta käteen jäävää rahaa ja työnantajalle matalampia työvoiman sivukuluja. Mitä paremmin työeläkesijoitukset tuottavat, sitä paremmin olemme varautuneita tulevaisuuteen.

Euroalueen rahoitusjärjestelmän häiriötön toiminta tukee eläkevarojemme sijoittamista, sekä Suomen talouskasvua ja työllisyyttä. Euroon kuuluminen auttaa sijoitustoiminnan riskien vähentämisessä. Suomalaisille eläkkeensaajien hyödyksi se koituu tuomalla hintoihin vakautta.

EU:ssa keskustellaan parhaillaan Euroopan talous- ja rahaliiton EMUn syventämisestä ja erilaisista suhdanteiden tasaamiseen suunnitelluista rahastoista osana sitä. Suomalaisten työeläkkeiden rahoitukseen tarkoitetut varat tulee pitää näiden ulkopuolella.

Myös mahdolliset unionin omat varat, esimerkiksi suoraan EU:lle tilitettävät verot, ovat olleet keskusteluissa esillä. Tällaiset maksut eivät saa vaikeuttaa eläkevarojen sijoittamista tai karsia niiden tuottoja. Kaikki eläkevarojen ja niiden sijoitusten tuottojen leikkaaminen on pois suomalaisten nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoituksesta.

5. Päätökset omissa käsissä myös tulevaisuudessa

Työeläkkeet ovat osa Suomen lakisääteistä sosiaaliturvaa ja niiden toimeenpano on hajautettu yksityisaloilla usealle työeläkevakuuttajalle. Tämä erottaa meitä muista EU-maista.

Suomalaisella työeläkejärjestelmällä on EU:ssa vakaa ja tunnustettu asema, jonka periaatteista neuvoteltiin Suomen liittyessä unioniin. EU-oikeudellinen asemamme määrittää eläkevakuuttamista monin tavoin. Se vaikuttaa mm. sijoittamista ohjaavaan vakavaraisuuslainsäädäntöön. Sen vuoksi eläkevaroja ei myöskään voi käyttää mihinkään muuhun kuin eläkkeiden rahoittamiseen.

Työeläkkeet kuuluvat oman kansallisen päätöksentekomme piiriin eli Euroopan unioni ei voi päättää niistä. Kansallisesta päätöksenteosta ja EU-asemasta on pidettävä tulevaisuudessakin kiinni, jotta voimme jatkossakin suojata suomalaisten eläkkeitä omista lähtökohdistamme käsin.

Työeläkejärjestelmää kehitetään yhteistyössä eläkkeiden rahoittajia edustavien työmarkkinajärjestöjen sekä valtiovallan kesken. Kehittämisessä on tärkeää pitää yllä riittävän vahvaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja luottamusta.

Jokaisen sukupolven eläkkeistä on huolehdittava ja eläkkeiden rahoittamisen kustannusten tulee olla kohtuulliset kaikille sukupolville. Eläkerahastoihin on kertynyt kaikkien Suomessa työtä tekevien ja tehneiden ikäpolvien varoja. Kaikilla on oikeus osuuteensa niistä omana eläkkeelläoloaikanaan.

Lue myös