Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

17.04.2018

Annoimme lausunnon sisäministeriölle luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi.

Työeläkevakuuttamiseen liittyy alalla tehtyjen riskiarvioiden mukaan vähäinen riski rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen.

Pidämme hyvänä sitä, että asetus huomioi nimenomaisella säännöksellä vähäisen riskin vakuutustuotteet ja -palvelut, joita sosiaaliturvaan kuuluvat lakisääteiset työeläkevakuutukset ovat.

Pidämme asetusluonnosta kuitenkin tulkinnanvaraisena ja niukkana. Se ei tuo toivottua selvyyttä siihen, miten ilmoitusvelvollinen voi keventää asiakkaan tunnistamista koskevia toimia mm. tosiasiallisen edunsaajan osalta. Asetuksella tulisi täsmentää etenkin direktiivin pakolliseen soveltamisalaan kuulumattomien vakuutusten osalta yksinkertaistettuun asiakkaan tuntemismenettelyyn liittyviä vaatimuksia.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminenpdf, 141 kB