Kevasta annetun lain muuttamisesta

26.11.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Toteamme koko työeläkejärjestelmän osalta seuraavaa:

  • Esityksessä ehdotetaan kahta muutosta Kevasta annettuun lakiin. Ensinnäkin lakiin lisättäisiin säännös Kevan velvollisuudesta laatia riskiarvio strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana. Pidämme ehdotusta kannatettavana.

  • Toisena asiana luonnoksessa ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin säännös Kevan työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvistä tehtävistä. Työeläkevakuuttajien erilaisten näkemysten johdosta emme ota tähän asiaan kantaa.