Arviomuistio avoimuusdirektiivin muutoksen täytäntöön panemisesta

17.03.2015

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien arviomuistiota avoimuusdirektiivin muutosdirektiivin täytäntöön panemisesta ja muista arvopaperimarkkinalain muutostarpeista.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Kuten arviomuistiossa on todettu, voi sijoittajien saatavilla oleva markkinainformaatio vähentyä neljännesvuosikatsausten pakollisuuden poistuessa ja puolivuosikatsausten merkityksen kasvaessa.
  • Suomen ei tulisi kuitenkaan säätää neljännesvuosikatsauksia kattavammaksi kuin mitä direktiivin vähimmäistäytäntöönpano edellyttää, vaan siirtyä laajoihin puolivuosiraportteihin ja suppeampiin neljännesvuosikatsauksiin. Tämä voisi osaltaan pitkällä aikavälillä tukea uusia listautumisia, koska listautumattomat yritykset ilmoittavat tavallisesti yhdeksi hidasteeksi listautumiselle laajat raportointivelvoitteet.
  • Kuitenkin selvästi positiivisia piirteitä direktiiviuudistuksessa on vastuullisuusnäkökulmien vahvistaminen muun muassa verojalanjäljen yksityiskohtaisemmassa raportoinnissa, vaikkakin muutos on rajattu vain tietyille toimialoille.
  • Valtiovarainministeriön arviomuistio on kiitettävän laadukasta säädösvalmistelua, sillä muistiosta on hyvin helppo eritellä yhtäältä tekniset säädösmuutokset sekä toisaalta materiaalinen arvio-osuus kustakin muutoskokonaisuudesta. Lukijan on helppo hahmottaa nopeasti, mitä ollaan muuttamassa ja miksi.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Arviomuistio avoimuusdirektiivin muutoksen täytäntöön panemisestapdf, 198 kB