Vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

22.05.2013

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Lausuntomme pääkohdat:

  • Työeläkejärjestelmää ja työeläkevakuuttajia koskevaa lainsäädäntöä on kehitettävä kansallisista lähtökohdista käsin. On aina erikseen arvioitava, milloin eurooppalaista vakuutusalan sääntelyä on tarpeellista ulottaa perusteiltaan hyvin erilaiseen lakisääteiseen työeläkevakuuttamiseen.
  • Koska Solvenssi II direktiiviä ei sovelleta työeläkevakuuttajiin, Tela pitää tärkeänä, ettei Solvenssi II kokonaisuuden 2- ja 3- tason sääntelyä implementoida sellaisenaan työeläkevakuutus-sektorille.
  • Tela pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että koska vakuutusyhtiölain säännöksiä koskien sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa muutettaisiin, nykyisin voimassa olevaa lakia vastaavat säännökset siirrettäisiin sellaisenaan työeläkevakuutus-yhtiöistä annettuun lakiin. Tela katsoo, että työeläkevakuutusyhtiöiden osalta niiden hallintojärjestel-mästä tulee säätää erikseen työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa.
  • Kuten nykyisinkin, asiakkaan tuntemisen ja rahapesun estämisen osalta työeläkevakuutusyhtiöihin tulisi soveltaa pelkästään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi annettua lakia (503/2008). Siksi työeläkevakuutusyhtiöihin ei tulisi soveltaa vakuutusyhtiölain 6 luvun 13 §:ää.
  • Tela korostaa, että on tärkeää, että työeläkelaitosten hallintosääntelyä koskeva valmistelutyö jatkuisi lähitulevaisuudessa STM:ssä.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestapdf, 1 MB