Kevan tilinpäätöstiedote 2014: Kevan sijoituksille hyvä tuotto

27.02.2015

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia vuonna 2014.

Vuoden lopussa eläkevastuurahaston suuruus oli 42,3 miljardia euroa (38,2 miljardia euroa vuonna 2013). Eläkerahaston kasvusta sijoitustoiminnan osuus oli 3,4 miljardia euroa ja maksutulosta rahastoitiin 0,7 miljardia euroa. Kunnallisen eläkejärjestelmän maksutulo oli 5,0 miljardia euroa ja maksetut eläkkeet 4,4 miljardia euroa.

Keva on kerännyt vuoden 2013 alusta lähtien myös valtion eläkemaksut. Vuonna 2014 maksutuloa kertyi reilut 1,7 miljardia euroa. Valtion eläkemaksuilla ei ole vaikutusta Kevan tilinpäätökseen, sillä maksut kerätään Valtion eläkerahaston tilille.

Kevan toimitusjohtajan Jukka Männistön mukaan Kevan sijoitukset tuottivat erinomaisesti olosuhteisiin nähden.

- Erityisesti korkomarkkinoilla elettiin vaikeita aikoja, mutta siitä huolimatta Kevan korkotuottoihin voi olla vähintään tyytyväinen. Osakemarkkinoiden näkymiä paransivat maailmantaloudessa mm. suhteellisen positiiviset uutiset Yhdysvalloista, Männistö toteaa.

- Vuonna 2013 uudessa eläkkeiden käsittelyjärjestelmässä ilmenneet puutteet näkyivät käsittelyajoissa, mutta vuoden 2014 aikana eläkkeiden käsittelyajat palautuivat aiemmalle erittäin hyvälle tasolle.

Männistö toteaa myös, että kuntatalouden näkymät synkistyivät vuoden aikana.

- Kuntien henkilöstöön kohdistuvien säästöjen seurauksena kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumman reaalikasvu jäi alle arvioidun. Kuntien ostamien palveluiden kehityksestä ei vielä ole vuotta 2014 koskevia tilastoja.

Sijoitukset tuottivat hyvin

Vuonna 2014 Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto kulujen jälkeen oli 8,7 prosenttia (edellisenä vuonna 7,5 prosenttia). Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2014 loppuun oli vuotta kohti 4,0 prosenttia. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,4 prosenttia. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 5,6 prosenttia ja kymmenen vuoden 4,3 prosenttia.

Omaisuuslajeista parhaan tuloksen tekivät pääomasijoitukset (22,8 prosenttia), osakesijoitukset (noteeratut osakkeet 12,5 prosenttia) ja hedge-rahastot (6,2 prosenttia). Myös korkosijoitusten (4,9 prosenttia) ja kiinteistösijoitusten (5,6 prosenttia) tuotot olivat selkeästi positiivisia. Hyödykesijoitusten pienen allokaation tuotto jäi miinukselle -36,0 prosenttiin.

Kevan sijoitusomaisuuden riskinmukainen markkina-arvo oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 41,5 miljardia euroa. Markkina-arvosta korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 38,9 %, noteerattujen osakkeiden osuus 42,1 %, kiinteistöjen 6,8 %, pääomasijoitusten 6,2 %, hedge-rahastojen 5,4 % ja hyödykesijoitusten 0,5 %.

Kunta-alan maksutulo kasvoi edelleen

Kunnallisen eläkelain (KuEL) piirissä olevia vakuutettuja oli vuoden 2014 lopussa noin 525 000 työntekijää eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. KuEL-palkkasumma oli 16,7 miljardia euroa, mikä on 0,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013.

KuEL-maksutuloa kertyi noin 5,0 miljardia euroa vuonna 2014 (4,9 miljardia euroa vuonna 2013). Kasvua maksutulossa oli edellisvuoteen verrattuna 1,7 prosenttia. KuEL-maksutulo koostui työnantajan ja työntekijän palkkaperusteisista maksuista sekä työnantajalta perittävistä eläkemenoperusteisesta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta.

Kunnalliseen eläkejärjestelmään on karttunut huomattavasti eläkevastuurahaston määrää enemmän etuuksia, joita ei ole vielä maksettu. Näiden karttuneiden etuuksien pääoma-arvon arvioidaan vuoden 2014 lopussa olleen 103 miljardia euroa. Koska eläkevastuurahasto kasvoi vuonna 2014 enemmän kuin etuuksien pääoma-arvo, kattamattoman pääoma-arvon määrä pieneni vuoden aikana noin 2 miljardilla eurolla.

Valtion eläkkeisiin neljä miljardia euroa

Valtion eläkelain (VaEL) piirissä oli vuoden 2014 lopussa noin 150 000 vakuutettua. Keva maksoi vuoden aikana valtion eläkkeitä 4,4 miljardia euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta kolme prosenttia.

Kirkon eläkelain (KiEL) mukaan vakuutettuja oli vuoden 2014 lopussa noin 19 000. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemeno oli 176 miljoonaa euroa. Kelan toimisuhde-eläkkeiden eläkemeno oli 91 miljoonaa euroa.

Kukin eläkejärjestelmä vastaa omasta rahoituksestaan ja rahaston sijoitustoiminnasta. Keva vastaa kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta sekä koko julkisen sektorin työeläkeasioiden toimeenpanosta.

Keva on hoitanut lakisääteisesti valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa henkilöasiakkaiden osalta vuoden 2011 alusta sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen eläkejärjestelmän toimeenpanoa vuoden 2012 alusta.

Vuoden 2013 alusta Keva on hoitanut valtion eläketurvan valtiotyönantajiin liittyvät lakisääteiset tehtävät ja sopimusperustaisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksujen keräämisen.

Keva ei julkaise painettua vuosikertomusta, vaan tulos- ja vuosiraportit julkaistaan verkkosivuilla osoitteessa www.keva.fi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan sivuillamme 11.3.2015 Kevan valtuuskunnan käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen.

Vuoden 2015 ensimmäinen neljännesvuosikatsaus julkaistaan viikolla 17.

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Jukka Männistö, puh. 020 614 2201 tai 050 407 6381
sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099
talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832