Osakeyhtiölain toimivuus ja muutostarpeet

11.12.2020

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien selvitystä osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä sekä selvitystä osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta.

Lausunnossa otettiin kantaa lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

  • Kerroimme olevamme jokseenkin samaa mieltä siitä, että ”osakeyhtiölaki ei ole kokonaisuudistuksen tarpeessa”.
  • Kerroimme olevamme samaa mieltä ja pitävämme melko tärkeänä muutostarpeena sitä, että ”osakeyhtiölakiin lisättäisiin uusi selventävä yleissäännös digitaalisista toimintatavoista”.
  • Kerroimme olevamme samaa mieltä ja pitävämme erittäin tärkeänä muutostarpeena sitä, että ”laissa tulisi säätää osakkeenomistajan sähköisen yhteystiedon toimittamisesta yhtiölle (yhtiöjärjestysmääräys) sekä osakasluetteloon kerättävien sähköisten yhteystietojen rajoitetusta julkisuudesta”.
  • Kerroimme olevamme samaa mieltä ja pitävämme erittäin tärkeänä muutostarpeena sitä, että ”sähköisiin yhtiökokouskutsuihin siirtymiseksi kirjallisen kokouskutsun vaatimus korvattaisiin henkilökohtaisen kokouskutsun vaatimuksella”. Lisäksi kommentoimme ehdotusta seuraavasti:
    • Yhtiökokouskutsun henkilökohtaista toimittamista koskevan uuden vaatimuksen osalta tulee kuitenkin jatkossa huomioida joustavuus siten, että tästä vaatimuksesta voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä, koska on myös muita yhtiöitä kuin pörssiyhtiöitä, jotka toimittavat yhtiökokouskutsun julkaisemalla sen internetsivuilla omistajarakenteesta johtuen, ja myös tällaisilla yhtiöillä tulisi jatkossa olla tämä mahdollisuus
  • Kerroimme olevamme samaa mieltä ja pitävämme melko tärkeänä muutostarpeena sitä, että ”jatkovalmistelussa selvitettäisiin keskinäisiä yhtiöitä koskevien olettamasäännösten sisällyttämistä osakeyhtiölakiin”. Lisäksi kommentoimme ehdotusta seuraavasti:
    • Keskinäiset yhtiöt ovat keskenään hyvin erilaisia ja niillä on erityyppisiä tarpeita. Pyydämme huomioimaan, että esimerkiksi suurin osa työeläkevakuutusyhtiöistä on keskinäisiä yhtiöitä, joita koskee myös oma erityissääntelynsä. Mikäli OYL:iin sisällytetään keskinäisiä yhtiöitä koskevia säännöksiä, tulisi valmistelussa huomioida myös keskinäiset työeläkevakuutusyhtiöt. Olettamasäännöksistä tulee tarpeen vaatiessa olla mahdollisuus poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä.