Lausunnot

Ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille antamamme lausunnot.

LausunnotRSS

Tulorekisterin kehittämissuunnitelma vuosille 2022–2025

24.09.2021

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon tulorekisteriyksikölle koskien tulorekisterin kehittämissuunnitelmaa vuosille 2022–2025. Pidämme erittäin hyvänä asiana, että kehittämissuunnitelman toimintajaksolle on ...

Arviomuistio julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeista

07.09.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien arviomuistiota, joka koskee julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittämistarpeita. Arviomuistion on laatinut julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan yleislainsäädännön tarkistamista ...

Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta -tutkimusraportti

02.09.2021

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien tutkimusraporttia Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta. Raportti on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa. Hallitus linjasi ...

Monikanavarahoituksen purkamista koskeva virkamiesselvitys

30.08.2021

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien monikanavarahoituksen purkamista koskevaa virkamiesselvitystä. Selvitys liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Otimme lausunnossamme kantaa vaativaa ...

Hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöala ja läpinäkyvyys

24.08.2021

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevia säännösluonnoksia. Luonnokset on laatinut oikeusministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä ...

Sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttaminen

16.08.2021

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun ...

Osinkojen lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotus

09.08.2021

Olemme antaneet lausunnon valtiovarainministeriölle koskien eräiden osinkojen lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista arvioinutta työryhmäraporttia. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: ...

Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttaminen

06.05.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Kyseiseen momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset henkilötunnukseen ...

Avoin kuuleminen ikääntymisen vihreästä kirjasta

04.05.2021

Osallistuimme EU:n komission avoimeen kuulemiseen ikääntymisen vihreästä kirjasta. Kuuleminen keskittyi väestön ikääntymiseen Euroopassa ja pyrki käynnistämään teemasta laajaa julkista keskustelua. ...

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet

29.04.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien ehdotusta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi julkiselle hallinnolle. Nämä tavoitteet edistävät hallitusohjelman tietopolitiikan tavoitteita, ja ...

Arviomuistio digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

29.04.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien arviomuistiota digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi. Arviomuistiossa kuvataan digitaalisen henkilöllisyyden nykytilaa ja arvioidaan kokonaisuuteen tulevaisuudessa kohdistuvia muutospaineita. Lisäksi ...

Saatavien perinnästä annetun lain väliaikainen muuttaminen

07.04.2021

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n ...

Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista

15.03.2021

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista. Lakisesityksen tarkoituksena ...

Työterveyshuoltolain 3§:n muuttaminen

09.03.2021

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä työterveyshuoltolain 3§:n muuttamisesta. Kerroimme valiokunnalle kannattavamme esitystä, jonka mukaan työterveyshuollon ammattihenkilöiksi ...

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä

15.01.2021

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Totesimme lausunnossamme seuraavaa: Kannatamme esitystä ja ...

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttaminen

14.01.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalvelusta annetun lain muuttamiseksi. Esitetyillä muutoksilla ...

Osakeyhtiölain toimivuus ja muutostarpeet

11.12.2020

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien selvitystä osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä sekä selvitystä osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta. Lausunnossa otettiin kantaa lausuntopyynnössä ...

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpano

27.11.2020

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Pidämme hyvänä sitä, että lakiehdotuksella edistetään ...

Työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen

20.11.2020

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi. ...

Työterveyshuoltolain muuttaminen

18.11.2020

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamista. Kannatamme esitystä lain muuttamisesta siten, että työterveyshuollon ammattihenkilöiksi määriteltäisiin myös ...

Konkurssilain väliaikainen muuttaminen

18.11.2020

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Totesimme kannattavamme hallituksen esitystä, jonka mukaan ...

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen

11.11.2020

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tiedonantovelvoiteasetusta ei ...

Työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttaminen (perhe-eläke)

04.11.2020

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta. Käytännössä muutokset koskevat perhe-eläkkeitä. Kerroimme ministeriölle kannattavamme ...

Tulorekisterin kehittämissuunnitelma vuosille 2021–2024

25.09.2020

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle koskien tulorekisterin kehittämissuunnitelmaa vuosille 2021–2024. Edustamme Eläketurvakeskuksen kanssa yhdessä työeläketoimialaa tulorekisterin sidosryhmäyhteistyössä. Kehittämiskokonaisuus ...

