Kevan tilinpäätöstiedote 2019: Kevan sijoituksille ennätyksellinen 6,4 miljardin euron tuotto

26.02.2020

Vuosi 2019 oli Kevan historian paras sijoitusvuosi euroilla mitattuna: sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto kulujen jälkeen oli 12,8 % eli 6,4 miljardia euroa. Eläkerahaston koko oli vuoden lopussa yli 56 miljardia euroa.

Sijoitusomaisuudesta parhaan tuloksen tekivät noteeratut osakkeet 23,4 %, pääomasijoitukset 11,1 % ja kiinteistösijoitukset 7,3 %. Korkosijoitukset tuottivat 6,6 % ja hedgerahastot puolestaan 4,7 %.

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 56,2 miljardia euroa. Siitä korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 38,6 %, noteerattujen osakkeiden osuus 37,7 %, pääomasijoitusten (sisältäen noteeraamattomat osakkeet) 10,4 %, hedgerahastosijoitusten 7,0 % sekä kiinteistöjen 6,3 %.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen iloitsee erinomaisesta tuloksesta.

- Viime vuonna kaikki omaisuuslajit tuottivat hyvin, mikä toi Kevalle kaikkien aikojen parhaan euromääräisen tuloksen, Kietäväinen kertoo.

- Edelleenkin korostamme, että yhden kvartaalin tai edes yhden vuoden tulos ei ole ratkaiseva. Tulevaisuuden työeläkkeiden kannalta on olennaista, että pitkän aikavälin sijoitustuotot kehittyvät hyvin ja osaltaan turvaavat työeläkkeiden rahoittamista, hän lisää.

Kevan pitkän aikavälin sijoitustuotto on ollut erinomainen. Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2019 loppuun oli vuotta kohti 4,2 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottamattomana oli 5,3 %.

Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Kevan viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 5,1 % (nimellistuotto 5,8 %) ja kymmenen vuoden 5,4 % (nimellistuotto 6,8 %).

Sijoitusjohtaja Ari Huotari toteaa kaikkien sijoittajienhyötyneenosakemarkkinoiden vahvasta noususta ja toisaalta korkotason laskusta.

- Sijoitustulos oli toki hyvä, etenkin kun sijoitustemme riskitaso oli hyvinkin maltillinen, Huotari korostaa. - Tämän jälkeen on realistista hyväksyä, että lähivuosien odotukset sijoitustuottojen osalta ovat entistä alempana. Kyllähän tässä on, muun muassa, jo lastenlapsienkin korkotuottoja kuitattu, hän huomauttaa.

Eläkehakemusten käsittely nopeutui

Kaikkien eläkelajien käsittelyajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna ja ne ovat Kevassa edelleen lyhyemmät kuin työeläkealalla keskimäärin. Keva käsitteli vanhuuseläkkeet keskimäärin 20:ssä ja työkyvyttömyyseläkkeet 46:ssa päivässä. Nopeimmin käsiteltiin osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemukset, joissa päätös annettiin keskimäärin 7 päivässä.

Timo Kietäväinen on tyytyväinen Kevan uudistumisen etenemiseen ja hyvään asiakaspalautteeseen. Erityisesti mainetutkimuksessa saavutetut hyvät tulokset ilahduttavat.

- Tavoitteenamme on uuden strategiamme mukaisesti olla toimialan tehokkain, tarjota paras asiakaskokemus sekä olla sijoituksissa toimialan kärjessä, hän listaa.

Eläkkeen sähköinen hakeminen yleistyy

Kevaan saapui viime vuonna yhteensä noin 69 500 eläke- ja etuushakemusta. Sähköisten hakemusten osuus nousi 47 %:iin (vuonna 2018 41 %). Postin kulussa loppuvuonna olleet viiveet lisäsivät sähköistä hakemista. Vanhuuseläkkeistä 72 % ja työkyvyttömyyseläkkeistä 26 % haettiin sähköisesti.

Vanhuuseläkehakemusten määrä laski 9,5 prosenttia, mikä johtuu vanhuuseläkeiän alarajan noususta. Osittain varhennettujen vanhuuseläkkeiden suosio sen sijaan nousi ja hakemuksia saapui 17 % enemmän kuin vuonna 2018.

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa, ja siitä aiheutui muutoksia muun muassa vanhuuseläkkeiden käsittelyyn. Työnantajilla oli ongelmia ansiotietojen ja palvelussuhteiden päättymistietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin. Tämän vuoksi Kevassa jouduttiin turvautumaan 2018 laaditun varautumissuunnitelman mukaisiin poikkeusmenettelyihin. Suurimmat ongelmat olivat ohi alkusyksystä, mutta tulorekisteristä johtuvia virheitä jouduttiin korjaamaan vielä vuoden lopullakin.

Kunta-alan palkkasumma kasvoi

Kevan jäsenyhteisöjen eli kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palkkasumman kasvu oli vuonna 2019 yhteensä 4,1 %. Maksutuloa kertyi kaikkiaan 5,3 miljardia euroa. Kunta-alan eläkeitä Keva maksoi 5,5 miljardia. Maksutulon ja eläkemenon erotus katettiin sijoitustuotoilla.

Keva maksoi vuonna 2019 valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeitä yhteensä 5,1 miljardia euroa. Valtio, kirkko ja Kela rahoittavat itse omat eläkkeensä ja Kevan sijoitusvarallisuus turvaa ainoastaan kunta-alan eläkkeitä.

Tiedote ja Kevan avainluvut 2019

Kevan tulos- ja vuosiraportit sekä osavuositulokset julkaistaan osoitteessa www.keva.fi/tulostiedot. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan sivuillamme valtuuskunnan käsittelyn jälkeen 5.3.2020.

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 020 614 2201
sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 020 614 2205
talousjohtaja Tom Kåla, p. 020 614 2211