Esityksestä työtapaturma- ja ammattitautilaiksi

10.01.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä asetukseen liittyvästä ammattitautiasetuksesta.

Pidämme hyvänä, että:

  • työ- ja virkasuhteeseen liittyvä pakollinen työtapaturma- ja ammattitautiturva sisällytetään yhteen lakiin.
  • esityksessä työsuhteen käsite yhdenmukaistuu TYEL-YEL-rajanvedon mukaiseksi.
  • työansion yhdenmukaistaminen mahdollistaa esityksen mukaan tulevaisuudessa yhteisen ansiorekisterin käyttämisen.
  • haittarahan muutokset sidotaan työeläkeindeksiin.

Erityistä huomiota haluamme kiinnittää seuraaviin kohtiin:

  • Katsomme, että tapaturmakuntoutukseen ehdotettua työllistymisajan korvauksen laajennusta tulisi vielä harkita uudelleen.
  • Esitämme, että ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan etuuden nimi myös tapaturmavakuutuksessa olisi kuntoutusraha.
  • Luonnoksessa esitetään työkokeilun tai työhön valmennuksen ajalta korvattavaksi työnantajalle myös tavanomaista perehdytystä laajemmasta työn opastuksesta syntyviä kustannuksia. Koska työnantaja saa jo kustannuksetta hyödykseen työkokeilijan työpanoksen, emme näe työn opastuksen kustannusten korvaamista tarkoituksenmukaisena.
  • Tapaturmavakuutuksessa hakijan kannalta kielteinen päätös perustuu usein syy-yhteyden puut-tumiseen hakijan terveydentilan muutoksen ja korvattavan vahinkotapahtuman välillä. Hakijalla saattaa terveydentilan muutoksen perusteella kuitenkin olla kuntoutustarvetta, jolloin tapatur-mavakuutusyhtiön tulisi mielestämme päätöksessään todeta em. kuntoutustarve ja ohjata hakija hakemaan ammatillista kuntoutusta hänen kuntoutuksestaan vastaavalta taholta.
  • Katsomme, että tämän lain uudistuksen yhteydessä tulisi selvittää eläkkeen lepäämään jättämisen mahdollisuuden sisällyttäminen myös tapaturmavakuutuslakiin.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Esityksestä työtapaturma- ja ammattitautilaiksipdf, 176 kB