European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

09.11.2012

Annoimme valtiovarainministeriölle lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 648/2012 koskevasta hallituksen esityksestä. Lisäksi esityksessä huomioidaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 260/2012 määräykset mm. tilisiirto- ja suoraveloituksia koskien. Esityksen tavoite on saattaa asetusten säännöksistä voimaan ne, joita koskeva yksityiskohtainen sääntely on jätetty jäsenvaltioiden kansalliseen ratkaisuvaltaan. Asetus (EU) 648/2012 koskee ennen kaikkea OTC -johdannaiskaupan sääntelyä (European Market Infrastructure Regulation, ”EMIR”) sekä siinä noudatettavia menettelyjä. EMIR -säännöstö pyrkii rajoittamaan OTC -johdannaisten käyttöä sekä asettaa markkinatoimijoille laajennettuja vakuusvelvoitteita.

EMIR – säännöstön taustalla ovat finanssikriisin jälkeen sovitut kansainväliset menettelyt rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi sekä systeemikriisien ehkäisemiseksi. Lisäksi säännöstö pyrkii alentamaan kahdenkeskisiin OTC – johdannaisiin liittyvää vastapuoli- ja operatiivista riskiä. Säännöstö sisältää mm. tiukennettuja vakuusvaatimuksia, jotka kuitenkin voivat pahimmillaan synnyttää vakuuspulaa. Keskusvastapuolet (central clearing party, CCP) edellyttävät vakuuksina käytettävän tavallisesti mahdollisimman likvidejä varallisuusmuotoja, mm. käteistä valuuttaa tai lyhyen duraation joukkovelkakirjoja. Näistä varallisuuseristä saattaa syntyä niukkuutta, kun huomioidaan OTC -johdannaismarkkinoiden laajuus ja volyymi.

Edelleen TELA kiinnittää lausunnossaan valtiovarainministeriön huomion eläkejärjestelmät -käsitteeseen EMIR -asetuksessa. TELA pitää tärkeänä, että hallituksen esityksessä eritellään Suomen lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavat laitokset, yhteisöt, eläkesäätiöt ja -kassat, jotta on yksiselitteistä mihin asetuksen terminologialla viitataan. Koska EMIR -säännöstö lisää sopimusosapuolilta vaadittavia vakuuksia, pitää TELA myös tärkeänä että vakuuksia koskevaa lainsäädäntöä kehitettäisiin.

Lisätietoja asiasta antaa lakimiehemme Ilkka Holmström, p. 050 441 1792, ilkka.holmstrom(at)tela.fi.

Antamamme lausunto asiasta:

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)pdf, 1 MB

pdf, 1 MB