Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

29.05.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston esityksestä Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) muuttamiseksi. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 236/2012 lyhyeksi myynnin rajoittamisesta ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Asetuksella yhtenäistetään unionin jäsenmaiden valvontakeinoja ja –valtuuksia arvopapereiden tai vastaavien instrumenttien lyhyeksi myynnille (nk. shorttaus).

Lausunnon pääkohdat:

  • Koska lyhyeksi myynnin rajoitusta koskeva päätös koskee myös luonnollisia henkilöitä, on tärkeää että rajoitteista päätettäessä huomioidaan perustuslain 15 §:n omaisuuden suoja; rajoitteista tulisi lähtökohtaisesti säätää laissa ja niiden tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtaisesti rajattuja
  • Asetuksen soveltamisen määräpäivä on 1.11.2012, mikä on huomattavan kiireinen aikajänne huomioiden toimijoille aiheutuvat raportointi- ja seurantajärjestelmien muutostarpeet
  • Lyhyeksi myynnin ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden soveltamisessa tulee ottaa huomioon, että mikäli positioita koskevat tiedot tulevat julkisiksi, voi tämä voimistaa markkinoilla tapahtuvia arvonmuutoksia, kun tiedot positioista ovat kaikkien toimijoiden saatavilla ja saattavat vaikuttaa markkinatoimintaan

Lausunto kokonaisuudessaan:

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen / Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 236/2012pdf, 1 MB