Hallinnon automaattinen päätöksenteko

03.09.2020

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien arviomuistiota hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista. Arviomuistion taustalla on eduskunnan perustuslakivaliokunnan esiin tuoma huomio siitä, ...

Asiantuntijalääkäreitä koskevan sääntelyn muuttaminen

29.06.2020

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi. ...

Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

22.06.2020

Annoimme lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle koskien Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttia. Työryhmän työn tavoitteena on tehdä arvio koronaviruskriisin aikaansaamista ...

Potilasvakuutuslain muuttaminen

16.06.2020

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista. Ehdotuksen mukaan potilasvakuutuslakia ja työeläkelakeja muutettaisiin siten, ...

HETU-uudistuksen loppuraportti

03.06.2020

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevan työryhmän (HETU-työryhmä) loppuraporttia. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme ...

Eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikainen vahvistaminen

18.05.2020

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta koskevasta laista. Kiitämme nopealla aikataululla valmistellusta, hyvin ...

Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäinen alentaminen vuonna 2020

06.04.2020

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020. Esityksen mukaisesti ...

Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttaminen

11.02.2020

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta. Kiinnitämme lausunnossamme huomiota ...

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely

20.01.2020

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi ...

Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

06.11.2019

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnolle koskien tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Tulorekisteriyksikön toiminta- ...

Tulorekisterin strateginen kehityssuunta -loppuraportti

30.10.2019

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon Tulorekisteriyksilölle koskien Tulorekisterin strateginen kehityssuunta -loppuraporttia. Työeläkealan keskeisimpänä huomioina totesimme seuraavaa: Työeläkevakuuttajat ja työeläkejärjestelmä ...

Tulotietojärjestelmän voimaantulosäännökset

15.10.2019

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta. Työeläkeala on voinut kommentoida teille esitystä valmistelun ...

Tulotietojärjestelmän, verotusmenettelyn ja tuloverolain muuttaminen

15.10.2019

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tulotietojärjestelmästä ja verotusmenettelystä annettujen lakien sekä tuloverolain muuttamisesta. Työeläkeala on Eläketurvakeskuksen johdolla osallistunut ...

Verotusmenettelystä ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettujen lakien muuttaminen

15.10.2019

Valtiovarainministeriö on pyytänyt meiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta. Työeläkeala ...

Vakuutusyhtiölain muuttaminen

26.09.2019

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia, ...

Julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskeva selvitys

17.09.2019

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevaa selvitystä. Toteamme lausuntonamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskeva selvitys pdf, ...

Työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttaminen

29.08.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi meiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi. Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä ...

Yrittäjän eläketurvan kehittäminen

26.04.2019

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien yrittäjän työeläketurvan kehittämistarpeita selvittäneen työryhmän raporttia. Työryhmä ehdottaa ratkaisuja etenkin alivakuuttamiseen ja työtulon määrittämiseen ...

Eläkejärjestelmien erillisyys -työryhmän raportti

15.04.2019

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien eläkejärjestelmien erillisyys -työryhmän raporttia. Työryhmän tavoitteena oli selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista ja mahdollista luopua kunnallisen ...

Tulorekisteriyksikkö toimintasuunnitelma 2019, toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

26.02.2019

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Tulorekisteriyksikkö on lähettänyt tulorekisterin Yhteistyöryhmän edustajien kautta lausuntopyynnön yksikön ...

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

31.01.2019

Annoimme lausunnon Eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 313/2018). ...

Kevasta annetun lain muuttamisesta

26.11.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta Toteamme koko työeläkejärjestelmän osalta seuraavaa:

Tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain muuttamisesta

31.10.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitystä tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain muuttamisesta. Olemme olleet mukana hallituksen esityksen ...

Tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön

25.10.2018

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön. Olemme olleet yhdessä Eläketurvakeskuksen ...

Poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistaminen

01.10.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi. Lausunto liittyy Varautumisvelvollisuus rahoitusalalla -työryhmän työryhmämuistioon. Pidämme tärkeänä työryhmän toimeksiannon ...

Hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut sekä julkisen hallinnon yhteispalvelu

10.08.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitysluonnosta laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta. Pidämme hallituksen esitystä pääosin ...

