EU:n komission avoin konsultaatio EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta

09.05.2012

Lausuimme oikeusministeriölle EU:n komission avoimeen konsultaatioon EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta. Kuuleminen pohjautui määrämuotoiseen lomakkeeseen, jota kuultavat voivat täydentää liitemuistiolla. Vastasimme kuulemislomakkeeseen ja liitimme lisäksi lomakkeeseen muistion työeläkelaitoksille keskeisistä näkökulmista.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

 • Työeläkelaitokset sijoittavat osan sijoitusvarallisuudestaan joko suorina tai epäsuorina sijoituksina suomalaisille ja ulkomaisille yritysmarkkinoille. Tästä syystä on tärkeää,
  että yhtiöoikeuden uudistamisissa tehtävät ratkaisut tukevat yritystaloutta, elinkeinoelämää, työllisyyttä ja tuottavuutta.
 • Uudistamisissa on edelleen tarkoituksenmukaista pyrkiä yhdenmukaiseen säädöspohjaan ja välttää päällekkäistä säännöstöä.
  Samoihin osa-alueisiin liittyviä direktiivejä on järkevä yhdistellä ja koota kokonaisuuksiksi. On myös tärkeää, että säädökset ovat jokaisen ymmärrettävissä
 • Rajat ylittävät yritysjärjestelyt voivat olla yrityksille keino orgaaniseen kasvuun ja liiketoiminnan laajentamiseen. On siksi olennaista, että rajat ylittäviä järjestelyjä kohdellaan
  veroneutraalisti vaarantamatta kuitenkaan unionin jäsenmaiden verotuksen toimittamista.
 • Mikäli institutionaalisia sijoittajia koskevia erillissäädöksiä harkitaan, on erityisen tärkeää tunnistaa eri tyyppiset instituutiot. Työeläkelaitosten sijoitustoiminnassa painottuvat
  mm. pitkäjänteisyys ja turvaavuus, kun taas toisentyyppiset markkinatoimijat saattavat painottaa lyhytjänteisempiä omistus- ja sijoitusstrategioita.
  Tästä syystä on erityisen tärkeää, että uudistamisissa huomioidaan säänneltävä toiminta ja toimijat kokonaisuutena ja riittävällä tarkkuudella.

Lausunto kokonaisuudessaan:

EU:n komission avoin konsultaatio EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudestapdf, 1 MB