Työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttaminen

29.08.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi meiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Eläketurvakeskuksen kanssa. Eläketurvakeskus on osallistunut työryhmän työskentelyyn ja pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina ja perusteltuina.

Meillä ei ole hallituksen esitysluonnokseen erikseen lausuttavaa.