Tulotietojärjestelmän, verotusmenettelyn ja tuloverolain muuttaminen

15.10.2019

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tulotietojärjestelmästä ja verotusmenettelystä annettujen lakien sekä tuloverolain muuttamisesta.

Työeläkeala on Eläketurvakeskuksen johdolla osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun ja pidämme ehdotettuja muutoksia sekä kannatettavina että perusteltuina. Muutosten tavoitteena on korjata tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneitä ongelmia pienyrittäjien osalta sekä helpottaa pienyrittäjien, kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollista taakkaa.

Esitetyillä muutoksilla ei ole suurta vaikutusta työeläketurvan toimeenpanoon, koska muutokset koskevat suurelta osin suorituksia, jotka eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Työeläkevakuuttajille keskeisintä on luontoisetujen ilmoittamista koskeva muutos, sillä siinä on ilmennyt eniten virheitä ja virheellisten tietojen korjaaminen on ollut haastavaa. Nyt ehdotettava muutos vastaa asiassa jo yleisesti noudatettua soveltamiskäytäntöä.

Yksityiskohtaisempien huomioiden osalta viittaamme Eläketurvakeskuksen 3.10.2019 antamaan lausuntoon.