Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttaminen

06.05.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Kyseiseen momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset henkilötunnukseen sisältyvistä uusista välimerkeistä, joilla ilmaistaisiin henkilön syntymävuosisata. Uusien välimerkkien käyttöönotolla pystyttäisiin varmistamaan henkilötunnusten riittävyys lähitulevaisuudessa.

Otimme lausunnossamme kantaa seuraaviin lausuntopyynnössä esitettyihin kohtiin.

Pykäläluonnosta ja asetuksen suunniteltua voimaantuloajankohtaa koskevat huomiot

Aikataulu tarvittavien muutosten tekemiseen tietojärjestelmiin ja prosesseihin on liian tiukka. Työeläkealan yhteisten järjestelmien osalta esitetty käyttöönottoajankohta 1.1.2023 on mahdollinen, mutta osalle yksittäisiä työeläkevakuuttajia aikaisin mahdollinen käyttöönottoajankohta olisi vasta vuoden 2024 alussa.

Välimerkkimuutos aiheuttaa merkittäviä järjestelmämuutostöitä ja niiden testausta. Työeläkealalla on lukuisia järjestelmiä ja rajapintoja, joihin muutos vaikuttaa. Järjestelmämuutoksia on tehtävä sekä työeläkealan yhteisiin että työeläkevakuuttajien omiin järjestelmiin. Alamme omien järjestelmien lisäksi valmius uusien välimerkkien vastaanottamiseen ja välittämiseen tulee olla myös kaikilla työeläkealan yhteistyötahoilla, joita ovat mm. tulorekisteri, Kela, Vero, pankit, vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt sekä työttömyyskassat.

Asetuksen vaikutukset

a. Asetusmuutoksesta aiheutuvat kokonaiskustannukset:

Työeläkealan kokonaiskustannukset ovat 4,5 miljoonaa euroa.

b. Mikä osuus edellä mainitusta kokonaiskustannuksesta aiheutuu ostopalveluista?

Ostopalvelujen osuutta ei ole arvioitu erikseen.

c. Edellä kohtiin a ja b annettujen kustannusarvioiden perustelut ja mahdolliset lisätiedot:

Kokonaiskustannusten arvio 4,5 miljoonaa euroa on tehty joulukuussa 2020 Hetu-hankkeen ykkösvaiheen vaikutustenarvioinnin yhteydessä. Arvio sisältää kaikki kustannukset eikä tässä vaiheessa ole tehty uutta arviota pelkästään ostopalveluiden näkökulmasta.

d. Muut asetuksen vaikutuksia koskevat huomiot:

Valmius uusien välimerkkien vastaanottamiseen/välittämiseen tulee olla myös kaikilla työeläkealan yhteistyötahoilla, joita ovat mm. tulorekisteri, Kela, Vero, pankit, vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt sekä työttömyyskassat.

Jos yhteistyötahoilla tai kaikilla työeläkealan toimijoilla ei ole valmiutta ottaa käyttöön välimerkkiuudistuksia siirtymäajan puitteissa, aiheutuu siitä merkittävää haittaa ja kustannuksia, kun olemassa olevia automatisoituja prosesseja pitää muuttaa osin manuaalisiksi.

Muut huomiot asetusluonnokseen tai perustelumuistioon

Yhdymme Eläketurvakeskuksen lausunnossa esitettyyn työeläkealan yhteiseen kantaan henkilötunnusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta.

Lisätietoja:

Lausuntopyynnön tarkemmat taustatiedot löytyvät Lausuntopalvelu.fi:stä:
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta