Vi presenterar med en ingående indelning av placeringsklasserna pensionsförsäkringsbolagens gruppspecifika, genomsnittliga avkastning för långa tidsperioder. För övriga pensionsförsäkrargrupper, pensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn samt pensionsstiftelserna och -kassorna, presenteras gruppmedelvärdena för långa avkastningsperioder enligt en mer begränsad indelning per placeringsklass på sidan Sammanfattning av avkastningen

Underliggande data finns att få för denna omfattande placeringsklassindelning endast för de sju största arbetspensionsinvesterare på sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare.

Således kan gruppmedelvärden inte presenteras för de minsta arbetspensionsplacerarna. Av pensionsförsäkringsbolagen omfattar beräkningen de fem största arbetspensionsbolagen: Elo 1, Veritas Pensionsförsäkring, Etera, Ilmarinen och Varma. Dessa aktörer förvaltar cirka 99,7 procent av samtliga arbetspensionsmedel som förvaltas av arbetspensionsbolagen.

(1) I den gruppspecifika avkastningen ingår Elo från och med 1.1.2014 och före det Elos föregångare Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag.

Pensionsförsäkringsbolagen

Pensionsförsäkringsbolagens gruppspecifika nominella genomsnittliga avkastning presenteras på totalnivå både enligt huvudplaceringsklass och enligt underplaceringsklass med samma indelning som i de uppgifter som publiceras varje kvartal.

Placeringarnas genomsnittliga gruppspecifika avkastning har beräknats för perioder av olika längd: 1, 3, 5 och 9 år. De årliga avkastningssiffrorna är kapitalviktade avkastningar (MWR). Av dessa årliga avkastningssiffror har man genom en geometrisk beräkning av medeltalet erhållit årliga genomsnittliga avkastningssiffror för längre tidsperioder (TWR).

Iakttagelser av den genomsnittliga avkastningen åren 2007–2016

Utvecklingen av de fem största pensionsförsäkringsbolagens placeringsintäkter som helhet har varit rätt hyfsad på lång sikt, även om inverkan av de svaga placeringsåren 2008 och 2011 syns i synnerhet i tidsperioden på tio år (2007–2016).

Pensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga placeringsintäkter per år för olika perioder

Ränteplaceringarna har levererat rätt stabil avkastning under åren 2007–2016. Undantagsvis avkastade ränteplaceringarna endast rimligt år 2015 då avkastning låg på 0,5 procent. På lång och i själva verket även kort sikt har avkastningen på ränteplaceringar varit god framför allt med tanke på att den allmänna räntenivån redan en tid varit mycket låg. År 2016 satt avkastningarna hårt åt speciellt när det gäller de utvecklade ländernas statsobligationer, men avkastningen på tillväxtländernas statsobligatoner och riskbärande företagsobligationer har fortfarande legat på en skälig nivå.

Under den senaste tiden har aktiemarknaden backats upp av de goda ekonomiska siffrorna på olika kontinenter. Till följd av centralbankernas långvariga stimulerande penningpolitik har de utvecklade ländernas räntor pressats till rekordlåga nivåer. Därför har den avkastning som de förväntas generera i framtiden minskat.

Pensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga årsavkastning på ränteplaceringar för olika perioder

I fråga om aktieplaceringarna syns inverkan av krisåren 2008 och 2011 mycket bra; aktierna har indelats i två klasser. Kapitalplaceringarna och i synnerhet de onoterade aktierna avkastar bra, även om värdefluktuationerna i noterade aktier skulle vara stora. Kapitalplaceringarna och placeringarna i onoterade aktier bidrar till en effektiv spridning av den totala risken i portföljen, då värdet på noterade aktier som är föremål för handel på börsen kan variera kraftigt med den allmänna utvecklingen på marknaden.

De noterade aktiernas inverkan på den totala avkastningen på aktieplaceringarna är betydande, eftersom de noterade aktiernas andel av samtliga aktieplaceringar har varit 78–90 procent åren 2007–2016. De noterade aktiernas inverkan på den totala avkastningen är också betydande för de noterade aktiernas andel av pensionsförsäkringsbolagens samtliga placeringar åren 2007–2016 (frånsett år 2008) har varit 24–35 procent. Till följd av finanskrisen sjönk andelen till 16 procent år 2008. År 2016 var andelen 32 procent.

Pensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga årsavkastning på aktieplaceringar för olika perioder

Fastighetsplaceringarna har genererat en stabil avkastning och skyddat det investerade kapitalet mot inflationen. Betraktat utifrån kortare tidsperioder, under de senaste fem åren, har avkastningen på de direkta fastighetsplaceringarna inte nått upp till avkastningen på fastighetsplaceringsfonder och gemensamma placeringar. Betraktat utifrån en längre tidsperiod, under tio år, är avkastningen på de direkta fastighetsplaceringarna däremot klart bättre.

Pensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga årsavkastning på fastighetsplaceringar för olika perioder

De övriga placeringarna består av s.k. alternativa placeringar. Avkastningen på dessa placeringar är huvudsakligen avkastning som härrör från hedgefondplaceringar. I fråga om underklasserna bland övriga placeringar, råvaruplaceringar och övriga placeringar, finns endast sparsamt med avkastningsserier att tillgå. Det beror på att gruppmedelvärden för dessa klasser inte finns att få för alla år mellan 2007 och 2016. Således kan medeltal inte beräknas för sådana perioder där de år som saknas ingår.

Pensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga årsavkastning på övriga placeringar för olika perioder