Kevan tilinpäätöstiedote 2016: Kevan sijoitukset tuottivat erinomaisesti

23.02.2017

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat 7,4 prosenttia vuonna 2016.

Vuoden lopussa eläkevastuurahaston suuruus oli 48,6 miljardia euroa (44,9 miljardia euroa vuonna 2015). Kunnallisen eläkejärjestelmän maksutulo oli 4,97 miljardia euroa ja maksetut eläkkeet 4,75 miljardia euroa.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan sijoitustulos oli erinomainen ja ylitti selvästi vuoteen kohdistuneet odotukset.

- Jatkoa ajatellen on tärkeää huomata, että vuosi 2017 tulee olemaan kunnallisen eläkejärjestelmän historiassa ensimmäinen vuosi, jolloin eläkemaksut eivät riitä kattamaan ulos maksettavia eläkkeitä. Lisäksi lähivuosina tuotto-odotukset ovat selkeästi aiempaa alhaisemmat. Siksi Kevassa onkin käynnistetty sijoitusstrategian uudistamistyö, Huotari sanoo.

Sijoitusstrategian uudistamisen lisäksi Kevassa on panostettu eläketoiminnan prosesseihin ja niihin liittyviin tietojärjestelmiin.

- Näiden eteen tehty työ on edennyt erinomaisesti. Kaikki eläketoiminnan tunnusluvut ovat erittäin kilpailukykyisiä, kertoo toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Sijoituksille todella vahva tulos

Vuonna 2016 Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto kulujen jälkeen oli 7,4 prosenttia (edellisenä vuonna 4,8 prosenttia). Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2016 loppuun oli vuotta kohti 4,2 prosenttia. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottomana oli 5,4 prosenttia. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 7,1 prosenttia ja kymmenen vuoden 3,4 prosenttia.

Omaisuuslajeista parhaan tuloksen tekivät pääomasijoitukset (14,5 prosenttia), noteeratut osakkeet ja osakerahastot (8,8 prosenttia) ja korkosijoitukset (6,5 prosenttia). Kiinteistösijoitukset tuottivat 5,0 prosenttia ja hedgerahastosijoitukset 3,6 prosenttia.

Kevan sijoitusomaisuuden riskinmukainen markkina-arvo oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 48,5 miljardia euroa. Markkina-arvosta korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 45,1 prosenttia, noteerattujen osakkeiden osuus 36,1 prosenttia, kiinteistöjen 6,2 prosenttia, pääomasijoitusten 6,4 prosenttia sekä hedgerahastosijoitusten 6,2 prosenttia.

Kunta-alan maksutulo väheni

Kunnallisen eläkelain (KuEL) piirissä olevia vakuutettuja oli vuoden 2016 lopussa noin 520 000 henkilöä (vuonna 2015 522 000). KuEL-palkkasumma oli 16,9 miljardia euroa (vuonna 2015 16,8).

KuEL-maksutuloa kertyi noin 4,97 miljardia euroa vuonna 2016 (5,0 miljardia euroa vuonna 2015). Maksutulo väheni edellisvuoteen verrattuna 0,9 prosenttia. KuEL-maksutulo koostui työnantajan ja työntekijän palkkaperusteisista maksuista sekä työnantajalta perittävistä eläkemenoperusteisesta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta.

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä, kuten muissakin työeläkejärjestelmissä, pääosa eläkkeellä olevien eläkkeistä maksetaan työssä olevien ja heidän työnantajiensa työeläkemaksuilla. Kunnallisessa eläkejärjestelmässä eläkevastuurahastoa käytetään maksutason nousun hillitsemiseen tilanteessa, jossa maksutulo jää eläkemenoja pienemmäksi. Kunnalliseen eläkejärjestelmään on karttunut huomattavasti eläkevastuurahaston määrää enemmän etuuksia, joita ei ole vielä rahoitettu. Näiden karttuneiden etuuksien pääoma-arvon arvioidaan vuoden 2016 lopussa olleen noin 113 miljardia euroa, mikä oli noin 2 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2015 lopun tarkentunut arvio.

Valtion eläkkeisiin yli neljä miljardia euroa

Valtion eläkelain (VaEL) piirissä oli vuoden 2016 lopussa noin 135 000 vakuutettua. Keva maksoi vuoden aikana valtion eläkkeitä 4,5 miljardia euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 1,4 prosenttia.

Kirkon eläkelain (KiEL) mukaan vakuutettuja oli vuoden 2016 lopussa noin 18 500. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemeno oli noin 188 miljoonaa euroa. Kelan toimisuhde-eläkkeiden eläkemeno oli noin 96 miljoonaa euroa.

Kukin eläkejärjestelmä vastaa omasta rahoituksestaan ja rahaston sijoitustoiminnasta. Keva vastaa kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta sekä koko julkisen sektorin työeläkeasioiden toimeenpanosta.

Keva on hoitanut lakisääteisesti valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa henkilöasiakkaiden osalta vuoden 2011 alusta sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen eläkejärjestelmän toimeenpanoa vuoden 2012 alusta.

Vuoden 2013 alusta Keva on hoitanut valtion eläketurvan valtiotyönantajiin liittyvät lakisääteiset tehtävät ja sopimusperustaisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksujen keräämisen.

Keva ei julkaise painettua vuosikertomusta, vaan tulos- ja vuosiraportit julkaistaan osoitteessa www.keva.fi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan sivuillamme 8.3.2017 Kevan valtuuskunnan käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen.

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännesvuosikatsaus julkaistaan viikolla 17.

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211

Kevan avainlukuja 2012-2016 (pdf)