Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallinen täytäntöönpano

12.06.2017

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraporttia. Pidämme hallituksen esitysluonnosta hyvin ja perusteellisesti laadittuna. Lakiesitys on tosin hieman vaikeaselkoinen ja muuttaa voimassaolevaa sääntelykokonaisuutta. Tähän vaikuttaa osittain täytäntöön pantavan direktiivin monimutkaisuus.

Vakuutusten tarjoamisesta annettua direktiiviä ei sovelleta työeläkevakuutusyhtiöihin, sillä direktiiviä sovelletaan niihin vakuutuksenantajiin, joihin sovelletaan Solvenssi II -direktiiviä. Myöskään direktiivin sisältämää vakuutussopimusoikeudellista sääntelyä ei sovelleta työeläkevakuutuksiin. Direktiivi koskee työeläkevakuutusyhtiöitä kuitenkin sitä kautta, että vakuutusedustajia koskevaa sääntelyä sovelletaan vakuutusedustajiin myös siltä osin, kuin ne välittävät työeläkevakuutuksia.

Kansallisen sääntelyn mukaisesti asiamiesten osalta yksi tai useampi työeläkevakuutusyhtiö vastaa asiamiesten ammattipätevyydestä ja muista rekisteröinnin edellytyksistä silloin, kun ne välittävät työeläkevakuutuksia. Vakuutuksenantajan tulee varmistaa asiamiesten riittävä ammattipätevyys, osallistua sen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä arviointiin ja valvontaan. Työeläkeyhtiöt kouluttavat asiamiehiä ja antavat koulutuksesta asiamiehelle todistuksen.

Asiamiehiä koskevat muutokset lisäävät siten myös työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Asiamiesten on päivitettävä hallinto- ja tietojärjestelmiään ja viime kädessä kustannukset asiamiesten osalta kohdistuvat vakuutusyhtiöihin niiden asiamiehille maksamien palkkioiden kautta. Asiamiehille aiheutuvien laajojen muutosten välillisiä vaikutuksia työeläkevakuutusyhtiöihin ei ole lakiesityksessä selkeästi todettu.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallinen täytäntöönpanopdf, 102 kB