Työeläkelaitosten omistajaohjausta koskeva raportointi sekä työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

29.06.2018

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien työeläkelaitosten omistajaohjausta koskevaa raportointia sekä työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoon liittyviin eräisiin muihin seikkoihin. Pidimme tärkeänä, ...

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

17.04.2018

Annoimme lausunnon sisäministeriölle luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi. Työeläkevakuuttamiseen liittyy alalla tehtyjen riskiarvioiden mukaan ...

Digitaalisten palvelujen tarjoaminen ja sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa

01.03.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden momenttien kumoamisesta. Pidämme verkkosivustojen ja mobiilisovellusten ...

Avoin kuuleminen sosiaaliturvaan pääsystä

23.01.2018

Osallistuimme EU:n komission avoimeen kuulemiseen erilaisissa työmarkkina-asemissa olevien sosiaaliturvaan pääsystä. Kuuleminen keskittyi epätyypillisiin työsuhteisiin ja itsensätyöllistäjiin. Osallistuimme kuulemiseen suoraan ja ...

Vakuutusten tarjoaminen

05.12.2017

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Pidämme hallituksen esitystä hyvin ja ...

Kannustinloukkutyöryhmän raportti

17.11.2017

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien kannustinloukut-työryhmän raporttia ”Kannustinloukut – Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli”. Työryhmän tehtävänä oli ...

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset

15.11.2017

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien työryhmän raporttia liittyen tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämiseen. Pidämme kannatettavana rinnakkaisen ja eriytyneen tiedonhallintaa koskevan erityislain-säädännön selkiyttämistä ja ...

Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset

09.11.2017

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle liittyen vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutoksiin. Lausuntomme kohdistui tarkemmin ottaen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ...

Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoryhmän (TATTI) mietintö ja työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

19.09.2017

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoryhmän (TATTI) mietintöä ja työryhmän ehdotusta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi. Yleisenä kommenttina ehdotamme lain ...

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017

07.08.2017

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien Turvallisuuskomitean johdolla valmisteltua Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa 2017. Pidämme strategian uutta rakennetta ja sisältöjen tiivistämistä onnistuneena ...

Tulotietojärjestelmä ja siihen liittyvät lait

04.08.2017

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Tulotietojärjestelmällä tarkoitetaan kansallista tulorekisterihanketta. Lausuntomme pääkohtina ...

Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallinen täytäntöönpano

12.06.2017

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraporttia. Pidämme hallituksen esitysluonnosta hyvin ja ...

Kilpailulain uudistamista koskeva työryhmän mietintö

16.05.2017

Annoimme lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien kilpailulain uudistamiseen liittyvää työryhmämietintöä. Annoimme lausuntomme oma-aloitteisesti, ja lisäksi yhdymme myös Eläketurvakeskuksen antamaan lausuntoon. ...

Joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisehdotukset

09.03.2017

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän muistiota. Työryhmä on valmistellut ehdotusta joukkolainanhaltijan edustajaa koskevaksi laiksi perusteluineen sekä pyrkinyt löytämään toimenpiteitä ...

Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi

17.02.2017

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien kansalaisaloitetta, jossa esitetään työeläkeindeksin palauttamista takaisin palkkatasoindeksiksi. Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: ...

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avoin kuuleminen

24.01.2017

EU:n komissio julkaisi aloitteen Euroopan sosiaalisesta pilarista keväällä 2016. Osallistuimme avoimeen kuulemiseen suoraan ja eurooppalaisen kattojärjestömme AEIP:n kautta (European Association ...

Komission direktiiviehdotus maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista

27.12.2016

Annoimme lausunnon oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle koskien komission direktiiviehdotusta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista. Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Komission direktiiviehdotus maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista pdf, ...

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskeva määräysten ja ohjeiden luonnos

27.10.2016

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle (Fiva) liittyen työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnosta. Toteamme lausunnossamme olevamme tyytyväisiä työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ...

Joukkolainanhaltijoiden edustaja

12.09.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän muistioon sisältyvää luonnosta hallituksen esitykseksi joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. ...

Tulotietojärjestelmä

02.09.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä. Tulotietojärjestelmä muodostuisi tulorekisteristä ja siihen liittyvistä sähköisistä palveluista. Tulorekisteri tulisi sisältämään ...

