Valtiovarainministeriön esitykseen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

04.10.2012

Annoimme lausunnot valtiovarainministeriön esitykseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamiseksi. Tällä pyritään rajoittamaan yhteisöjen korkovähennysoikeuksia verotuksessa sellaisten korkomenojen osalta, jotka maksetaan etuyhteysyritykseltä otetusta lainasta. Rajoituksella pyritään ehkäisemään sellaisia tilanteita, joissa jokin taho on lainoittanut tytäryhtiötään etupäässä siksi, että vältyttäisiin korkomenojen avulla tytäryhteisön verovelvollisuudesta. Koska työeläkesektori ei kuitenkaan voi vakuutusyhtiölain 15:1 §:n rajoituksen takia käyttää ulkopuolista lainaa sijoitustoiminnassaan, vaan ainoastaan emoyhtiölainoitusta, pidämme tärkeänä että esityksessä huomioidaan vakuutusyhtiölain määräykset sekä määriteltäisiin tarkoituksenmukaisella tavalla eläkevakuutuslaitos.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • Valtiovarainministeriön (”VM”) 14.9.2012 julkaisemaa hallituksen esitystä elinkeinoverolain (360/1998, ”EVL”) muuttamiseksi on muokattu mm. siten, että muun toiminnan tulolähteen tulo sekä mm. eläkelaitokset on jätetty esitettyjen korkovähennysrajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle
  • Esityksen määritelmää eläkelaitoksesta tulisi kuitenkin tarkoituksenmukaistaa. Nyt esitetty määritelmä nojaa perustelutekstin mukaan EVL 11 §:n säännökseen, joka ei kuitenkaan määrittele itse laitosta, vaan ainoastaan sen ja raha- ja vakuutuslaitoksille mahdollisen omaisuusluokan. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitokset tulisi esityksessä määritellä siten, että näillä tarkoitetaan laitoksia sekä näiden kanssa samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä
  • Lisäksi mikäli rajoitusten laajentamisen alaa suunniteltaisiin tulevaisuudessa, tulisi myös vakuutusyhtiölain (521/2008, ”VakL”) 15:1 § rajoitussäännös lainanotolle huomioida, sillä lainanoton suhteen eläke- ja vakuutuslaitoksilla ei VakL:n rajoituksen takia ole yhtäläisiä kilpailuoikeudellisia toimintaedellytyksiä suhteessa muihin elinkeinoelämän toimijoihin

Lausunto kokonaisuudessaan:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisestapdf, 1 MB