Makrovalvontatyöryhmän muistio – Valtiovarainministeriön julkaisu 32/2012

11.12.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle makrovalvontatyöryhmän muistiosta ”Finanssimarkkinoiden makrotaloudellisten vaikutusten sääntely ja valvonta” ilmenevistä lainsäädäntöehdotuksista.

Työryhmän esitykset liittyvät Euroopan unionin pyrkimyksiin vähentää rahoitusmarkkinoiden kautta välittyviä tai rahoitusmarkkinoilla syntyviä kansainvälisen talouden häiriöitä. TELA pitää näitä pyrkimyksiä tärkeinä.

Työryhmä ei esitä lainmuutoksia työeläkealan sääntelyyn, vaan toteaa yksityisalojen työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn muutosten olevan valmisteltavana sosiaali- ja terveysministeriössä ja että makrovakausnäkökulma tulee ottaa tässä valmistelussa huomioon. Työeläkevakuuttajat TELA yhtyy tässä työryhmän kantaan.

Tähän liittyen pidämme tärkeinä seuraavien näkökohtien esiintuomista:

  • Työeläkejärjestelmän perustehtävä ja sen erityispiirteet on otettava huomioon, kun arvioidaan työeläkealan sääntelyn kehittämistä makrovakauden näkökulmasta. Näitä erityispiirteitä ovat etuusperusteisuus, toiminnan pitkä aikahorisontti ja kollektiivinen riskinkanto.
  • Työeläkejärjestelmässä on varauduttu suhdannehäiriöihin erilaisilla eläkelaitoskohtaisilla ja yhteisillä puskureilla.
  • Työeläkejärjestelmän osalta sääntelyä arvioitaessa on kiinnitettävä huomio työeläkemaksujen merkitykseen osana verokiilaa ja työvoimakustannusta. Sääntelyn kehittäminen ei saa vaarantaa etuuksien turvaamista kasvattamalla kohtuuttomasti kustannuksia. Järjestelmän kollektiivisesta riskinkannosta saatavat hyödyt tulisi varmistaa.
  • Työeläkejärjestelmän riippumattomuus muusta finanssitoiminnasta on lailla säädetty. Tämän voi ajatella lisäävän makrovakautta. Osana rahoitusjärjestelmän kokonaisuuden arviointia olisi varmistettava tämän lainsäädännön toteutuminen käytännössä.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Makrovalvontatyöryhmän muistio – Valtiovarainministeriön julkaisu 32/201pdf, 403 kB2