VERin 1.1.–31.3.2021 sijoitustuotto 5,2 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 6,0 %

06.05.2021

Talouden elpyminen jatkui vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Huolimatta koronaviruksen leviämisestä ja valtioiden ajoittain voimakkaistakin rajoituksista osakemarkkinoiden nousu oli voimakasta. Tämä voidaan selittää sillä, että vallalla oli yleinen usko koronarokotteen jakeluun ja tehokkuuteen sekä koronaviruksen heikkenemiseen kesää kohden. Näiden tekijöiden sekä alhaisen lähtötason vuoksi talouskasvun odotetaan olevan voimakasta erityisesti vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Valtioiden ja keskuspankkien elpymistä tukeva politiikka jatkui alkuvuoden aikana. Tukitoimien tarve on nähty vielä laajalti tarpeellisena ja keskustelu on käynnistynyt velan määrästä pitkällä aikavälillä. Yhdysvalloissa keskustelu ja huoli inflaation noususta vaikutti valtionlainojen korkotason nousuun. Yleinen käsitys oli vielä, että inflaation nousu yli 2 prosentin tason olisi väliaikainen ilmiö.

Osakemarkkinat nousivat lähes 10 prosenttia riippuen markkina-alueesta. Toimialoista teknologiasektoriin kohdistui epävarmuutta samalla kun perinteiset teollisuuden alat, arvo-osakkeet ja pienyhtiöt pärjäsivät hyvin.

Kansainvälisen ilmastopolitiikan aktivoituminen sekä samanaikainen geopolitiikan kiristyminen yhdistävät ja toisaalta eriyttävät maailman johtavia valtioita toisistaan. Alkuvuoden aikana Ukrainan tilanne kiristyi. Samalla maailmalla levisi lisätietoja viime aikojen kybertoiminnasta. Ilmastopolitiikassa Yhdysvallat oli ottamassa Kiinan kanssa uutta johtajuutta samalla kun Eurooppa etenee asiassa määrätietoisesti. Nämä antavat uskoa ilmastopolitiikan toimenpiteisiin lähivuosien aikana.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2021 oli 21,9 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 5,2 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.4.2016–31.3.2021) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,6 ja viimeisten kymmenen vuoden 6,0 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,7 prosenttia.

Sijoitusten reaalituotoksi ensimmäiseltä neljännesvuodelta muodostui 4,2 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 5,6 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 5,0 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen reaalituotto on ollut 4,3 prosenttia.

Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumiseksi kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin vuosituotto on ollut keskimäärin 4,5 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 9,1 miljardia euroa suurempi kuin kulloistakin rahastoa vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.

VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

Tammi-maaliskuun 2021 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Maaliskuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 35,5 prosenttia, osakesijoitusten 51,9 prosenttia ja muiden sijoitusten 10,2 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat ensimmäisen neljännesvuoden ajalta -0,4 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 9,4 prosenttia.

Lisätietoja:

Yllä oleva on ote Valtion Eläkerahaston ajanjaksoa 1.1.-31.3.2021 koskevasta osavuosikatsauksesta. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Valtion Eläkerahaston verkkosivuilla:

VERin 1.1.–31.3.2021 sijoitustuotto 5,2 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 6,0 %

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: 0295 201 210

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 21,9 miljardia euroa maaliskuun 2021 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Linkit ja liitteet

Sijoitukset riskin mukaisesti ryhmiteltyinä 31.3.2021