Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

31.01.2019

Annoimme lausunnon Eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 313/2018).

Toteamme lausunnossamme seuraavaa:

  • Hallituksen esityksellä uudistetaan ja tarkennetaan työeläkevakuutusyhtiöiden ja Kevan omistajaohjauksen periaatteiden laatimista ja julkistamista koskevia säännöksiä. Lisäksi muille eläkelaitoksille lisätään sisällöltään vastaavan säännökset. Tarkoituksena on, että kaikilla työeläkelaitoksilla on vähintään yleisluontoiset omistajaohjauksen periaatteet.
  • Pidämme hyvänä sitä, että työeläkelaitokset voivat mukauttaa omistajaohjausta koskevaa raportointiaan sijoitustoimintansa ja vaikutusmahdollisuuksiensa laadun ja laajuuden mukaisesti.
  • Aikataulullisesti on tärkeää saada mahdollisimman nopeasti voimaan lakipakettiin liitetty 2. lakiehdotus, joka on laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Lain olisi tarpeen tulla voimaan viimeistään 1.4.2019, jotta työeläkevakuutusyhtiöissä ehditään tehdä vaadittavat yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kokoonpanon muutokset.