Talous- ja rahaliiton vakaus: yhteensovittamisesta, ohjauksesta ja hallinnasta

27.11.2012

Annoimme lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä. Lisäksi lausunnossa on kohtia laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista.

Lausunnon pääkohdat työeläkelaitoksia koskeviksi tekstikohdiksi:

  • Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa lakisääteisten työeläkejärjestelmien rakennetta tai sisältöä koskevissa asioissa. Talouskoordinaatiota toimeenpantaessa tulee kunnioittaa tätä lähtökohtaa. Euroopan unionin normaalin lainsäädäntöprosessin ulkopuolisen sopimuksen ei pidä johtaa Suomen kansallisen päätösvallan rajoittamiseen työeläkkeitä koskevissa asioissa.
  • Työeläkejärjestelmän osuus budjettikehysdirektiivin noudattamisessa tulee arvioida erikseen ja direktiivin vaatimusten täyttämistä tulee tarkastella kansallisen päätöksenteon alaisena kysymyksenä. Arvioinnissa ja valmistelussa tulee käydä läpi työeläkejärjestelmän ja työeläkelaitosten osuus direktiivin noudattamisessa.
  • Budjettikehysdirektiivin 3 artiklaa ei saateta tällä lakiesityksellä vielä voimaan. Mainitun artiklan 2a-alakohdan mukaan muun muassa työeläkelaitokset velvoitetaan raportoimaan tulonsa ja menonsa kuukausittain. Tässä lakiesityksessä säädettävällä asetuksenantovaltuudella tai muulla myöhemmällä valmistelulla ja säädöksillä työeläkelaitoksille ei pidä asettaa kerättävän informaation arvoon nähden kohtuutonta hallinnollista taakkaa. Mahdollisuuksien mukaan lähtökohtana tulisi olla nykyinen niin sanotun EMU-jäämän laskentaa varten neljännesvuosittain toteutettava raportointi ja sen tarkoituksenmukainen kehittäminen tai vain tilinpidon pääeriin keskittyvä kuukausittainen raportointi. Hallinnollisesti työläs raportointi vähentää pienten eläkelaitosten kilpailukykyä kilpailun alaisilla markkinoilla.

Lausunnon muut pääkohdat:

  • Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden julkisten talouksien tasapainottaminen on tärkeä ja perusteltu tavoite. Tiukempi koordinaatio säännösten noudattamisen suhteen on tarpeen.
  • Työeläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys ja työeläkemaksujen rahastointi tukevat osaltaan Suomen julkisen talouden tasapainoa.
  • Työeläkevarat on tarkoitettu vain eläketurvan hoitamista varten. Muun julkisen talouden epätasapainosta johtuvia sopeuttamistoimia ei pidä tehdä työeläkkeitä sopeuttamalla. Toisaalta työeläkejärjestelmän päätöksenteossa tulee huolehtia järjestelmän pitkän aikavälin tasapainon saavuttamisesta.
  • Esityksen 8 §:n mukainen budjettikehysdirektiivin voimaansaattamistapa (väljä asetuksenantovaltuus) jättää direktiivin vaikutukset avoimiksi ja epäselviksi. Voimaansaattaminen tulee hoitaa normaalin lainvalmistelun kautta.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Talous- ja rahaliiton vakaus: yhteensovittamisesta, ohjauksesta ja hallinnastapdf, 149 kB

Aikaisempi lausuntomme asiaaan:

Talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen yms.