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttaminen

26.08.2016

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamista. Hallituksen esityksessä ehdotetaan peruutettavaksi vakuutusyhtiöiden osalta Suomen tekemät Taloudellisen yhteistyön ...

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2010 strategisten tehtävien arviointi- ja päivitystyö

16.08.2016

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2010 strategisten tehtävien arviointi- ja päivitystyötä. Strategiassa määritellään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, niitä ...

Finanssivalvontaa koskevan lainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistio

16.08.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien Finanssivalvonnan toimintaa yhteisessä valvontamekanismissa sekä rahoitusta muuttuvassa toimintaympäristössä. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Finanssivalvontaa koskevan ...

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminen

07.04.2016

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakiesitystä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Lakiesityksessä ehdotetaan työeläkevakuuttajien käyttöönotettavaksi uusi riski- ...

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti

04.04.2016

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle liittyen eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraporttiin. Pidämme lakien kokonaisuudistusten toteuttamista tärkeänä. Vanhentunut ja ...

Vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttaminen

24.03.2016

Annoimme lausunnon ympäristöministeriölle koskien luonnosta hallitusten esitykseksi valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asunto- ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta ...

Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotuki

24.03.2016

Annoimme lausunnon ympäristöministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta. Pidämme tärkeänä, että asuntopoliittiset ratkaisut ovat pitkäjänteisiä. Asuntosijoittaja ...

Arvopaperimarkkinalain muuttaminen

08.03.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitysluonnosta arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntely perustuu suoraan velvoittavaan EU-asetukseen. ...

Vakavaraisuusrajan laskemiseen ja sijoitusten hajauttamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet

11.02.2016

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle liittyen eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemista ja sijoitusten hajauttamista koskevaan määräys- ja ohjeluonnokseen. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: ...

Työkyvyttömyysriskin hallintaa koskeva määräys- ja ohjeluonnos

27.01.2016

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle työeläkeyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta sekä eräisiin määräyksiin ja ohjeisiin tämän johdosta tehtävistä muutoksista. Pidämme ...

Rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio

26.01.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiota. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio pdf, 113 kB ...

Vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet

15.01.2016

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien lausuntoa luonnoksesta vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten kirjanpitoa, tilinpäätöstä ...

Vakuutusyhtiölain muuttaminen ja eräät siihen liittyvät lait

16.11.2015

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Näkemyksemme mukaan lakiesityksessä on useita ...

Arvo-osuusjärjestelmä ja selvitystoiminta

02.11.2015

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamiseksi. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Arvo-osuusjärjestelmä ...

Työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttaminen

02.10.2015

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Annoimme lausuntomme ...

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuki

25.09.2015

Annoimme lausunnon Ympäristöministeriölle koskien hallituksen esitystä laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Emme alun perin kuuluneet yhteisöihin, joilta ...

Uusi kymmenen vuoden välimalli vuokra-asuntotuotantoon

25.08.2015

Ympäristöministeriö on asettanut selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia ehdotus hallitusohjelmassa mainitusta uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi. Annoimme selvityksen laatimista ...

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti

11.05.2015

Annoimme lausunnon ympäristöministeriölle koskien asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raporttia. Jäsentemme eli yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajien ensisijainen näkökulma on ...

Tuomioistuinmaksutyöryhmän mietintö

26.03.2015

Annoimme oikeusministeriölle lausunnon koskien tuomioistuinmaksutyöryhmän mietintöä. Mietinnön mukaan oikeudenkäyntimaksua perittäisiin kaikissa tuomioistuimissa, lukuun ottamatta erikseen mainittuja asiaryhmiä vakuutusoikeudessa ja valtakunnan ...

Arviomuistio avoimuusdirektiivin muutoksen täytäntöön panemisesta

17.03.2015

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien arviomuistiota avoimuusdirektiivin muutosdirektiivin täytäntöön panemisesta ja muista arvopaperimarkkinalain muutostarpeista. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Arviomuistio ...

Vakuutusyhtiölain 8 luvun muuttaminen

06.02.2015

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien vakuutusyhtiölain 8 luvun (oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni) muuttamista. Lausuntopyyntöön sisältyi myös eläkesäätiöiden ...

Sisäpiirirekisteriä koskevat määräys- ja ohjeluonnokset

16.01.2015

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista. Määräys- ja ohjeluonnosta on täydennetty työeläkevakuutusyhtiöiden julkista ...

Verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantaminen ja FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksyminen

16.01.2015

Annoimme lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle koskien hallituksen esitystä verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen ...

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

14.01.2015

Olemme antaneet lausunnon sekä eduskunnan talousvaliokunnalle että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien lakiesitystä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta. Kyseinen lakiesitys ...

Arvo-osuusjärjestelmä ja selvitystoiminta sekä näihin liittyvät lait

02.12.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitystä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain sekä näihin liittyvien lakien muuttamisesta. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: ...

Solvenssi II asetukset

23.10.2014

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon koskien oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusmuutoksia. Asetukset käsittelevät muun muassa vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmaa ja liitetietoja ...

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminen

09.10.2014

Olemme antaneet lausunnon sekä eduskunnan talousvaliokunnalle että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien lakiesitystä työeläkeyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Lakiin esitetään muutoksia muun ...

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttaminen

23.09.2014

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ...

Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamista koskeva selvitys

15.09.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle liittyen Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamista koskevaan selvitykseen. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme ...

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö

25.08.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien arviomuistiota joukkolainanhaltijoiden edustajiin liittyvästä lainsäädännöstä. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö ...

FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksyminen

25.08.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön vero-osastolle koskien hallituksen esitystä FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä. FATCA on lyhenne sanoista Foreign Account Compliance Tax ...

Vuokra-asuntojen lyhyt korkotuki

21.08.2014

Annoimme lausunnon ympäristöministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi vuokra-asuntojen lyhyestä korkotuesta. Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Vuokra-asuntojen lyhyt korkotuki ...

Arvopaperien säilytysmallien laajentuminen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointi

19.08.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointia sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelua . Lausuntomme ...

Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta annetun lain muuttaminen

11.08.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä, joka koskee pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta annetun lain muuttamista. Esityksessä ...

Vakuutusyhtiölain ja muiden lakien muuttaminen liittyen Solvenssi II-direktiivin implementointiin

30.06.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien hallituksen esitystä vakuutusyhtiölain ja muiden lakien muuttamiseksi liittyen Solvenssi II-direktiivin implementointiin. Lausuntomme pääkohtia ovat ...

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5a §:n väliaikainen lisääminen

18.06.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien hallituksen esitystä muuttaa lain työeläkevakuutusyhtiöistä 5 § siten, että pykälään lisättäisiin väliaikaisesti 5 a ...

Insolvenssioikeudellisen erityissääntelyn tarkistaminen markkinarakennetoimija-asetuksen johdosta

28.05.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien insolvenssioikeudellisen erityissääntelyn tarkistamista markkinarakennetoimija-asetuksen johdosta. Lausunto kohdistui lainsäännön muutoksiin, jotka ovat tarpeen niin sanotun EMIR-asetuksen ...

Valtioneuvoston kirjelmä kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman valmistelusta

22.05.2014

Annoimme lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle liittyen valtioneuvoston selontekoon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta, sekä valtioneuvoston kirjelmästä kansainvälisen veronkierron vastaisesta toimintasuunnitelmasta. Kansainvälisen ...

Etuuspäätösten perustelujen parantaminen

20.05.2014

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon koskien hallituksen esitystä etuuspäätösten perustelujen parantamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkelakeja ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia siltä ...

Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietintö

16.05.2014

Annoimme lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien tilaajavastuulain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintöä. Työryhmän esitysten mukaan eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta laissa säilyisi ...

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomat muutokset Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan

30.04.2014

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan. Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat: Lausuntomme kokonaisuudessaan: ...

Ammattiurheilijoiden sosiaaliturvatyöryhmän raportti

22.04.2014

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon koskien ammattiurheilijoiden sosiaaliturvatyöryhmän raporttia. Otimme lausunnossamme kantaa ainoastaan ammattiurheilijoiden vanhuudenturvan järjestämiseen. Työryhmä on selvittänyt erilaisia ...

Vakuutusoikeuslain muuttaminen

09.04.2014

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien hallituksen esityksen luonnosta vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Muutosesitys sisältää sääntelyä muun muassa vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreistä, vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoista ja -päätösvaltaisuudesta ...

