Avoimen datan direktiivin täytäntöönpano

27.11.2020

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Pidämme hyvänä sitä, että lakiehdotuksella edistetään julkisen sektorin avoimen datan hyödyntämistä ja entistä tehokkaampaa uudelleenkäyttöä erilaisiin tarkoituksiin. Julkisiin tietoihin liittyvien säädösten ja toimintatapojen kehittäminen on kannatettavaa.

Kannatamme esityksen ehdotusta siitä, että erityisen arvokkaiksi määriteltyjen tietoaineistojen kuten paikka-, sää-, ja omistustietojen olisi oltava saatavilla maksutta ja rajapintojen välityksellä.

Olemme kuitenkin sitä mieltä, että kun kansallisesti päätetään ulottaa uusi sääntely koskemaan myös julkista hallintotehtävää hoitavia yksityisiä toimijoita, pitäisi jo lainvalmisteluvaiheessa pohtia, soveltuuko uusi sääntely ja miltä osin näihin tahoihin. Yksityisiä toimijoita ei voida aina yksinkertaisesti rinnastaa viranomaisiin.

HE-luonnoksessa ei käsitellä lainkaan ehdotusten soveltumista työeläkevakuutusyhtiöihin eikä muihin työeläkevakuuttajiin. Näin ollen on vaikea arvioida, mihin sääntely voisi työeläkevakuutustoiminnassa vaikuttaa.

Näkemyksemme mukaan ehdotettavia uusia tiedonhallintalain säännöksiä (24 § ja 24 b §) ei tulisi soveltaa työeläkevakuutusta toimeenpaneviin työeläkevakuuttajiin ja lain selkeyden sekä ymmärrettävyyden vuoksi tästä tulisi nimenomaisesti säätää tiedonhallintalain muuttamalla tiedonhallintalain 3 §:n 4 momenttia tältä osin.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanopdf, 110 kB