Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely

20.01.2020

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Annoimme lausuntomme Lausuntopalvelussa kohtaan ”Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja luovuttaminen”.

Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että ehdotetun lain 21 § mahdollistaa erilaisten terveystietojen sähköisen välittämisen hoitosektorin ulkopuolelle silloin, kun tietoja tarvitaan lakisääteisessä sosiaalivakuutustoiminnassa ja kyse on asiakkaiden ja potilaiden sosiaaliturvasta.

Hallituksen esitysluonnoksen 21 §:ää koskevat perustelut ovat muutamaa tarkennusta lukuun ottamatta samat kuin rauenneessa hallituksen esityksessä HE 300/2018. Perusteluissa todetaan, että pykälässä esitettävä välitys- ja kyselypalvelu mahdollistaa sen, että terveydenhuollon rekisterinpitäjä voi harkintansa perusteella välittää asiakirjoja työeläkelaitokselle, vaikka asiakirja olisi alun perin laadittu muuta tarkoitusta varten.

Lakiluonnoksen 21 §:n sanamuodon mukaan asiakastietojen välittäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuoliselle toimijalle olisi mahdollista, jos asiakirja on laadittu tätä toimijaa varten ja toimijalla on oikeus saada se lain nojalla salassapitosäännösten estämättä.

Näkemyksemme mukaan pykälä ei tässä muodossaan vastaa perusteluja. Hallituksen esitysluonnoksen perusteluista ei käy ilmi, miksi pykälän sanamuotoa on muutettu siten, että sitä on mahdollista tulkita tiukemmin kuin perusteluissa on todettu.

Luonnoksen 21 §:n muotoilua tulisi muuttaa siten, että se mahdollistaa asiakastietojen välittämisen myös siinä tilanteessa, kun asiakirjaa ei ole alun perin laadittu nimenomaan työeläkelaitosta varten. Työeläkealan toimijoilla on aina lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tietoja ja tietojen saaminen edellyttää asiakkaan tai tietoa tarvitsevan tahon pyyntöä. Muutos ei laajenna työeläkealan tiedonsaantioikeuksia nykyisestä, mutta mahdollistaisi tietojen välittämisen sähköistä kanavaa pitkin.

Viittaamme Eläketurvakeskuksen antamaan lausuntoon, jossa on tehty yksityiskohtainen muutosehdotus 21 §:n 1 momenttiin.