Varman tilinpäätös 2012: Vakavaraisuus vahvistui selvästi

14.02.2013

Vaativasta markkinatilanteesta johtuen Varman päähuomio vuonna 2012 oli sijoitusriskien hallinnassa ja vakavaraisuuden vahvistamisessa. Kaikkien omaisuusluokkien tuotto oli positiivinen, ja erityisen hyvin tuottivat kotimaiset osakkeet. Sijoitusten kokonaistuotto oli 7,7 prosenttia.

– Vuonna 2012 Varman vakavaraisuus vahvistui haasteellisessa markkinaympäristössä. Aktiivinen riskienhallinta ja sijoitusten turvaavuus korostuivat toiminnan lähtökohtina. Tavoitteenamme on edelleen säilyttää vahva vakavaraisuus vakaan tuoton ja toiminnallisen tehokkuuden avulla, toteaa toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Varman vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma kasvoi 1,2 miljardia euroa ja oli vuoden 2012 lopussa 7,7 (6,5) miljardia euroa. Vakavaraisuusaste eli toimintapääoman suhde vastuuvelkaan oli 28,0 (24,8) prosenttia ja vakavaraisuusrajaan nähden 2,4-kertainen (2,5-kertainen).

Kotimaisista pörssiosakkeista parhaat tuotot

Varman sijoitusten arvo oli vuoden lopussa 34,4 (31,9) miljardia euroa ja sijoitusten kokonaistuotto oli 7,7 (‑2,1) prosenttia.

– Varman osakesalkku tuotti hyvin ja parhaiten tuottivat kotimaiset osakkeet. Varman merkittävät sijoitukset Suomeen perustuvat omiin arvioihimme kohdeyrityksistä. Sijoitusmarkkinoiden järjestelmäriskien hallinta on aiempaa vaikeampaa, ja haastetta lisäävät makrotalouden epävarmuustekijät, sanoo Vuoria.

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten, 14,5 prosenttia. Kotimaisten noteerattujen osakkeiden tuotto oli 21,3 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuottokehitys oli erittäin hyvä runsaan osinkotuoton vuoksi ja kurssitason noustua jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Hyvin tuottaneet pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet ovat pitkäjänteisiä sijoituksia Varman salkussa, ja niiden pitkän aikavälin tuotto on ollut erittäin hyvä.

Matalan korkotason toimintaympäristössä Varman korkosijoitukset tuottivat 4,4 (4,2) prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 4,5 (6,4) prosenttia. Varma teki uusia kiinteistösijoituksia 125 miljoonan euron arvosta.

Muut sijoitukset tuottivat 6,0 (4,5) prosenttia, ja ne koostuvat pääasiassa hedge-rahastosijoituksista ja inflaatiosijoituksista. Hedge-rahastosijoitusten tuotto oli selvästi hedge-indeksejä parempi.

Varman sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 2,5 prosenttia vuodessa ja kymmenen vuoden tuotto 5,5 prosenttia vuodessa.

Asiakashyvitykset kilpailukykyisellä tasolla

Varma käytti liikekuluihin 84 (73) prosenttia työeläkevakuutusmaksuun sisältyvistä hoitokustannusosista. Liikekuluja kasvattivat merkittävät panostukset eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän uudistamiseen. Asiakashyvityksiä varten siirrettiin vuoden 2012 lopussa 78 (73) miljoonaa euroa ositettuun lisävakuutusvastuuseen. Hyvityssiirto on noin 0,4 (0,4) prosenttia vakuutettujen arvioidusta palkkasummasta.

Vuoden päättyessä Varmassa oli vakuutettuna 539 700 (540 300) henkilöä. Eläkkeensaajien määrä kasvoi, ja vuoden lopussa Varma maksoi eläkkeitä 331 400 (330 000) henkilölle. Vuonna 2012 eläkkeitä maksettiin 4,5 (4,2) miljardia euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Epävarmuus euroalueen suunnasta ja maailmantalouden vahvistumisesta jatkuu.

– Suomalainen työeläkejärjestelmä on luotettava ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Varma hoitaa oman tehtävänsä nykyisten ja tulevien eläkkeensaajiensa kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Yhtiön asema maan vakavaraisimpana työeläkeyhtiönä antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Varma kannattaa työeläkeyhtiöiden tehokkuusvaatimusten ja kilpailuedellytysten lisäämistä, Matti Vuoria toteaa.

Tulostiedotteen liitteet löytyvät Varman verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Vuoria, puh. 010 244 7000
Varatoimitusjohtaja Risto Murto, puh. 010 244 4655
Aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, puh. 010 244 4811
Talousjohtaja Pekka Pajamo, puh. 010 244 3158
Viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 010 244 3075 tai 040 526 3388