Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminen

22.11.2013

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolle koskien hallituksen esitystä laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta.

Lausunnon pääkohdat:

  • Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997, ”TVYL”) muuttamista koskeva esitys sisältää tärkeitä muutoksia työeläkeyhtiöiden hallintosäännöksiin. On hyvä, että lainvalmistelussa on kiinnitetty huomiota esityksen sisältämiin osa-alueisiin ja pyritty selkiyttämään sääntelyn tilaa. Ehdotettu sääntely edistää hyvän hallinnon kehittämistä.
  • On kannatettavaa, että hallinnon vaatimukset kirjataan lain tasolle selkeästi ja täsmällisesti. Täsmällisten kriteerien avulla kukin toimija voi arvioida prosessiensa riittävyyttä ja asianmukaisuutta selkeämmin.
  • Mikäli säädösvalmistelu käynnistetään joidenkin säännösten osalta uudelleen kolmikantaisessa lainvalmistelussa, on tärkeää arvioida uusia muutoksia etenkin läpinäkyvyyden ja julkisen luotettavuuden kannalta.
  • Työeläkeyhtiöt toimeenpanevat lakisääteistä työeläketurvaa ja ovat Suomen työeläkejärjestelmässä toimeenpanijan roolissa. Toimeenpanoroolin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hallintoa koskevat säädökset ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja selkeitä. Monitulkintaisuutta tulisi välttää etenkin siksi, että julkinen luotettavuus järjestelmään on erittäin tärkeä intressi järjestelmän toimeenpanijoille sekä muille osapuolille ja intressitahoille.
  • Asetettaessa työeläkeyhtiön hallituksille uusia velvoitteita tulisi ottaa huomioon hallituksen rooli yhtiölle tärkeänä päätöksentekoelimenä. Yhtiön hallituksen tulisi voida keskittyä operatiivisen toiminnan ja johdon ohjaukseen ja valvontaan sekä strategisiin linjauksiin.
  • Koska työeläkelaitoksia koskeva vakavaraisuusuudistus on vielä käynnissä, tulisi riskienhallintaa koskevien säännösten perusteluissa ottaa kantaa vakavaraisuusuudistuksessa käsiteltyihin riskienhallinnan osa-alueisiin, jotta varmistutaan siitä että samaa aluetta ei säännellä kahdessa uudistuksessa.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminenpdf, 200 kB

Lisätietoja:

Telan johtaja Nikolas Elomaa, puh. 050 386 3339