Vi presenterar med en ingående indelning av placeringsklasserna pensionsförsäkringsbolagens gruppspecifika, genomsnittliga avkastning för långa tidsperioder. För övriga pensionsförsäkrargrupper, pensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn samt pensionsstiftelserna och -kassorna, presenteras gruppmedelvärdena för långa avkastningsperioder enligt en mer begränsad indelning per placeringsklass på sidan Sammanfattning av avkastningen

Underliggande data finns att få för denna omfattande placeringsklassindelning endast för de sju största arbetspensionsinvesterare på sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare. Således kan gruppmedelvärden inte presenteras för de minsta arbetspensionsplacerarna.

Av pensionsförsäkringsbolagen omfattar beräkningen följande arbetspensionsbolagen: Elo 1, Veritas Pensionsförsäkring, Etera, Ilmarinen2 och Varma.

(1) I den gruppspecifika avkastningen ingår Elo från och med 1.1.2014 och före det Elos föregångare Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag.
(2) Etera fusionerade med Ilmarinen vid början av 2018.

Pensionsförsäkringsbolagen

Pensionsförsäkringsbolagens gruppspecifika nominella genomsnittliga avkastning presenteras på totalnivå både enligt huvudplaceringsklass och enligt underplaceringsklass med samma indelning som i de uppgifter som publiceras varje kvartal.

Placeringarnas genomsnittliga gruppspecifika avkastning har beräknats för perioder av olika längd: 1, 3, 5 och 9 år. De årliga avkastningssiffrorna är kapitalviktade avkastningar (MWR). Av dessa årliga avkastningssiffror har man genom en geometrisk beräkning av medeltalet erhållit årliga genomsnittliga avkastningssiffror för längre tidsperioder (TWR).

Iakttagelser av den genomsnittliga avkastningen åren 2010–2019

Utvecklingen av de fyra största pensionsförsäkringsbolagens placeringsintäkter som helhet har varit rätt hyfsad på lång sikt, i synnerhet i tidsperioderna på fem år (2015–2019) och på tio år (2010–2019).

Ränteplaceringarna har levererat rätt stabil avkastning under åren 2010–2019. Undantagsvis avkastade ränteplaceringarna endast dåligt år 2018 då avkastning låg på -0,8 procent medan år 2019 bjöd på decenniets bästa ränteavkastning dvs. 5,0 procent. På lång sikt kommer det att vara utmanande att uppnå avkastning på ränteplaceringar eftersom den allmänna räntenivån redan en tid varit mycket låg.

Under de senaste åren har aktiemarknaden backats upp av de goda ekonomiska siffrorna på olika kontinenter. Till följd av centralbankernas långvariga stimulerande penningpolitik har de utvecklade ländernas räntor pressats till rekordlåga nivåer. Därför har den avkastning som de förväntas generera i framtiden minskat.

I fråga om aktieplaceringarna syns inverkan av året 2019. Generellt kan aktierna indelas i två kategorier. Kapitalplaceringarna och i synnerhet de onoterade aktierna avkastar stabilt, även om fluktuationerna i noterade aktier skulle vara stora. Kapitalplaceringarna och placeringarna i onoterade aktier bidrar till en effektiv spridning av den totala risken i portföljen, då värdet på noterade aktier som handlas dagligt på börsen kan variera kraftigt med den allmänna marknadsutvecklingen.

De noterade aktiernas inverkan på den totala avkastningen på aktieplaceringarna är betydande, eftersom de noterade aktiernas andel av samtliga aktieplaceringar har varit 75–85 procent åren 2009–2018. De noterade aktiernas inverkan på den totala avkastningen är också betydande för de noterade aktiernas andel av pensionsförsäkringsbolagens samtliga placeringar åren 2010–2019 har varit 24–35 procent. År 2019 var andelen 38 procent.

Fastighetsplaceringarna har genererat en jämn avkastning och skyddat det investerade kapitalet mot inflationen. Förutom året 2019 har avkastningen på de direkta fastighetsplaceringarna inte nått upp till avkastningen på fastighetsplaceringsfonder och gemensamma placeringar.

De övriga placeringarna består av s.k. alternativa placeringar. Avkastningen på dessa placeringar är huvudsakligen avkastning som härrör från hedgefondplaceringar. Hedgefondplaceringar har bjudit på jämn avkastning under de senaste tio åren. Hedgefondernas avkastningsprofil ligger historiskt sett någonstans mellan ränte- och aktieplaceringar men samtidigt strävar fondförvaltarna efter lägre korrelation dvs. marknadsneutralitet.