VERin 1.1.–31.3.2019 sijoitustuotto 6,6 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 7,4 %

07.05.2019

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes oli sijoitusmarkkinoilla poikkeuksellisen vahva. Erityisesti osakemarkkinat lähtivät tammikuussa voimakkaaseen nousuun vuoden 2018 synkän joulukuun jälkeen. Myös riskillisemmät korkomarkkinat kehittyivät alkuvuonna vahvasti ja yleisten korkotasojen osin laskiessa valtionlainojenkin tuotto oli positiivinen.

Markkinakehitystä voidaan pitää huomattavan suotuisana erityisesti siihen nähden, että makrotalouden kehityksessä on nähty selviä merkkejä pehmenemisestä eri puolilla maailmaa. Muun muassa Euroopassa monet talousluvut ovat olleet vuoden alkukuukausina heikkoja. Yhdysvalloissa talouden veto on pysynyt edelleen kohtuullisena ja Kiinassa uudet elvytystoimet ovat osaltaan tukeneet talouskehitystä.

Suuurimpana tekijänä myönteisen markkinakehityksen takana on viime vuosien tapaan ollut keskuspankkien politiikka ja tulevaa rahapolitiikkaa koskeva kommunikaatio. Yhdysvalloissa rahapoliittinen kiristys näyttää olevan tiensä päässä ja markkinoiden odotukset ovat kääntyneet koronlaskujen suuntaan. Vastaavasti Euroopan keskuspankin rahapolitiikan normalisointi näyttää siirtyvän yhä kauemmas tulevaisuuteen.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2019 oli 19,5 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 6,6 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.4.2014–31.3.2019) keskimääräinen nimellistuotto oli 5,4 ja viimeisten kymmenen vuoden 7,4 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,4 prosenttia.

Sijoitusten reaalituotoksi ensimmäiseltä neljännesvuodelta muodostui 6,4 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 4,9 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 6,1 prosenttia vuodessa.

Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumiseksi kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin vuosituotto on ollut keskimäärin 5,5 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 6 miljardia euroa suurempi kuin kulloistakin rahastoa vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.

VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

Tammi – maaliskuun 2019 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Maaliskuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 39,1 prosenttia, osakesijoitusten 46,1 prosenttia ja muiden sijoitusten 10,1 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat ensimmäisen neljännesvuoden ajalta 2,1 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 12,7 prosenttia.

Lisätietoja:

Yllä oleva on ote Valtion Eläkerahaston ajanjaksoa 1.1.-31.3.2019 koskevasta osavuosikatsauksesta. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Valtion Eläkerahaston verkkosivuilla:

VERin 1.1.–31.3.2019 sijoitustuotto 6,6 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 7,4 %

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: 0295 201 210

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 19,5 miljardia euroa maaliskuun 2019 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.