Valtion Eläkerahasto tasaa valtion eläkekustannuksia

05.03.2014

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 16,3 miljardia euroa (15,4 miljardia euroa vuonna 2012). VER:n varojen siirto valtion talousarvioon ylitti rahaston saamat eläkemaksutulot. Rahasto tasaa tulevina vuo­sina valtion eläkekustannuksiin kohdistuvaa nousupainetta. VER:n sijoitus­omai­suu­den tuotto vuonna 2013 oli 6,4 pro­sent­tia (11,3 prosenttia vuonna 2012).

Eläkesijoittamisen toimintaympäristö oli vaihteleva vuoden 2013 aikana. Osake­markkinoiden voimakas nousu oli merkittävin tuottoon vaikuttanut tekijä. Korko­sijoitta­miselle vuosi oli erityisen haasteellinen. Korkotaso on ollut alhainen finanssikriisin jälkei­sen keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan vuoksi ja näin korkosijoittamisen haasteet oli­vat suuret.

VER:n kymmenen vuoden (2004 - 2013) keskimääräinen vuosituotto oli 5,7 prosenttia ja valtion velan efektiivinen keskimääräinen kustannus oli vastaavana aikana keskimäärin 3,2 prosenttia. Kymmenen vuoden reaalinen tuotto oli 3,7 prosenttia. VER:n viiden vuoden keskimääräinen nimellinen tuotto oli 8,5 prosenttia.

VER:n varojen siirto valtiolle oli suurempi kuin rahaston saamat työnantajien ja työnte­kijöi­den eläkemaksut. Näin VER:n nettokassavirta kääntyi negatiiviseksi. Lähivuosina rahasto ta­soittaa valtion eläkekustannuksia.

VER:n eläkemaksutulo, joka koostui työnantajien ja työntekijöiden eläkemaksuista, oli yh­teen­sä 1 634 (1 639) miljoonaa euroa. Kun tästä vähennetään siirto valtion talous­arvioon 1 678 (1 604) miljoonaa euroa, VER:n nettomaksutuloksi jää -45 (35) miljoonaa euroa.

Ikääntymisen vaikutus valtion eläkemenojen kasvuun jatkuu lähivuosina. Valtion eläkemenot kasvavat nykyisestä 4,2 miljardista eurosta yli viiteen miljardiin euroon vuo­teen 2020 mennessä. Samalla jaksolla vastaavasti rahaston siirrot valtion talousarvioon mer­kittävästi kasvavat. Rahaston nettomaksutulon negatiivisuuden arvioidaan olevan suu­rim­millaan vuosien 2030-2035 välillä. Valtion eläkemenojen arvioidaan olevan suu­rim­mil­laan suhteessa palkkasummaan vuoden 2030 paikkeilla.

Valtion eläkevastuu oli vuoden 2013 lopussa 94,0 (92,6) miljardia euroa. Eläkevastuu tarkoittaa niiden eläkeoikeuksien pääoma-arvoa, joka on karttunut 31.12.2013 mennessä valtion eläketurvan piirissä. Valtion eläkevastuun laskennan on tehnyt vuoden 2013 alusta läh­tien Keva. VER:n rahastointitavoite on 25 prosenttia eläkevastuusta. Vuoden 2013 lo­pus­sa rahastointiaste oli 17 (17) prosenttia.

- VER on siirtynyt eläkekustannusten tasaajan rooliin. Rahaston varojen siirto valtiolle ylitti rahaston saamat eläkemaksutulot ja siten VER:n nettomaksutulo oli viime vuonna negatiivinen. Saman kehityksen odotetaan jatkuvan. VER tasaa lähivuosina yhä enemmän valtion eläkekustannuksiin kohdistuvaa nousupainetta. Sijoitustuottomme on ollut lyhyellä ja pitkällä aikavälillä hyvällä tasolla ja näin olemme pystyneet luomaan sijoitustoiminnalla lisäarvoa valtiolle, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Tarkempia tietoja ja avainlukuja Valtion Eläkerahaston verkkosivuilta.