Valtion Eläkerahaston valtion taloutta tasapainottava rooli kasvaa

26.02.2015

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 17,6 miljardia euroa (16,3 miljardia euroa vuonna 2013). VER:n varojen siirto valtion talousarvioon ylitti rahaston saamat eläkemaksutulot. Rahasto tasaa tulevina vuo­sina valtion eläkekustannuksiin kohdistuvaa nousupainetta. VER:n sijoitus­omai­suu­den tuotto vuonna 2014 oli 7,8 pro­sent­tia (6,4 prosenttia vuonna 2013).

Väestön ikääntyminen on vaikuttanut valtion eläkerahastoinnin merkityksen kasvuun. Suomi kohtaa ikääntymisen vaikutukset ennen muuta läntistä Eurooppaa. Haastava ikärakenne näkyy kulutuskysynnässä, työvoiman määrässä sekä valtion talouden haasteiden kasvussa. Suomen eläkejärjestelmään on tulossa merkittäviä uudistuksia, joiden odotetaan astuvan voimaan lähivuosien aikana.

Valtion Eläkerahaston valtion taloutta tasapainottava rooli kasvaa. Rahaston nettomaksutulo oli vuonna 2014 lievästi negatiivinen, eli VER tuloutti valtiolle enemmän kuin mitä se sai eläkemaksutuloina. Valtion eläkemenojen kustannusrasitteen tasoittaminen on Valtion Eläkerahaston keskeinen tehtävä ja tämän tehtävän merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Rahaston budjettisiirtojen arvioidaan merkittävästi kasvavan lähivuosien aikana. Rahaston arvioidaan suurimmillaan tasoittavan valtion taloutta vuoden 2030 ympärillä, jolloin valtion eläkemenojen ja ikääntymisen kustannusrasitus on suurimmillaan.

VER:n eläkemaksutulo vuonna 2014 oli yh­teensä 1 712 (1 634) miljoonaa euroa. Kun tästä vähennetään siirto valtion talousarvioon 1 728 (1 678) miljoonaa euroa, VER:n nettomaksutuloksi jää -16 (-45) miljoonaa euroa.

Taloudellinen ympäristö on jatkunut haasteellisena vuonna 2014. Euroopan talouskasvu on ollut hidasta, eikä vuoden aikana tapahtunut merkittävää käännettä parempaan. Elvyttävä rahapolitiikka ja erittäin alhainen korkotaso mahdollistivat eläkesijoittajille hyvän tuoton vuoden aikana.

VER:n sijoitusten tuotto vuodelta 2014 oli 7,8 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 4,9 prosenttia, osakesijoitukset 11,7 prosenttia ja muut sijoitukset 7,8 prosenttia. VER saavutti sille asetetun pitkän aikavälin tuottotavoitteen, jonka mukaan rahaston tulee pitkällä aikavälillä tuottaa enemmän kuin valtion näkökulmasta riskitön sijoitusvaihtoehto eli valtion nettovelan kustannus. VER:n kymmenen vuoden (2005‒2014) keskimääräinen vuosituotto oli 5,5 prosenttia ja valtion velan efektiivinen keskimääräinen kustannus vastaavalta ajalta keskimäärin 3,0 prosenttia. Kymmenen vuoden reaalinen tuotto oli 3,5 prosenttia. VER:n viiden vuoden keskimääräinen nimellinen tuotto oli 6,8 prosenttia.

Valtiovarainministeriö antoi uuden määräyksen koskien Valtion Eläkerahaston sijoitustoimintaa 18.6.2014. Se mahdollistaa suuremman liikkumavaran sijoitus­allokaatiossa sekä korostaa riskikorjatun tuoton periaatetta sijoitussalkun hoidossa. Tämän jälkeen rahaston organisoitumiseen ja tulospalkkiojärjestelmään tehtiin muutoksia syksyllä niin, että ne astuvat voimaan asteittain. Näiden muutosten tavoitteena on keskittää voimavaroja entistä enemmän riskikorjattuun tuottoon.

Hallitus päätti syksyllä perustaa uuden positionhallinta ja hajauttavat sijoitukset toiminnon. Tavoitteena on keskittää riskikorjatun tuoton mukaista sijoitustoimintaa sekä mahdollistaa johdannaisten tehokkaampi käyttö.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtajan sijaisena Maarit Säynevirta puh (09) 2515 7027 tai 050 369 9972

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VER:n sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,4 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa.

Tarkemmat tiedot löytyvät Valtion Eläkerahaston verkkosivuilta.