Vakuutusyhtiölain muuttaminen

26.09.2019

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia, vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia ja vakuutussopimuslakia. Suurin osa vakuutusyhtiölakiin ehdotettavista muutoksista kohdistuu sellaisiin pykäliin, joita ei sovelleta työeläkevakuutusyhtiöön.

Muutama suoraan Solvenssi II -muutosdirektiivistä tuleva uusi pykälä tulisi kuitenkin lisätä lain työeläkevakuutusyhtiöistä 1 luvun 1 §:n soveltamisalarajaukseen siinä vaiheessa, kun lakia työeläkevakuutusyhtiöstä muutetaan.

Meillä ei ollut muuta lausuttavaa asiassa.