Solvenssi II -direktiivin kansallinen voimaansaattaminen

21.06.2012

Annoimme lausunnon Solvenssi II -direktiivin kansallista voimaansaattamista koskevaan hallituksen esitykseen.

Solvenssi II –direktiiviä ei soveltamisalan rajauksen takia sovelleta työeläkelaitoksiin, eikä lausuttavana olevan hallituksen esityksen luonnos siten koske suoraan työeläkealaa. Työeläkealan osalta on erikseen kansallisista lähtökohdista käsin arvioitava, millä tavalla direktiivin halutaan vaikuttavan työeläkelaitoksia koskevaan lainsäädäntöön. Tämä prosessi onkin STM:ssä vireillä.

Työeläkevakuutusyhtiöihin sovelletaan niitä vakuutusyhtiölain säännöksiä, joiden soveltamista ei ole erikseen suljettu pois. Lainsäädäntöviittausten takia on varmistuttava siitä, että vakuutusyhtiölainsäädännön muutoksista ei aiheudu työeläkealalle sellaisia heijastusvaikutuksia, joita ei ole nimenomaisesti tarkoitettu. Vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muutoksista johtuvat tekniset muutostarpeet työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin ollaankin ottamassa huomioon STM:n valmistelutyössä.

Koska työeläkelaitoksia koskeva valmistelutyö on STM:ssä erikseen vireillä, emme näe tarpeelliseksi lausua tarkemmin hallituksen esityksen sisällöstä.

Solvenssi II -direktiivin kansallinen voimaansaattaminenpdf, 84 kB