Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet

29.04.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien ehdotusta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi julkiselle hallinnolle. Nämä tavoitteet edistävät hallitusohjelman tietopolitiikan tavoitteita, ja niiden tavoitteena on syventää tietopolitiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava periaate. Strategiset tavoitteet koskevat Suomen julkisen hallinnon toimijoita.

Vastasimme lausunnossamme alla oleviin kysymyksiin.

Ovatko strategiset tavoitteet kokonaisuutena realistisia ja ovatko ne vaikuttavia?

Suhtaudumme pääosin myönteisesti esitettyihin strategisiin tavoitteisiin. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta näemme kuitenkin tavoitteiden olevan kokonaisuutena realistisia ja vaikuttavia. Niiden toteutettavuuteen voi vaikuttaa tiedon avaajien osaamis- ja resurssivaje. Tätä varten on tärkeää, että tavoitteissa on huomioitu myös näitä näkökulmia. Tietojen avaamisessa pitää myös arvioida tiedon avaamisen taloudellisia vaikutuksia ja panoshyötysuhdetta.

Näemme, että tavoitteet voivat parantaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen (SOTE-tieto) ja niiden yhteydessä olevien muiden tietojen laajempaa yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä samalla huolehtien henkilötietojen suojaamisesta. SOTE-tietojen yhteydessä oleva muu tieto voi esimerkiksi olla kansallista jatkuvasti päivittyvää tilastotietoa työkyvyttömyysetuisuuksien määristä ja laadusta, terveyspalvelujen käyttöasteesta, sekä asuinpaikkaan liittyvää sosioekonomista tietoa. Tästä on hyötyä esimerkiksi tekoälypohjaisessa tutkimus- ja ennakointikäytössä.

Tietojen avaaminen SOTE-tietojen toissijaiskäytön mahdollistavalla säädöksellä, HE 159/2017 vp, luo mahdollisuuksia ja osaltaan edesauttaa SOTE-tiedon käyttöä. Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisissa tavoitteissa linjatut periaatteet tekevät SOTE-tietojen ja niiden yhteydessä ole-vien tietojen käytöstä kuitenkin vaivattomampaa ja kustannustehokkaampaa, koska tieto on lähtökohtaisesti aggregoitu ja anonymisoitu ryhmätasolle ja se on saatavilla avoimen rajapinnan kautta.

Ovatko teeman 1 tavoitteet realistisia ja toimeenpantavissa organisaatiosi näkökulmasta?

Lainsäädännön selkeyttäminen on kannatettava tavoite, jotta tiedon hyödynnettävyys helpottuu ja yhtenäistyy.

Pidämme tavoitetta avata julkisilla varoilla tuotetut tietoaineistot yleisesti hyvänä. On kuitenkin täsmennettävä, mitä näillä tietoaineistoilla tarkoitetaan. Kaikkien julkisten asiakirjojen julkaiseminen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista.

Ovatko teeman 2 tavoitteet realistisia ja toimeenpantavissa organisaatiosi näkökulmasta?

Teeman tavoitteet tietojen avaamisen asiakaslähtöisyydestä, hyötyjen ja vaikuttavuuden tunnistamisesta sekä tiedon vastuullisesta käyttämisestä ja väärän tiedon levittämisen torjunnasta eri ovat erittäin kannatettavia.

Organisaatioiden strategiaa, johtamista ja prosesseja koskevat tavoitteet eivät ole suoraan sovellettavissa yksityisen sektorin työeläkevakuuttajiin. Näemme esimerkiksi työeläkeyhtiöiden välisen kilpailutilanteen takia epärealistisena, että ne voisivat jakaa tietoa enemmän kuin tällä hetkellä.

Lisätietoja:

Lausuntopyynnön tarkemmat taustatiedot löytyvät Lausuntopalvelu.fi:stä: Lausuntopyyntö ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi