Arvopaperimarkkinalain muuttaminen

08.03.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitysluonnosta arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntely perustuu suoraan velvoittavaan EU-asetukseen. Pidämme tärkeänä, että kotimainen sääntelyratkaisu on eurooppalaisten sääntelypuitteiden kanssa yhteen toimiva kokonaisuus. Tämä edellyttää myös sitä, että EU-tasoisen sääntelyn sovellettavuus olisi samantasoista eri EU-maissa. Yhteneväisen tulkinnan muotoutuminen uudesta sääntelystä olisi omiaan tehostamaan sisämarkkinoiden toimintaa arvopaperimarkkinoilla.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Arvopaperimarkkinalain muuttaminenpdf, 175 kB