Kevan tilinpäätöstiedote 2013: Kevan sijoituksille hyvä tuotto

03.03.2014

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat 7,5 prosenttia vuonna 2013.

Vuoden lopussa eläkevastuurahaston suuruus oli 38,2 miljardia euroa (34,7 miljardia euroa vuonna 2012). Eläkerahaston kasvusta sijoitustoiminnan osuus oli 2,6 miljardia euroa ja maksutulosta rahastoitiin 0,8 miljardia euroa. Kunnallisen eläkejärjestelmän maksutulo oli 4,9 miljardia euroa ja maksetut eläkkeet 4,1 miljardia euroa.

Keva aloitti vuoden 2013 alussa myös valtion eläkemaksujen keräämisen. Maksutuloa kertyi 1,7 miljardia euroa. Valtion eläkemaksuilla ei ole vaikutusta Kevan tilinpäätökseen, sillä maksut kerätään Valtion eläkerahaston tilille.

Kevan vt. toimitusjohtajan Pekka Alasen mukaan Kevan sijoitukset tuottivat hyvin olosuhteisiin nähden.

- Erityisesti korkomarkkinoilla elettiin vaikeita aikoja ja korkotuotot jäivät vaatimattomiksi. Osakemarkkinoiden näkymiä paransivat maailmantaloudessa suhteellisen positiiviset uutiset Yhdysvalloista ja jossain määrin myös euroalueelta, Alanen toteaa.

- Vuoden aikana uuden eläkkeiden käsittelyjärjestelmän käyttöönotto näkyi eläkkeiden käsittelyssä vielä normaalia pidempinä käsittelyaikoina. Kuluvan vuoden aikana käsittelyajat saadaan lähemmäksi Kevan aiempaa, erittäin hyvää tasoa.

Alanen toteaa myös, että kuntatalouden näkymät synkistyivät merkittävästi vuoden aikana.

- Kuntien henkilöstöön kohdistuvien säästöjen seurauksena kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumman kasvu jäi selvästi alle arvioidun, mutta kasvoi kuitenkin vielä reaalisesti vajaan prosenttiyksikön. Kuntien ostamien palveluiden kehityksestä ei vielä ole vuotta 2013 koskevia tilastoja, mutta aiempien vuosien voimakas kasvu lienee jatkunut.

Sijoitukset tuottivat hyvin

Vuonna 2013 Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto kulujen jälkeen oli 7,5 prosenttia (edellisenä vuonna 12,9 prosenttia). Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2013 loppuun oli vuotta kohti 3,8 prosenttia. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,3 prosenttia. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 7,8 prosenttia ja kymmenen vuoden 4,1 prosenttia.

Omaisuuslajeista parhaan tuloksen tekivät osakesijoitukset (noteeratut osakkeet 16,6 prosenttia), pääomasijoitukset (14,4 prosenttia) ja hedge-rahastot (11,8 prosenttia). Myös kiinteistösijoitusten (3,6 prosenttia) ja korkosijoitusten (0,4 prosenttia) tuotot olivat positiivisia. Hyödykesijoitusten tuotto jäi miinukselle (-3,6 prosenttiin).

Kevan sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 37,8 miljardia euroa. Korkosijoitusten markkina-arvo oli 16,9 miljardia euroa (44,7 prosenttia sijoituksista). Osake- ja pääomasijoituksia oli 16,5 miljardia euroa (43,7 prosenttia), kiinteistösijoituksia 2,8 miljardia euroa (7,3 prosenttia) ja muita sijoituksia 1,6 miljardia euroa (4,3 prosenttia sijoituksista).

Kunta-alan maksutulo kasvoi edelleen

Kunnallisen eläkelain (KuEL) piirissä olevia vakuutettuja oli vuoden 2013 lopussa noin 521 000 työntekijää eli saman verran kuin vuotta aiemmin. KuEL-palkkasumma oli 16,5 miljardia euroa, mikä on 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.

KuEL-maksutuloa kertyi noin 4,9 miljardia euroa vuonna 2013 (4,7 miljardia euroa vuonna 2012). Kasvua maksutulossa oli edellisvuoteen verrattuna 4,1 prosenttia. KuEL-maksutulo koostui työnantajan ja työntekijän palkkaperusteisista maksuista sekä työnantajalta perittävistä eläkemenoperusteisesta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta.

Kunnallisen eläkejärjestelmään on karttunut huomattavasti eläkevastuurahaston määrää enemmän etuuksia, joita ei ole vielä maksettu. Näiden karttuneiden etuuksien pääoma-arvon arvioidaan vuoden 2013 lopussa olleen 101 miljardia euroa. Koska eläkevastuurahasto kasvoi vuonna 2013 vähemmän kuin etuuksien pääoma-arvo, kattamattoman pääoma-arvon määrä kasvoi vuoden aikana noin miljardilla eurolla.

Valtion eläkkeisiin neljä miljardia euroa

Valtion eläkelain (VaEL) piirissä oli vuoden 2013 lopussa 153 000 vakuutettua. Keva maksoi vuoden aikana valtion eläkkeitä 4,2 miljardia euroa. Vertailukelpoinen summa kasvoi edellisvuodesta neljä prosenttia.

Kirkon eläkelain (KiEL) mukaan vakuutettuja oli vuoden 2013 lopussa runsaat 20 000. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemeno oli 166 miljoonaa euroa. Kelan toimisuhde-eläkkeiden eläkemeno oli 86 miljoonaa euroa.

Kukin eläkejärjestelmä vastaa omasta rahoituksestaan ja rahaston sijoitustoiminnasta. Keva vastaa kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta sekä koko julkisen sektorin työeläkeasioiden toimeenpanosta.

Keva on hoitanut lakisääteisesti valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa henkilöasiakkaiden osalta vuoden 2011 alusta sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen eläkejärjestelmän toimeenpanoa vuoden 2012 alusta.

Vuoden 2013 alusta Keva on hoitanut valtion eläketurvan valtiotyönantajiin liittyvät lakisääteiset tehtävät ja sopimusperustaisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksujen keräämisen.

Keva ei julkaise painettua vuosikertomusta, vaan tulos- ja vuosiraportit julkaistaan verkkosivuilla osoitteessa www.keva.fi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan sivuillamme 13.3.2014 Kevan valtuuskunnan käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen.

Vuoden 2014 ensimmäinen neljännesvuosikatsaus julkaistaan viikolla 18.

Tiedotteen liitteet löytyvät Kevan verkkosivuilta.

Lisätietoja antavat:

vt. toimitusjohtaja Pekka Alanen, p. 020 614 2349 tai 0500 206 052
sijoitusjohtaja Ari Huotari puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099
talousjohtaja Tom Kåla puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832