Yrittäjien edustus työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa

21.03.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien yrittäjien edustusta työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa. Lausuntomme pääkohdat: Työeläkeyhtiöt ovat esityksen hallinnollisen muutosesityksen kohteena, jolloin katsomme, ...

Sidosryhmien näkemykset asumisen tukijärjestelmästä

03.03.2014

Toimitimme ympäristöministeriön pyynnöstä heille näkemyksiä asumisen tukijärjestelmän kehittämiseksi. Nykyisen asumisen tukijärjestelmän kehittäminen on mielestämme äärimmäisen tärkeää. Työeläkevakuuttajat ovat osaltaan valmiit ...

Esityksestä työtapaturma- ja ammattitautilaiksi

10.01.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä asetukseen liittyvästä ...

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raportti

07.01.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien ministeriön asettaman työryhmän laatimaa raporttia luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvaa. Lausuntomme ...

Budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän muistio

04.12.2013

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän muistiota. Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa: Lausuntomme kokonaisuudessaan: Budjettikehysdirektiivin ...

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

27.11.2013

Annoimme lausuntomme eduskunnan suurelle valiokunnalle koskien valtioneuvoston selontekoa EU-politiikasta. Selonteossa käsitellään Euroopan integraation hyötyjä ja haasteita, määritellään Suomen EU-politiikan peruslinja ...

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminen

22.11.2013

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolle koskien hallituksen esitystä laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Lausunnon pääkohdat: Lausunto kokonaisuudessaan: Työeläkevakuutusyhtiöistä ...

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö

06.11.2013

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevasta lainsäädännöstä. Kyseisellä hallituksen esityksellä implementoidaan niin sanottu AIFM-direktiivi ( Alternative ...

Elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttaminen

29.10.2013

Päivitetty 31.10.2013 Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esityksestä eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta. Koska luonnoksessa ...

Sijoitusjakauma käyvin arvoin -liitteiden muutos

29.10.2013

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräysten ja ohjeiden ”sijoitusjakauma käyvin arvoin” liitteiden muutosta. Mielestämme Finanssivalvonnan ...

Kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskeva lainsäädäntö

21.10.2013

Annoimme lausunnon Ympäristöministeriölle koskien sen valmistelemaa luonnosta hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ympäristöministeriön esityksen tarkoituksena ...

Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän väliraportti

02.09.2013

Annoimme lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän väliraporttia. Työryhmän tehtävänä on selvittää tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista ...

Elinkeinoverolain asiantuntijatyöryhmän muistio

23.08.2013

Annoimme valtiovarainministeriölle lausunnon elinkeinoverotuksen kehittämistä pohtineen asiantuntijatyöryhmän muistiosta. Työryhmä käsitteli työssään konserniverotusta, tulolähdejakoa, tappiontasausta, etuyhteyslainojen korkovähennysoikeuden rajoitusta sekä yhteisön verotuksellisen ...

Euroopan vakuutusvalvontaviranomaisen kuuleminen henkilökohtaisten lisäeläkkeiden markkinan harmonisoinnista

16.08.2013

Annoimme lausunnon Euroopan vakuutusvalvontaviranomaiselle, EIOPA:lle, julkisessa kuulemisessa, joka keskittyi henkilökohtaisten lisäeläkkeiden markkinoiden kehittämiseen. Kyseessä on kuulemisten ensimmäinen vaihe. Henkilökohtaisen eläketuotteen ...

Tekes-lain muutosesitys ja valtiollisen sijoitusyhtiön perustaminen

09.08.2013

Lausuimme työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä Tekes-lain muuttamiseksi sekä alkuvaiheen riskirahoitusta tarjoavan osakeyhtiön perustamiseksi. Esityksen tavoitteena on perustaa valtion kokonaan ...

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan AIFM-direktiivin implementointi

05.08.2013

Lausuimme valtiovarainministeriölle vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan AIFM-direktiivin implementointia koskevasta hallituksen esityksestä. Esitys on määrä toimittaa eduskunnalle syksyn 2013 aikana ja ...

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen arvonlisäverotus

20.06.2013

Lausuimme Verohallinnolle täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen arvonlisäverotuksesta. Eläkeyhtiöt ja –laitokset sekä eläkesäätiöt ja –kassat käyttävät eläkevarojen hoidossa oman sijoitushenkilöstön lisäksi myös ...

