Elinkeinotulojen verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja verotusmenettelyssä annetun lain muuttaminen

29.05.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön esityksestä yhteisöjen sekä avoimien ja kommandiittiyhtiöiden suorittamien korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamisesta ns. etuyhteyslainojen kohdalla

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • Esitys ei huomioi vakuutusyhtiö- ja työeläkeyhtiölakien rajoituksia tytäryhteisöjen luotonotolle, mikä tekee esitysluonnoksen mukaisesta säädöksestä syrjivää lainsäädäntöä. Esitystä tulisi muuttaa siten, että korkovähennysrajoitteiden osalta tehdään poikkeus vakuutus- ja työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisöille myönnettyjen emoyhtiölainojen kohdalla tai poistaa toisella esityksellä vakuutusyhtiölainsäädännön rajoitus tytäryhteisöjen luotonotolle kolmansilta tahoilta samanaikaisesti nyt käsillä olevan esityksen voimaantulon kanssa
  • Esityksen rajoitukset laskisivat työeläkevakuutusyhtiöiden ja -laitosten kiinteistösijoituskannan sijoitustuottoa arviolta 0,1 prosenttiyksiköllä. Heikentyvät sijoitustuotot olisi kompensoitava korotetuilla eläkemaksuilla, jotta vältyttäisiin maksettavien etuuksien tason laskemiselta
  • Mikäli tytäryhteisöjen yhtiömuotoja ryhdyttäisiin muuttamaan, olisivat todennäköiset kustannukset miljoonia euroja, koska järjestelyt jouduttaisiin suorittamaan ulkoisten palveluntarjoajien avulla suuren työmäärän taki
  • Esityksen säännös aiheuttaisi voimaantullessaan kilpailuneutraliteetin häiriön, kun vakuutus- ja työeläkesektorin toimijat joutuisivat edelleen toimimaan vakuutusyhtiö- ja työeläkeyhtiölakien luotonottorajoitusten alla ja sellaisten sektoreiden toimijat, jotka voivat rajoituksitta hakea luottoa esim. liikepankeilta, pystyisivät luotottamaan tytäryhteisöjään tällaisilla luotoilla ja hyödyntämään muuttuneita säädöksiä

Lausunto kokonaisuudessaan:

Elinkeinotulojen verottamisesta annetun lain (”EVL”), tuloverolain (”TVL”) 58 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain (”VML”) 65 §:n muuttaminenpdf, 2 MB