Talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen yms.

28.09.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle hallituksen luonnokseen talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä.

Pidämme tärkeänä, että EU:n ja erityisesti euroalueen maiden finanssipoliittisten toimien uskottavuutta parannetaan. Tämänhetkinen tilanne, jossa sovittuja velvoitteita ei ole useissa jäsenmaissa noudatettu, on kestämätön. Talouskoordinaation kiristyessä ja muuttuessa entistä sitovammaksi on kuitenkin huolehdittava siitä, että työeläkejärjestelmämme pysyy kansallisen päätöksenteon piirissä ja että sen pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyviä kolmikantaisia menettelyjä kunnioitetaan.

Lausuntomme pääkohtia ovat:

  • EU-maiden julkisten talouksien tasapainottaminen on tärkeä ja perusteltu tavoite. Tiukempi koordinaatio säännösten noudattamisen suhteen on tarpeen.
  • Työeläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys ja työeläkemaksujen rahastointi tukevat osaltaan julkisen talouden tasapainoa.
  • Sopimus on tehty EU:n normaalin lainsäädäntöprosessin ulkopuolella poliittisena sopimuksena. EU:lla ei ole toimivaltaa lakisääteisten työeläkejärjestelmien rakennetta tai sisältöä koskevissa asioissa. Talouskoordinaatiota toimeenpantaessa tulee kunnioittaa tätä lähtökohtaa. Sopimuksella ei pidä rajoittaa kansallista päätösvaltaa työeläkejärjestelmää koskevissa asioissa.
  • Työeläkevarat on tarkoitettu vain eläketurvan hoitamista varten. Muun julkisen talouden sopeuttaminen tulee tapahtua niiden ”omassa piirissä”.
  • Sopimuksen mukaisissa toimenpiteissä tulee kunnioittaa työmarkkinaosapuolten ja kolmikannan roolia työeläkejärjestelmän kehittämiseen liittyvissä asioissa.
  • Budjettikehysdirektiivin voimaansaattamistaei pidä tehdä tavalla, joka johtaahajautetuntyöeläkejärjestelmän kannaltakohtuuttomiinja turhiin raportiontivelvollisuuksiin. Esityksen 8 §:n mukainen voimaansaattamistapa (väljä asetuksenantovaltuus) jättää direktiivin vaikutukset täysin avoimiksi ja epäselviksi.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen yms.pdf, 2 MB