Pitkäaikaisen rahoittamisen vihreä kirja

07.06.2013

Annoimme lausunnon Euroopan komissiolle pitkäaikaisen rahoittamisen vihreästä kirjasta. Vihreä kirja tarkastelee laaja-alaisesti eurooppalaisen sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden tilannetta sekä kehitysmahdollisuuksia. Komission ...

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun lain luonnoksesta sekä hallituksen esityksestä

07.06.2013

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun lain luonnoksesta sekä hallituksen esityksestä. Lausuntomme pääkohdat: Lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ...

Vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

22.05.2013

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lausuntomme pääkohdat: Lausunto kokonaisuudessaan: Vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen ...

AIFM direktiivin kansallinen voimaansaattaminen

24.04.2013

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle AIFM – direktiivin kansallisesta voimaansaattamisesta. Lausuntomme pääkohdat: Lausunto kokonaisuudessaan: AIFM-direktiivin kansallinen implementointi pdf, 2 MB Aikaisemmin ...

Työeläkeindeksityöryhmän loppuraportista

24.04.2013

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle työeläkeindeksityöryhmän loppuraportista. Lausuntomme pääkohdat: Lausunto kokonaisuudessaan: Työeläkeindeksityöryhmän loppuraportista pdf, 852 kB Muualla sivuillamme: Uutisemme 10.1.2013 ...

Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskeva arviomuistio

03.04.2013

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskevaan arviomuistioon. Lausuntomme pääkohdat: Lausunto kokonaisuudessaan: Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta koskeva ...

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet arvopaperimarkkinoiden toiminnasta

19.02.2013

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevista Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista. Lausunnon pääkohdat: Lisätietoja antaa lakimies Ilkka Holmström, 050 441 1792, ...

AIFM – direktiivin implementointia koskeva hallituksen esitys: Yleinen osa

19.02.2013

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien AIMF –direktiivin implementointia koskevaan hallituksen esitykseen. Lausunnon pääkohdat: Direktiivihankkeeseen liittyviä ohjeistuksia on laadittu myös (European ...

Makrovalvontatyöryhmän muistio – Valtiovarainministeriön julkaisu 32/2012

11.12.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle makrovalvontatyöryhmän muistiosta ”Finanssimarkkinoiden makrotaloudellisten vaikutusten sääntely ja valvonta” ilmenevistä lainsäädäntöehdotuksista. Työryhmän esitykset liittyvät Euroopan unionin pyrkimyksiin vähentää ...

Talous- ja rahaliiton vakaus: yhteensovittamisesta, ohjauksesta ja hallinnasta

27.11.2012

Annoimme lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä. Lisäksi lausunnossa on kohtia ...

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

09.11.2012

Annoimme valtiovarainministeriölle lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 648/2012 koskevasta hallituksen esityksestä. Lisäksi esityksessä huomioidaan Euroopan parlamentin ja neuvoston ...

Alternative Investment Manager Fund Directive

09.11.2012

Olimme valtiovarainministeriön kuultavana 26.10.2012 vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin (“AIFMD”) lainvalmistelun yhteydessä. AIFMD:n valmistelu aloitettiin Euroopan Unionin lainvalmisteluelimissä jo vuonna ...

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Työeläkelaitokset

08.11.2012

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan liittyen työeläkelaitosten vakavaraisuuden, eläkevastuun sekä vastuuvelan laskentaan. Olemme kiinnittäneet Finanssivalvonnan huomiota mm. Lisätietoja ...

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet: Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset

08.11.2012

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevasta määräys- ja ohjekokoelmasta. Kokoelmaan on sisällytetty hallituksen esityksen 9/2012 muutokset liittyen mm. ...

FATCA valtiosopimuksen määritelmät

04.10.2012

Toimitimme valtiovarainministeriölle työeläkelaitoksia koskevan määritelmän liitettäväksi Suomen ja Yhdysvaltain väliseen valtiosopimukseen ns. FATCA – säännöstöstä. FATCA eli Foreign Account Compliance ...

Valtiovarainministeriön esitykseen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

04.10.2012

Annoimme lausunnot valtiovarainministeriön esitykseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamiseksi. Tällä pyritään rajoittamaan yhteisöjen korkovähennysoikeuksia ...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta (yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus)

03.10.2012

Annoimme lausunnon Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle hallituksen esityksestä laiksi tuloverolain muuttamisesta (yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus). Lausuntomme pääkohtia ...

Talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen yms.

28.09.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle hallituksen luonnokseen talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Pidämme tärkeänä, että ...

Finanssivalvonnan määräyskokoelma kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

19.09.2012

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien työeläkevakuutusyhtiöidenkirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä Dnro FIVA 7/01.00/2012. Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat: Lausunto kokonaisuudessaan: Finanssivalvonnan ...

Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

11.09.2012

Annoimme lausunnon Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyvistä laeista. Hallituksen esityksessä 55/2011 ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia sekä ...

Tuloverolain muuttamisesta

16.08.2012

Annoimme lausunnon Valtiovarainministeriölle tuloverolain 54 d ja 96 a §:n muuttamisesta eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksujen vähennyskelpoisuuden osalta. Lausuntomme pääkohdat ovat ...

Valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta

16.08.2012

Annoimme lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle Valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta. Lausuntomme pääkohdat ovat ...

Solvenssi II -direktiivin kansallinen voimaansaattaminen

21.06.2012

Annoimme lausunnon Solvenssi II -direktiivin kansallista voimaansaattamista koskevaan hallituksen esitykseen. Solvenssi II –direktiiviä ei soveltamisalan rajauksen takia sovelleta työeläkelaitoksiin, eikä ...

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

29.05.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston esityksestä Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) muuttamiseksi. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 236/2012 lyhyeksi ...

Elinkeinotulojen verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja verotusmenettelyssä annetun lain muuttaminen

29.05.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön esityksestä yhteisöjen sekä avoimien ja kommandiittiyhtiöiden suorittamien korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamisesta ns. etuyhteyslainojen kohdalla Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat: ...

Hallituksen esitysluonnos valtion eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

29.05.2012

Lausuimme lyhyesti hallituksen esitysluonnokseen eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Emme ottaneet kantaa esitysluonnokseen asiaan liittyvien jäsentemme periaatteellisten näkemyserojen vuoksi. ...

EU:n komission avoin konsultaatio EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta

09.05.2012

Lausuimme oikeusministeriölle EU:n komission avoimeen konsultaatioon EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta. Kuuleminen pohjautui määrämuotoiseen lomakkeeseen, jota kuultavat voivat täydentää liitemuistiolla. Vastasimme kuulemislomakkeeseen ...

Tilintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevat muutosehdotukset

08.05.2012

Olemme lausuneet Eduskunnan talousvaliokunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksista direktiivin 2006/46/EY muuttamiseksi (KOM [2011] 778 lopullinen) sekä yleisen edun kannalta ...

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

27.04.2012

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa. Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat: Lausunto kokonaisuudessaan: Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto pdf, 208 kB

Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")

27.04.2012

Annoimme lausunnon Yhdysvaltain veroviranomaiselle (Internal Revenue Services - IRS) koskien heidän valmistelemaa Foreign Account Tax Compliance Act (”FATCA”) -lakia, joka ...

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

26.04.2012

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnan kannanottoon, jossa esitetään näkemyksiä työeläkevakuutusyhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyöstä toisen vakuutusyhtiön kanssa sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevan ...

Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten

25.04.2012

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien EU:n julkaisemaa valkoista kirjaa ”Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten”. Lausuntomme pääkohtia ...

Eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttaminen

12.04.2012

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle 11.4.2012. Lausunto käsittelee hallituksen esitystä HE 9/2012 eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esitys on osa laajempaa ...

Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt

23.03.2012

Annoimme valtiovarainministeriölle päätöksentekoa ja jatkokehittämistä varten lausunnon julkaisusta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt. Julkaisu on Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön ...

Maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpano ja perintälain uudistaminen

15.02.2012

Annoimme oikeusministeriölle lausunnon maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanosta ja perintälain uudistuksesta, huolimatta siitä että oikeusministeriön asettama maksuviivästystyöryhmä ei meiltä lausuntoa pyytänytkään. Katsoimme lausunnon ...

Työeläkejärjestelmäkilpailun toimivuus

10.02.2012

Annoimme Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon työeläkejärjestelmäkilpailun toimivuudesta liittyen STM:n arviomuistioon 17.12.2011. Lausuntomme pääkohtia ovat: Lausunto kokonaisuudessaan: Työeläkejärjestelmäkilpailun toimivuus pdf, 188 ...