Hallinnon automaattinen päätöksenteko

03.09.2020

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien arviomuistiota hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista. Arviomuistion taustalla on eduskunnan perustuslakivaliokunnan esiin tuoma huomio siitä, että automaattiseen päätöksentekoon vaikuttaa sisältyvän useita hallinnon yleislaeilla nimenomaisesti säätelemättömiä kysymyksiä.

Lausunnossamme toteamme muun muassa seuraavaa:

Julkisen hallintotehtävän hoitamisessa ja eläketurvan toimeenpanossa on voitava tehdä automaattisia hallintopäätöksiä vastaavasti ja samoin perustein kuin viranomaistoiminnassa. Asia on työeläkevakuuttajille tärkeä toiminnan kehittämisen eli modernien palvelujen, välineiden ja toimeenpanotapojen kannalta.

Pidämme tärkeänä sitä, että automaattisesta päätöksenteosta on lain tasoiset säännökset. Automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö täytyy saada mahdollisimman nopeasti voimaan, jotta työeläketurvan toimeenpanoa voidaan kehittää ottaen huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan asettamat edellytykset.

Automaattisen päätöksenteon mahdollistaminen yleislainsäädännöllä edistäisi digitaalisten toimintamallien kehittämistä. Automatisoitua päätöksentekoa koskevan yleissääntelyn tulisi kuitenkin pitäytyä mahdollisimman yleisellä ja teknologianeutraalilla tasolla. Lainsäädäntö ei saa muodostua esteeksi toiminnan kehittämiselle siten, että sillä rajoitetaan au-tomaattinen päätöksenteko vain tiettyyn säänneltyyn käyttöalaan. Työeläkejärjestelmässä vakuutuksenottajien ja vakuutettujen palveluissa ja asioiden hoitamisessa prosessit ovat yhä enemmän automatisoituja. Tämä tuo hyötyjä asiakkaille, koska prosessit ja päätöksenteko nopeutuvat, oikeusvarmuus päätösten yhdenmukaistumisen myötä lisääntyy ja inhimillisten virheiden määrä vähenee. Automaatio edistää toimeentulon katkeamattomuutta. Lisäksi se tuo merkittäviä kustannussäästöjä koko eläkejärjestelmälle.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeistapdf, 113 kB