Yrittäjän eläketurvan kehittäminen

26.04.2019

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien yrittäjän työeläketurvan kehittämistarpeita selvittäneen työryhmän raporttia. Työryhmä ehdottaa ratkaisuja etenkin alivakuuttamiseen ja työtulon määrittämiseen liittyviin ongelmiin. Olemme Telana osallistuneet työryhmän työhön.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Yrittäjän eläkevakuutuksen uudistamiselle on tarve ja pidämme tärkeänä, että työryhmän esitysten pohjalta lainvalmistelua jatketaan.
  • Uudistuksen myötä keskeistä on yrittäjien sosiaaliturvan paraneminen kokonaisuudessaan ja alivakuuttamisen väheneminen.
  • Työryhmässä on hahmoteltu ehdotukset YEL-työtulon määrittämisen ja tason arvioinnin täsmentämisestä. Tavoite työtulon arvioimisen tarkentamiseksi on kannatettava, mutta toimeenpanijoilla on huolia siitä, saadaanko ehdotettavasta mallista riittävästi tukea työtulon määrittelyyn. Eläkelaitokset tarvitsevat yhdenmukaiseen arviointiin myös riittävästi ohjeistusta, eikä hallinnollinen taakka saa muodostua liialliseksi.
  • Yrittäjien luottamuksen eläkejärjestelmää kohtaan tulee lisääntyä. Teemme työtä työeläkealalla luottamuksen lisäämisen ja viestinnän lisäämisen eteen.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Yrittäjän eläketurvan kehittäminen – työryhmän raporttipdf, 69 kB